сряда, 12 април 2017 г.

Министерство на туризма участва в изпълнението на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.“

Министерство на туризма участва в изпълнението на проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 в.“, финансиран по Транснационална програма „Дунав“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Общият бюджет на проекта е 1,67 млн. евро, от които 139 хил. евро е бюджетът на Министерството на туризма. 

Основната му цел е да се разкрие „скритото“, малко познато културно и историческо наследство в Дунавския регион, чрез съвременни форми на представяне. По този начин ще се насърчи предлагането на нови туристически продукти в областта на културния туризъм. Изпълнението на проекта се осъществява от девет партньора от шест държави с водещ партньор австрийското Канцлерство.

От българска страна партньори са Министерството на туризма и Министерството на културата. Община Видин е асоцииран партньор. Продължителността на проекта е до средата на 2019 г., като през това време ще се извърши проучване в страните от Дунавския регион с цел идентифициране на малко познати културно-исторически места. 

Министерството на туризма ще изпълни пилотен проект в гр. Видин, чрез който ще се създадат 3D модели на крепостната система „Калето“ и местната синагога. Обектите ще бъдат представяни на туристите на информационни киоски, разположени в различни части в града. 

Началото на проекта ще бъде официално отбелязано на 20 април 2017 г. във Виена, като ще се проведе пресконференция и семинар на тема „Разкриване на скритото наследство“. Допълнителна информация за проекта на английски език е публикувана на следния ад- рес: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21.

Междувременно стана ясно, че е подписан е договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за подкрепа на координаторите по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия (04.04.2017 г.) . Проектът се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ в партньорство с Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния. 

Двете министерства са координатори по Приоритетна област 3 на Ду- навската стратегия – „Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората“. Общият бюджет на проекта е 352 942 евро, който е поделен по равно между българския и румънския партньор. Бюджетът на Министерството на туризма е 176 471 евро, от които 150 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие и 26 471 евро национално съфинансиране. 

Проектът има за цел да подпомогне двамата координатори, като ще се финансират различни проучвания, провеждането на срещи и конференции. Те имат за дел да допринесат за постигане целите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. Продължителността на проекта е до края на 2019 г. Допълнителна информация за Приоритетната област може да бъде получена на http:// www.danubecultureandtourism.eu/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар