четвъртък, 9 януари 2014 г.

Стратегическият документ на България за европейските фондове за 2014 г. – 2020 г. е публикуван за публично обсъждане

9/1/2014

 
          Проект на Споразумението за партньорство на България за периода 2014-2020 г. е публикуван за второ публично обсъждане. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014 г.– 2020 г. Проектът е разработен от междуведомствена работната група под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:
·        Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж;
·        Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;
·        Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;
·        Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.
      Неофициалните преговори с Европейската комисия по Споразумението стартираха през м. април 2013 г., като в периода 23.07.– 07.08.2013 г. се проведе и първото му публично обсъждане. В края на м. ноември 2013 г. бяха получени коментари на Европейската комисия, като основните забележки са свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат финализирани национални стратегии в ключови сектори като здравеопазване и административна реформа.
       Проектът, предложен за втори кръг на обществени консултации, е преработен на база получените коментари. Инвестициите са приоритизирани с цел постигане на по-голям фокус и по-осезаем ефект от тях в дългосрочен план, оптимизирани са текстове в основни сектори като транспорт, околна среда, образование, изследвания и иновации. Поставен е и засилен акцент върху подхода за постигане на интегрирано териториално развитие, като са описани механизми за целенасочена подкрепа за развитието на Северозападния регион, който е най-бедният в ЕС, както и за насърчаване на местното развитие чрез инициативи на местните общности на цялата територия на страната.
        Публичното обсъждане се провежда на портала за обществени консултации www.strategy.bgи на Единния информационен портал www.eufunds.bgкато коментари и предложения по документа може да се изпращат до края на м. януари. Очаква се официалните преговори по документа да стартират до началото на месец март.

Няма коментари:

Публикуване на коментар