вторник, 26 януари 2016 г.

Предложение за държавен план прием в училищата в област Силистра

В Областна администрация Силистра две заседания в рамките на една седмица проведе Комисията по заетост към Областен съвет за развитие с председател областния управител Стоян Бонев, за да бъде утвърдено предложението за държавния план прием в училищата в област Силистра.
Предложението бе докладвано от д-р Габриела Миткова – началник на РИО на МОН. То е направено съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета: Чл. 49. (3)Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30 март със заповед на: 2. министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища; (5) Началникът на регионалния инспекторат по образованието в срок до 1 февруари предлага на министъра на образованието и науката да утвърди държавния план-прием по ал. 3, т. 1 - 3.(7) Предложенията на началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 2 се изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им и се съгласуват със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите.
Утвърдено бе предложение за прием след VII клас за учебната 2016-2017 г. в 14 паралелки, както следва: професионално образование (6 паралелки = 42,8 %): „Митническа и данъчна администрация“, „Икономическа информатика“, „Икономика и мениджмънт“  (ПГ по СУАУ „Атанас Буров“ в град Силистра); „Компютърна техника и технологии“ (ПГМТ „Владимир Комаров“ в град Силистра); „Строителство и архитектура (0,5) и Интериорен дизайн (0,5)“ в ПГС „П. Пенев“ в град Силистра; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ в ПГПТ „Евлоги. Георгиев“ в град Силистра.
Профилирано образование ще се осъществява в 8 паралелки (максимален брой за всяка паралелка – 26 ученици), както следва: ПМГ „Св. Кл. Охридски” в град Силистра: Природоматематически профил – „Математика“ и „Биология и здравно образование“;  Технологичен профил – „Информационни технологии“; ЕГ „П. Яворов” в град Силистра: Чуждоезиков профил – „Английски език“ и „Немски език“; Технологичен профил  – „Предприемачество и бизнес (с Френски език)“; СОУ „Н. Й. Вапцаров” в град Силистра: „Хуманитарен профил“;  СОУ „Й. Йовков” в град Тутракан – „Природоматематически профил“. Броят ученици в VII клас към 1.12.2015 г., които могат да кандидатстват, е 922.
Предложение за прием след VIII клас за учебната 2016-2017 г. в дневна форма на обучение: 24 паралелки + 1 за ученици със СОП. Професионално образование – в 17 паралелки = 68 %: „Земеделец“ в ПГ по СС в село Ситово; „Земеделец“ и „Автотранспортна техника“ в ПГ по МСС „Н. Й. Вапцаров“ в село Средище; „Автотранспортна техника“, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Механизация на селското стопанство“ в ПГООТ в град Дулово; „Икономика и мениджмънт“ в СОУ „Й. Йовков“ в село Окорш; „Програмно осигуряване“ и „Бизнес услуги“ в СОУ „Христо Ботев“ в град Тутракан; „Механизация на селското стопанство“ в ПЗГ „Дооруджа“ в град Силистра; „Пътностроителна техника + Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ в ПГС „П. Пенев“ в град Силистра (нови специалности); „Мебелно производство (0,5) и Екология и опазване на околната среда (0,5)“ в  ПГПТ „Евлоги Георгиев“ в град Силистра; „Фризьорство“ и „Шивачество“ в ПГЛП „П. Славейков“ в град Силистра, за ученици със СОП; „Автотранспортна техника“ и новите специалности „Металорежещи машини + Металообработващи машини“ в ПГМТ „Вл. Комаров“ в град Силистра; „Помощник-треньор“ в ОСУ „Дръстър“ в град Силистра.
 
Непрофилирано и профилирано образование – общо 8 паралелки: Непрофилирана и Природоматематически профил – СОУ  „В. Левски” в град Главиница; Непрофилирана, Природоматематически профил и Хуманитарен профил – СОУ „В. Левски”в град Дулово; Непрофилирана - СОУ „Н. Вапцаров“ в град Силистра; Непрофилирана – СОУ „Хр. Ботев” в село Паисиево; Технологичен профил  – „Информационни технологии“ – СОУ „Й. Йовков” в град Тутракан. За отбелязване – няма отхвърлени предложения.
Приемът е с 1 паралелка повече от планирания миналата година поради завръщането в приема след VІІІ клас на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ в град Силистра. Училището не е участвало в приема през 2015 и 2014 г., тъй като получаваше по 2 паралелки в приема след VІІ клас. В периода 2011-2013 г. е осъществявало прием. Училището е единственото средно в община Силистра и предлага единствената възможност в община Силистра за ученици, които не желаят професионално образование.
Броят на учениците в VIII клас през 2015-2016 г. към 1.12.2015 г. е 624, което е с 51 ученици повече от миналата година, и дава възможност за 1 паралелка повече от планираните миналата година. Всички общини, с изключение на община Силистра, разполагат с необходимия брой ученици за осъществяване на паралелките.
При по-ниска от максималната пълняемост има положителен баланс на броя на учениците, тъй като са повече от местата. Това дава възможност да се предвиди неизбежният брой необхванати осмокласници. Прогнозните изчисления показват, че 24 паралелки са осъществими на нивата на средната пълняемост от 23 ученици в паралелка и среден процент от 11,8% необхванати осмокласници, постигани за шестгодишен период. Изпълними са и при по-ниска пълняемост, но при по-висок обхват на осмокласниците.
Предложение за прием след VI клас: СПИ „Христо Ботев“ в село Варненци  („Озеленяване и цветарство – 1 СПК). Предложение за прием в задочна форма на обучение:  максимален брой места 315 в 9 паралелки в 7 гимназии: ПГМТ „Вл. Комаров“ в град Силистра – „Електрообзавеждане на производството“ (35 места) и „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост (35 места)“; ПГС „П. Пенев“ в град Силистра – „Изолации в строителството“ (35 места); „Растителна защита“ (70 места) в ПЗГ „Добруджа“ в град Силистра; в ПГЛП „П. Славейков“ в град Силистра – „Фризьорство“ (35 места); в ПГСС в село Ситово – „Земеделец“ (35 места); в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ в село Средище – „Земеделец“ (35 места); в ПГСУАУ „Атанас Буров“ – „Кетъринг“ (35 места).
В края на заседанието при направеното обобщение заместник областният управител Младен Минчев, който води заседанието, направи заключение, че догодина е добре целият процес по обсъждане на предложението за държавен план прием в училищата да започне по-рано, за да има достатъчно време за дискусия между различните заинтересовани страни, за да се достигне до общо виждане, което да е реално и перспективно както за учениците и за образователната система, така и за работодателските организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар