четвъртък, 14 януари 2016 г.

До 31 януари 2016 г. се доказват минималните добиви по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци


Земеделските стопани, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци (полско производство) и зеленчуци (оранжерийно производство), следва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.  Документите трябва да бъдат предоставени до 31 януари 2016 г. в Областните дирекции на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица или едноличните търговци.

В декларацията ще е възможно да се отбележи площ, на която е отглеждана съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане площ по схемите за плодове, зеленчуци (полско производство) и зеленчуци (оранжерийно производство) в подаденото общо заявление за подпомагане – Кампания 2015. Помощта се определя на хектар, като се отчита изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Доказването на добивите може да стане посредством прилагането на финансови документи, които са издадени и отговарят на всички изисквания на националното финансово, данъчно и счетоводно законодателство. Земеделските стопани могат да докажат добиви от съответните култури по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци чрез представяне на един или повече от следните документи: 1. Фактура за изкупена продукция; 2. Кантарни бележки; 3. Складови разписки; 4. Договори за покупко-продажба; 5. Приемо-предавателни протоколи.

Лицата, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от касов апарат могат да докажат добивите по схемите за обвързана подкрепа посредством документ, който използват за целите на изпълнението на изискването на чл. 9, алинея 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за придобитите от тях доходи. 

В тези случаи земеделските стопани са длъжни да издават документи на хартиен носител, които следва да съдържат следната информация: наименование и номер, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име, фамилия и подпис на съставителя.

За целите на схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци е задължително всички представени документи, удостоверяващи добиви от съответните култури да съдържат: имената на бенефициента – издател на документа; номер за идентификация (единен идентификационен код БУЛСТАТ за лицата вписани в регистър БУЛСТАТ; единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията за лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър или единен граждански номер (ЕГН) за физическите лица) на бенефициента – издател на документа; точно наименование и количество на реализираната продукция от допустимите по схемите култури; дата на издаване на документа.

За целите на схемите за обвързана подкрепа за плодове, зеленчуци (полско производство) и зеленчуци (оранжерийно производство) ще бъдат признавани документи, издадени в периода 1 януари 2015 г. – 31 януари 2016 г.
Христина Николова, директор на Областна дирекция Силистра на  Държавен Фонд "Земеделие"

Няма коментари:

Публикуване на коментар