четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Одобрени проекти по Програмата на МФВС “Спорт за децата в свободното време” за 2013 г.

Т. Петрова


Министърът на физическото възпитание и спорта със Заповед № РД-09-15/18.01.2013 г. одобри 203 проекта и не одобри 78 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата Спорт за децата в свободното време” за 2013 г. Общият размер на средствата, предназначени за одобрените проекти е 1 001 000 лева. 
Програмата се реализира за шеста поредна година, партньори на МФВС са Министерството на образованието, младежта и науката, общински администрации, спортни клубове и спортни федерации, средствата за масова информация. В териториален аспект програмата обхваща цялата страна. Обхватът на спорните занимания във времеви аспект е от 1 февруари 2013 г. до 10 януари 2014 г. Програмата се реализира в две направления - “Начално обучение по вид спорт” и “Спортни занимания през ваканциите”.                   
Основната цел на програмата е създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.
          От област Силистра с проекти по програмата кандидатстваха девет спортни клуба, на седем  спортни  клуба проектите са одобрени. Изпълнители на проекти по програмата през 2013 г. са:
Направление “Начално обучение по вид спорт”:
·         СК по баскетбол “Доростол” – гр. Силистра 
·         СК по борба “Добруджански юнак-96” – гр. Силистра 
·         Сдружение Стрелкови клуб “Снайпер-92” – гр. Силистра
·         ССКЕ  “Багаин” – гр. Силистра /джудо/
·         Лекоатлетически спортен клуб “Олимп-97” – гр. Силистра 
·         Спортен клуб по борба  Истър-Тутракан” – гр. Тутракан
Направление “Спортни занимания през ваканциите”:
·         Ученически спортен клуб “Силистра-2004” – гр. Силистра /плуване и тенис/
По направление “Начално обучение по вид спорт” децата имат възможност по план-график, в рамките на всеки проект /шест месеца/ да придобият първоначални знания, умения и навици за практикуване на спортовете баскетбол, борба, спортна стрелба, джудо и лека атлетика. Времетраенето на едно занимание е 1 астрономически час. С всяка една група ще се провеждат по 3 занимания седмично – общо по 72 занимания с всяка една група за целия период на проекта.
        По направление Спортни занимания през ваканциите” – през ваканционните дни /пролетна и лятна ваканция/ на децата се осигурява възможност да участват по план-график в занимания по плуване и тенис. През 2013 г. МФВС финансира одобрените проекти на клубовете от област Силистра по двете направления на обща стойност 30 300 лв.  През предходните пет години в област Силистра са реализирани 35 проекта, финансирани от МФВС със средства  в размер на общо 141 900 лева.
Програмата е разработена с оглед създаване на предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт през свободното им време. Програмата и въведеното проектно финансиране дава възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове – изпълнители на проекти по Програмата, да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.


Теменужка Петрова,
главен експерт на МФВС
за област Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар