понеделник, 6 март 2017 г.

Ученически конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“ за изработка и представяне на мултимедийна презентация


УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“
изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата - 22.03.2017 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Отпадъчни води“. Организатор       Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе и ВиК - гр. Русе
I. Общи условия за участие:
2.1.              Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната.
2.2.               Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите и в частност - методите и средствата за третиране на отпадъчни водни потоци, генерирани в резултат от жизнената дейност на хората и различни икономически и производствени процеси.
2.3.              Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
II.                   максимален брой слайдове - 20;
III.                  допустими формати - РРТ, PPS, РРТХ (Powerpoint), PDF, AVI или MPG
2.4.              Презентациите могат да се изпращат по следните начини:
IV.                 В случай че са с обем до 10 MB - по електронна поща на E-mail: pmanev@uni- ruse.bg;
V.                  Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на Е- mail: pmanev@uni-ruse.bg;
VI.                 Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Пречистване на отпадъчни води).
2.5.              Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
2.6.              Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2017 г.
2.7.              Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
2.8.              При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.
Оценяване и класиране
2.9.              Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и ВиК - гр. Русе и гост - оценители.
2.10.          Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
2.11.          ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
3.1.              Обявяване на резултатите и награждаване: 30.03.2017 г.
3.2.              Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
3.3.              Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.
гр. Русе 7017,
ул. „Студентска" № 8, РУ,Ангел Кънчев“,
Корпус 19, кабинет 102,

Няма коментари:

Публикуване на коментар