петък, 17 ноември 2017 г.

Музеят в Сребърна домакин на третото събитие за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС

Днес, 17 ноември, от 14,30 ч. в Природо-научен музей към Биосферен музей "Сребърна" е третото събитие - след Кайнарджа и Дулово, за представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в навечерието на уникалната си роля от 1 януари до 30 юни 2018 г. 

По ирония на съдбата събитието съвпада с друго, свързано с Биосферния парк, проведено обаче в София - там също днес връчват на представител на община Силистра т.нар. сертификат, удостоверяващ официално, че дългогодишният Поддържан резерват - биосферното езеро в Сребърна, става един от четирите биосферни паркове в България. Събитието е на Български национален комитет към програмата "Природа и човек"

Сертификатът удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация.

Агенция "Фокус": Решението за обявяването на биосферните паркове „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узун буджак“ е взето на заседание на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет на програмата „Човекът и биосферата“, проведена през юни т.г.  в Централата на ЮНЕСКО в Париж.

Съгласно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк „Сребърна“ са определени три зони - „сърцевинна“, „буферна зона“ и „преходна зона (зона за развитие)“, включваща цялата територия на община Силистра. 

Сърцевинната зона включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 892 ха, която удовлетворява изискванията на Севилската стратегията за дълготрайно опазване на консервационно значимите местообитания и видове. 

Буферната зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни местообитания на редки животински видове, в т. ч. птици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар