понеделник, 13 март 2017 г.

Лайънс клуб Силистра обяви критерии за 4 награди за изявени средношколци

КРИТЕРИИ ЗА 4 НАГРАДИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ИЗЯВЕНИ СРЕДНОШКОЛЦИ, С ТВОРЧЕСКИ ПРИНОС  ОБЯВИ ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПРЕЗИДЕНТ НА ЛАЙЪНС КЛУБ - СИЛИСТРА 

Наградите се присъждат на ученици oт Област Силистра (VIII-XІІ клас) с изключителни постижения на национално ниво през учебната 2016-2017 учебна година, в следните области: Хуманитарни науки, обществени науки и гражданско образование (български език и литература; журналистика; чужди езици: английски език, немски език, френски език и руски език); География и икономика; История и цивилизация; Гражданско образование; Творчески наклонности (изобразително изкуство, актьорско майсторство,  певчески умения); Математика, физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; Спорт.
Критериите за разглеждане и оценяване на постъпилите предложения на ученици са: отличен годишен успех за настоящата учебна година; дипломи, сертификати и/или други престижни награди и признания от национални и/или международни конкурси, олимпиади, състезания, фестивали, форуми; отлична езикова подготовка, удостоверена със сертификат за владеене на ниво по общата европейска езикова рамка; изявени лидерски качества на ученика сред ученическата общност, представени в проведени от него училищни, общински и/или областни инициативи; комуникативност, креативно мислене и реализирани идеи, с които са привлечени училищни партньори с цел подобряване визията на учебното заведение, което посещава ученикът, за развитието на населеното място в Област Силистра; участието в извънкласни и доброволчески инициативи на ученика ще дадат сериозно предимство при оценяването.
Предложенията за номинирани лауреати на наградата на Лайънс клуб Силистра се правят съвместно от директор, педагогически съвет и ученически съвет.
В случаите на предложения за награждаване на ученик извън описаните по-горе критерии, но напълно отговарящ на изискването за подобряване имиджа на училището, Община Силистра и/или Област Силистра на национално ниво, предложенията се внасят за обсъждане в клуба. Президентът, вицепрезидентът и представителите на клуба вземат окончателно решение, съобразно значимостта на постиженията на ученика за Област Силистра с цел мотивиране на ученика за бъдещи изяви и развитие на качествата му.
Всеки кандидат за наградата на Лайънс клуб Силистра подготвя и представя пред комисия мултимедийна презентация за своята дейност, реализирани идеи и постижения за неговото личностно израстване, напредъка на училището, популяризирането на Община Силистра и област Силистра на национално ниво.
Комисия на Лайънс клуб Силистра разглежда постъпилите кандидатури и мултимедийните презентации на кандидатите и отправя предложение за носители на наградите на Лайънс клуб  към президента на клуба инж. Пламен Петров.
Наградите са ежегодни, индивидуални или колективни, парични, всяка награда  е в размер на 500 лв. През 2017 година Лайънс клуб – Силистра ще връчи четири награди от 500 лева.
Наградите се присъждат  на специална церемония, организирана от Лайънс клуб   Силистра, и се популяризират пред медиите и обществеността.
Предложенията за награждаване, заедно с мултимедийната презентация на кандидатите, се представят на Николай Николов – вицепрезидент на Лайънс клуб – Силистра, до 31 май 2017 г. в сградата на Община Силистра, стая 110, тел. 086/816 264. Инж. Пламен Петров –президент на Лайънс клуб – Силистра, тел.: 0886445565.

Няма коментари:

Публикуване на коментар