вторник, 12 февруари 2013 г.

ПДИ и наблюдението на активната прозрачност          В периода 23 януари – 16 март 2012 година Програма Достъп до Информация направи оценка на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт с цел да се провери изпълнението на законовите задължения за активно публикуване и нивото на прозрачност на централно и на местно ниво. Бяха прегледани 474 интернет страници на 487 административни структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. 13 институции не поддържат официални интернет страници. Оценката на сайтовете бе направена на основа на 39 – 40 индикатори обединени в 3 групи, обхващащи стандартите за активно публикуване. Екипът трябваше да оценява дали е публикувана информация за: Институционална - нормативната уредба, функции, услуги, информационни масиви; Организационна структура, контакти; Оперативна информация - актове, стратегии, планове, дейности, Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, декларации за конфликт на интереси; Наличието и съдържанието на секциите по достъпа до информация. В рамките на проучването бяха подадени 485 електронни заявления за достъп до информация до институциите с искане на описание на реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административната структура в електронен вид, или посочване в отговора на интернет адреса, на който може да бъде намерена тази информация. Поисканата информация е задължителна за публикуване в Интернет по силата на член 15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация. Целта на подаването на електронни заявления от екипа на ПДИ е установяването на практиките на работа с електронни заявления, очертаването на проблемите и препоръки за преодоляването им. Резултатите от проучването са на интернет страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org/surveys/2012_година/101887/ За първи път изпълнението на задълженията за активно публикуване беше оценено и количествено. Това даде възможност за създаване на рейтинг на институциите. http://www.aip-bg.org/surveys/Рейтинг/202921/.
               На 4 април 2012 от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи - Рейтинг на активната прозрачност 2012 и Портал на публичните регистри в България. Първият Рейтинг на активната прозрачност оценява Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет. Порталът http://www.publicregisters.info/, създаден и поддържан от ПДИ, допринася за прозрачността и отчетността на държавната администрация и представлява огромно улеснение за всички разследващи журналисти или активни граждани в търсенето на информация. Обявяването на „Рейтингът на активната прозрачност” беше посрещнат с голям интерес както от медиите така и от институциите. Достъпността на индикаторите за оценка и възможността за различни сравнения на интернет страницата на ПДИ е важен инструмент в застъпничеството за по-прозрачни институции и има също така образователен ефект за администрацията. Анализът на резултатите от проучването беше публикуван в бюлетина на ПДИ http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Оценка_на_интернет_страниците_на_органите_на_изпълнителната_/105391/1000394285/ и е част от годишния доклад на ПДИ „Състоянието на достъпа до информация в България 2012 г.“ (http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2011.pdf). 
          На 17 май 2012 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи дванадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България (http://www.aip-bg.org/news)ПДИ_представи_годишния_си_доклад_Състоянието_на_достъпа_до_и/20120517003176/= В този традиционен доклад (12 доклада след приемането на ЗДОИ през 2000 година) се представят в систематизиран вид резултатите от наблюдението на практиките през изтеклата година, анализират се постъпилите законодателни промени и съдебната практика по прилагането на ЗДОИ. Докладът съдържа и препоръки към органите на законодателната и изпълнителната власт в България за подобряване на практиките по осигуряване на достъп до обществена информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар