вторник, 13 септември 2016 г.

Резерватът „Сребърна“ е потенциален биосферен паркНаскоро екип с режисьор Тодор Мацанов засне по поръчение на туристическото министерство кадри от резервата в Сребърна, за да влязат в кратък филм, представящ забележителности в Силистренска област по линия на програма ЕДЕН, в която през 2010 г. Областна администрация победи в проект ("Седем състояния на водата - Дух, здраве, Вяра, История, Красота, Традиция, Бит",
 победител в националния конкурс "Отлична туристическа дестинация", представен на европейско ниво в Брюксел, благодарение на което бе изработен специален 3,5-минутен филм за малко известни исторически и културни обекти от Крайдунавска Добруджа.Общински съвет Силистра със свое решение даде съгласие за присъединяване на територия от Община Силистра към „външна преходна зона” на потенциален Биосферен парк „Сребърна”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, част от която България е от 1977 г. Актът е на базата на докладна записка на кмета на общината д-р Юлиян Найденов. Кметът на общината е упълномощен да подпише Декларация за участие на Община Силистра в Биосферен парк „Сребърна” и формата за номинация пред ЮНЕСКО.


През 1995 г. на Международната конференция, организирана от Програмата „Човекът и биосферата“ в гр. Севиля, Испания, се приема Севилска стратегия и нормативна рамка за биосферните резервати, очертаващи нови правила и норми за зониране и функции на тези територии.

Съгласно този документ в съвременните биосферни резервати освен зони за строга защита, вече се обособяват и буферни зони, както и зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване на природата в тях – наречени „преходни“ зони.

Всички български биосферни резервати са „строги резервати“ (с изключение на Поддържан резерват „Сребърна“) с режими на защита, които не позволяват осъществяването на дейности, свързани с устойчиво ползване на природни ресурси, т.е. в тях не се прилага изискуемата функция за устойчиво развитие и  ползване на природните ресурси. Към момента нито един от българските обекти не отговаря на изискванията на зониране и функции, наложени в Севиля преди 21 години.

През последните години Секретариатът на ЮНЕСКО  инициира процес за обезпечаване на съответствието на обектите, обявени за „биосферни резервати” с целите и изискванията, заложени в Севилската стратегия от 1995г. Предвижда се проучване на възможностите за създаване на съвременни биосферни резервати в осем района на България. Това се осъществява посредством провеждане на предварителни оценки за готовността на местната общност и власти за подкрепа на процеса на номинация на техния район за съвременен биосферен резерват/парк. 

рамките на проекта „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“, осъществяван от Българска фондация „Биоразнообразие”,  съвместно с МОСВ и Националния комитет „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, ще бъдат изготвени и номинационни формуляри за два избрани района с най-голяма подкрепа, които ще бъдат изпратени до ЮНЕСКО в срок до септември т.г. 

Предмет на оценка по проекта са следните осем района, в които вече съществуват биосферни резервати от старо поколение, в които се намират биосферни резервати от досегашния „строг“ тип. Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  

Концепцията за биосферните резервати се е развила като първоначалната функция  от „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство. 

От 1999 г. езерото Сребърна има статут на Поддържан резерват, а още през 1983 г. резерватът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като „естествено функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан”.

На 11 май 2016 г. в Министерството на околната среда  и водите в София се проведе работна среща  с представители на Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата” и МОСВ, във връзка със съвещателната мисия на експерти и актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България. В работната среща участваха заместник-кметът на Община Силистра Денка Михайлова, представители на Община Силистра и РИОСВ – Русе. 
Във връзка с номинацията на Поддържан резерват „Сребърна” като Биосферен парк по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и уточняване на конкретните ангажименти на всички институции, досега са проведени общо три работни срещи в Силистра, с домакинството на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и участието на представители на Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и биосфера”, Българска фондация „Биоразнообразие”, Община Силистра, РИОСВ Русе, държавни институции, представители на заинтересованите страни. 

Работните срещи са проведени  на 10 юни, 27 юни, 2 август 2016 г. На 25 август 2016 г. Община Силистра и Българска фондация „Биоразнообразие” инициират работна среща със заинтересованите страни във връзка с обсъждане на възможността за присъединяване на територията на Община Силистра към преходна зона (зона за развитие) на Биосферен парк  „Сребърна”.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов в свое писмо до Министерството на околната среда и водите отправи въпроси за наличие на евентуални ограничителни режими в преходната зона на потенциален биосферен парк в района на Поддържан резерват „Сребърна”. 

Министерството на околната среда и водите аргументирано отговаря на всички въпроси и предоставя полезна информация за  биосферните паркове/резервати. Обявяването на територии за биосферни паркове не налага допълнителни ограничения и режими върху нито една от зоните му, извън регламентираното по реда на националното законодателство. 

Буферната зона в един резерват осигурява опазването на сърцевинната зона и обикновено също има вече съществуващ статут, но с по-ниска степен на защита. В конкретния случай това е защитена местност „Пеликаните” и  защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“ за опазване на дивите птици.

Преходната зона е зона за развитие, в която има активна човешка дейност, възможно е дори тя да не е с ясно определени граници. Предложението е  към преходната зона на резервата да се присъедини територията на всички населени места в Община Силистра. С обявяването на Биосферен парк на ЮНЕСКО се осигурява международен престиж на територията на Община Силистра, която се превръща в предпочитано място за отдих и туризъм, защото са гарантирани чистата и добре запазена околна среда, качеството на предоставяните туристически услуги и продуктите, създадени по щадящ природата начин, и др. От волята на местните хора и институции в нашата община зависи номинирането на Поддържан резерват „Сребърна” като български биосферен парк от ново поколение.

Биосферните паркове са особено подходящи за провеждане на научни изследвания и мониторинг, свързани с опазването и разумното ползване на природното и културното наследство и устойчивото развитие. Натрупаната информация дава възможност за вземането на добре аргументирани управленски решения с предвидим ефект, както и за провеждането на природозащитно обучение с широко участие на местното население и демонстриране на добри практики.

На проведените досега работни срещи е постигнато съгласие и за структурата на управление на Биосферен парк „Сребърна” чрез: Съвет на партньорите, които осъществяват управлението (РИОСВ Русе и Община Силистра) със седалище и адрес РИОСВ - Русе; Консултативен съвет с участието на партньори и представители на заинтересованите страни – седалище и адрес Община Силистра
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар