вторник, 12 септември 2017 г.

С МИРГ напред и в Силистра

На 5 септември 2017 г. бе учредителното събрание за създаване на Сдружение за публично-частно партньорство „Местна инициативна група Силистра“. Учредители са 30 физически и юридически лица. Събранието прие устав, избра име, седалище и адрес. Избрани са колективен управителен орган – Управителен съвет с председател д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, и Контролен съвет с председател Валентин Иванов.

Приети са правила за организацията, изпълнението и управлението на МИРГ. Учредяването е по договор №BG 14 MFOP 001-4.001-0008 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ Община Силистра“ , финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.“ 

Една от основните цели и задачи на МИРГ е изработване на Стратегия за развитие на нашата рибарска област на територията на община Силистра. Същността на тези местни инициативни групи се състои в това, че те работят като сдружения съгласно публичното - частно партньорство по принципа на „Воденото от общностите местно развитие“. С изготвената Стратегия МИРГ може да кандидатства по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар