вторник, 12 февруари 2013 г.

Правна помощ в случаите на търсене на информация и в случаите на отказ за предоставяне на информация, включително представителство в съда

Юристът Кирил Терзийски от ПДИ е с голям опит
в съда по дела при отказ за достъп до обществена информация

          Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2012 г. в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация (Виж: Приложение – „Справка от базата данни на ПДИ” – случаи на отказ на информация). Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, беше и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията (подробна информация в следващата точка). Брой на постъпилите случаи: Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2012 г. са 311. Начините, по който постъпваха случаите в ПДИ беше директно в офиса, по e-mail или по телефона. В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме постъпилите случаи в три групи: преобладаващата част от тях отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 263; следващата група случаи са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 24; по-рядко сме консултирали случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 16 свобода на изразяване – 4 и др.; Кой търси информация най-често: Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2012 г. най-много консултации са предоставени на граждани, които са потърсили правната помощ на екипа на ПДИ - в 181 случаи. В 66 случаи са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии, а 53 са от неправителствени организации.
           От кои институции се търси информация? Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към централните органи на изпълнителната власт – 108 случаи, и към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 96 случая. По-рядко консултациите касаят търсене на информация от публичноправни организации – в 20 случаи, териториалните органи на изпълнителната власт – 22 случаи, от органите на съдебната власт – 14, независими органи на власт - 14 и др. (Виж: Приложение “Справка от базата данни на ПДИ”). 
              Откъде са най-чести основанията за отказ? През 2012 г. остава голям броят на мълчаливите откази – 28. От отказите по същество преобладават засягане интересите на трето лице - 19 и лични данни – 12. Позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ е налице в 10 от постъпилите случаи, търговска тайна – 5. Характерни особености на случаите от 2012 година. Общият брой на случаите, постъпили за правен съвет остава постоянен през последните години, числото им е около 300. Това се отнася и за случаите от 2012 г. В същото време наблюдаваме увеличение на броя на консултациите по постъпилите случаи – за 2012 г. 311 случаи са получили 643 консултации. За сравнение през миналата година – 2011 г. на 330 случая са предоставени 579 консултации. През 2012 г. се е увеличил броя на неправителствените организации, обърнали се към нас за консултация и съвет – през 2011г. те са 34, а през 2012 г. - 53. И през 2012 г. се запазва практиката на много от институциите да не отговарят на заявления за достъп до информация /т.нар. мълчаливи откази/. Висок е броят и на отказите, основани на защита интересите на третото лице.
Нараства броя на консултациите, постъпили в ПДИ чрез електронна поща. Писмените консултации по е-mail за 2010 г. са 137, през 2011 г. са станали – 219, а през 2012 г.- са 251.
         Видове правна помощ: През 2012 г. ПДИ продължи да предоставя безплатна правна помощ в следните направления: 3.1. Устни консултации по случаи, свързани с достъпа до информация - извършват се по телефона или на място в офиса – съответно 211 и 177; 3.2. Писмени консултации: 255. 3.3. Изготвяне на жалби до съда и представителство в съда Правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. През 2012 г. правният екип на ПДИ е подготвил общо 69 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (45 – по случаи на граждани, 10 – на НПО, 14 – на журналисти). През 2012 г. правният екип на ПДИ е изготвил 50 жалби. Първоинстанционни жалби - 29 (Административен съд София град – 16, Административен съд София-област – 4, Административни съдилища в страната – 9); касационни жалби – 15 и частни жалби - 6. От изготвените 29 първоинстанционни жалби - 23 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация, а тези срещу мълчалив отказ са 6.
     През 2012 г. в 74 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на ПДИ е изготвил 19 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията. В периода бяха постановени 81 съдебни решения и определения по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 33, Административен съд – София град – 32, Административен съд София-област – 2, Административни съдилища в страната – 14). В 56 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 25 случая в полза на администрацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар