сряда, 21 септември 2016 г.

41 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам - сред тях Неформална група "Силистра диша"


Кои са най-активните граждани и неправителствени организации, използвали правото си на достъп до информация? Какви журналистически разследвания бяха подготвени с помощта на Закона за достъп до обществена информация? В кои институции практиките на откритост и прозрачност са най-развити? Кои бяха най-затворените институции?

За четиринадесети път Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация.В България Денят на правото да знам бе отбелязан за първи път през 2003 г.

Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международния ден на правото да знам. Целта на ежегодните награди е: да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация; да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото; да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.

Тази година 41 номинирани се състезават в шест категории – четири награди „Златен ключ” и две антинагради – „Катинар” и „Вързан ключ”.   Номинациите и мотивите към тях може да видите на специалната интернет страница за Деня на правото да знам (http://www.righttoknowday.net/nominations/2016/).

Имената на победителите ще научите на церемонията, която ще се проведе на 28 септември 2016 г., сряда, от 16.00 ч., в Литературен клуб „Перото“ – Национален дворец на културата, София

За повече информация: Програма Достъп до Информация; Тел.: +359 2 988 50 62, +359 2 981 9791e-mail: office@aip-bg.orgwww.aip-bg.orgwww.righttoknowday.net

КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАНИН
Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са: 1. Последователност при търсенето на информация. 2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ? 3. Обществен ефект
Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!
Емилия Герганова, Ловеч
Номиниращ: Янита Нешева
Номинирам г-жа Емилия Герганова за многогодишното и активно участие в гражданските процеси по проблемите на гр. Ловеч. За участието им в създаването на Местна Гражданска Инициатива / МГИ/ ,,Против въвеждането на кетъринговото хранене в Детските градини в гр. Ловеч", умело използваща информация по ЗДОИ.
Г-жа Герганова е внесла над 10 заявления през последната година по Закона за достъп до информация, повечето са до Община Ловеч, Общински съвет и Областен управител. ЗДОИ се явява единственият способ, по който гражданите на община Ловеч да получат каквато и да е информация и прозрачност от местната власт. И то само и единствено ако са достатъчно упорити и мотивирани, защото трябва да знаят точно какво търсят, да познават общинската и законовата нормативни уредби, да се въоръжат с търпение и да са готови да отделят значително време в борба с тежката и добре смазана административна машина. С две думи гражданите трябва да са умели юристи или поне любители, за да приложат правата си.
Това са част от заявленията на г-жа Герганова.
- Поискана обща информация относно извършена поддръжка, ремонти или обхождания на улици и пътища от общинската пътна мрежа за скромния период от 30години. Подадени са четири заявления и отговора на Общината е, че "няма информация".
- Поискана информация за състояние на мостове, корита и дерета над река Тоша, която река се оказа, че не фигурира и документално на територията на село Соколово, подадено едно заявление. Отговора на Общината отново е "няма информация".
- Поискана информация по повод отсичането на здрави дървета на ул. "Трети март" и даване на достъп, който се оказва частичен. Показва пълното непознаване на нормативните актове от страна на администрацията, внесено едно заявление и допълнение. Това заявление разкри, че в Ловеч не само се секат дървета на възраст над 50г. без необходимите документи, паспорти на дърветата и издадени разрешения за сеч, но и по устен неаргументиран сигнал.
- Подадени заявления до Общината за Актове за собственост и деактуване на Покрит мост, Младежки дом, Градската баня "Дели хамам", Средновековната крепост "Хисаря" в национален архитектурно исторически резерват Вароша, входирани са четири заявления от четири човека. Отговора е частичен и са подадени две допълнителни искания. От частичния отговор се разкриха груби нарушения на Общината. Покрит мост е деактуван два пъти и акта за собственост е "частна общинска собственост", а не е "публична" както следва да е при мост, свързващ два бряга над река. Младежки дом е деактуван четири пъти, като в най-стария акт на общината е задраскана думата "публична" собственост и е вписана с химикал "частна", без съответния законов ред. Непознаването на промените в ЗДОИ и поисканата информация не е публикувана на страницата на Общината, каквото е изискването на подадени четири заявления.
- Подадено заявление до Общински съвет Ловеч, с което се иска цялата налична информация по темата за кетъринговото хранене на децата в детските градини. Получени протокол от заседание на Общинския съвет и от ГРАО. Повече от 5 месеца ръководството на Общината не предоставя конкретни документи, които са довели до вземането на решение за храната на децата да не се приготвя в детските градини, а да се пусне обществена поръчка и услугата да бъде изнесена и храната да се приготвя и доставя от частна фирма. Направена бе и подписка против въвеждането на кетъринговото хранене в детските градини и подписана от около 1000 човека, беше внесена в Община Ловеч и до Общинския съвет.

Чрез ЗДОИ, Местна Гражданска Инициатива / МГИ /, създадена от будни граждани и подкрепена от обществото, получи протоколите от проведеното събрание на общински съвет и доказателство за нарушения на правилника на съвета. Сега отново е подадено заявление по ЗДОИ и гражданите отново ще търсят доказателства, че твърденията на ръководството на община Ловеч за пореден път не отговарят на истината. Този казус не само предизвика сериозен обществен интерес, но и създаде безпрецедентно до момента разменяне на становища, подхвърляне на твърдения и показа незачитане на гражданското мнение от ръководството на Общината. Казусът е широко дискутиран в част от местната преса и телевизия, както и в социалните мрежи и фейсбук групата, която г-жа Е.Герганова е създала, но за съжаление така и не намира решение на местно ниво. За целта гражданите и родителите ще се възползват от получената информация и продължават да настояват за спиране на кетъринговото хранене, и отдаването на детските кухни в градините. Смятам, че упоритата работа на г-жа Емилия Герганова е в полза на обществения интерес и умело търсената и използвана информация по Закона за достъп до обществена имформация допринесе за разкриването на незаконови практики на общината и възможност на обществото да търси подходящи решения за тяхното отстраняване.
Допълващи материали към подадената номинация на г-жа Емилия Герганова: МГИ иска документите, довели до кетъринга в детските градини в Ловеч - Отворено писмо до ръководството на община Ловеч от Емилия Герганова.

Юлиян Чолаков от сдружение СОПА, Варна
Номиниращ: Даниела Божинова
Един от първопроходците за утвърждаване свободата на информация в България и застъпник за защита на личните данни. През последните години използва активно ЗДОИ за установяване на фактите около дискрецията на ГД ГРАО за проверка на лични данни в подписките за местни и национални референдуми и инициативи и се бори срещу непрозрачната процедура за проверка на подписи. От името на Инициативния комитет за местен референдум Варна и подкрепилите го 33 хил. души, граждани на Варна, използва ЗДОИ и предприема съдебни действия, за да разбере истината за подписката, която тайнствено е изчезнала между ГРАО и Общински съвет Варна, както и въз основа на какви критерии са дисквалифицирани 17 хил. подписа. Заедно с адв. Александър Асенов и Даниела Божинова подемат кампания срещу непропорционално големия обем на личните дании в подписките, които са рискови от гледна точка на защитата на лични данни, както и ограничават конституционното право на референдум. Един от основателите на Гражданска инициатива "Участие, не участ" и член на нейния Инициативен комитет. Инициативата иска подобряване на законодателните условия за референдуми, като едно от условията е намаляване на личните данни в подписките, премахване на електронния препис на лични данни, регламентиране на точната методика за проверка на лични данни.
Симеон Георгиев
Номиниращ: Стефан Радов
В следващите редове номинирам Симеон Георгиев – студент по фармация, 4-и курс, в СУ "Св. Кл. Охридски". Причина за това са опитите му да получи достъп до обществена информация от институция, управлявана с публичен ресурс (СУ "Св. Кл. Охридски), поставяйки на дневен ред важни за академичната общност проблеми, свързани с управлението и прозрачността.
Симеон Георгиев прилага в пълнота основната цел на закона, а именно достъпен и пълен досег до обществена информация с цел оформяне на представа като студент и гражданин за количествените и качествените параметри на управлението на държавното висше училище. Той доразвива тази цел, като във връзка с получената информация прави предложения за подобряване на управленския процес и неговата прозрачност. Това личи от подадените от него над 50 заявления за достъп до обществена информация, свързана с реципрочни предложения до ръководството в тази връзка за по-малко от година.

Основен предмет на някои от заявленията, получили отказ, са свързани с разходите, които Университетът реализира за заплати на определени служители, за съдебна защита и др. Както понякога се случва в България, Симеон Георгиев не получава исканата информация или тя не съответства на заявеното, както и не му се дава достъп на хартиен или електронен носител с мотив, че същата е в голям обем, а реално е няколко документа. Абсолютно му се отказва предоставяне на обществена информация чрез устна справка. Симеон използва пълноценно законовото си право на защита, като обжалва тези действия на администрацията, като води няколко дела пред компетентните за това съдилища, част от които спечелени на първа инстанция – за размера на заплатите на определени служители на СУ и за текущите задължения на СУ. Номинираният активно и последователно стимулира ползването на закона, като предоставя помощ на свои колеги в тази връзка, настоява администрацията да определи подходящи места за преглед на получената информация и назначаване на служител, чиито основни трудови задължения да бъдат свързани с предоставяне на достъп до обществена информация. Поредицата казуси с колегата Георгиев отново поставят на дневен ред проблема с управлението на публичните ресурси в България. В посочените случаи информацията не е предоставена, въпреки че е потърсена от страна, чийто ресурс е практически управляван. Колегата Георгиев обаче упорито продължава да използва всички определени от закона стъпки, за да достигне до позитивен резултат от обществена полза.
Симеон Георгиев проявява смелост и постоянство в една често враждебна среда, за да покаже и утвърди, че Законът за достъп до общества информация е една от най-добрите форми за институционален контрол над субектите с обществено финансиране и публични функции. Убеден съм, че той заслужава тази награда, защото съзнатият граждански дълг, компетентност и аргументация на действията у него са обществен пример за гражданско поведение, което не особено често може да бъде срещнато в България особено на такава възраст. Вярвам, че качествената промяна в българската действителност следва да се случи именно чрез подобно компетентно отстояване на нашите права и задължения.

Мариета Сивкова, гр. Ямбол
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ
В тази категория правя номинация за общинския съветник от Ямбол – Мариета Сивкова, тъй като случаите й, свързани с използването на ЗДОИ, са твърде показателни за наличието на една вредна тенденция от гледна точка на прозрачността, която се проявява години наред на ниво местно самоуправление.
Става въпрос за това, че по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинските съветници имат право да отправят питания към кметовете, които са длъжни да им отговорят на следващото заседание на Общинския съвет (чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА). Неизпълнение на това задължение от страна на кметовете не е скрепено със санкция, поради което твърде често за общинските съветници (особено за тези от опозицията) е невъзможно да упражнят правото си на достъп до информация по отношение на кметовете. По тази причина на съветниците често им се налага да търсят информация от съответния кмет като подават заявления за достъп до информация в качеството си на граждани.
Сблъскала се с невъзможността като общински съветник да получи информация от кмета на Ямбол, в началото на 2014 г., Мариета Сивкова подава като гражданин две заявления за достъп до информация до кмета. С първото се иска достъп до информация под формата на справка за приходите и разходите на общината по всички приключили съдебни дела в последните две години. С второто се иска достъп до текста на извънсъдебна спогодба, сключена между общината и строителна фирма. И двете заявления са оставени без разглеждане от секретаря на община Ямбол, който е упълномощен за да се произнася по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Мотивът за оставяне без разглеждане на заявлението за съдебните дела на общината е, че тази информация не е обществена и не е налична в общината в поисканата форма. Относно текста на съдебната спогодба, секретарят твърди, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и до конкретни документи. С подкрепата на ПДИ и двата отговора на секретаря на общината са обжалвани на основание чл. 197 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който предвижда съкратено производство за обжалване на откази на администрацията да издаде административен акт. Отказите на секретаря да разгледа заявленията са отменени на две съдебни инстанции, като по този начин се създава и съдебна практика по една рядко използвана до този момент разпоредба от АПК, която е много полезна за търсещите информация. След приключване на делата за секретаря на общината възниква задължение да се произнесе по същество по исканията за достъп до информация. Секретарят разглежда заявленията по същество и отказва изрично да предостави достъп до исканата информация с мотиви, идентични на тези за оставяне на заявленията без разглеждане. С подкрепата на ПДИ изричните откази на секретаря са обжалвани. Делата са спечелени на две инстанции и завършват окончателно през 2016 г. И двете дела водят до създаването на позитивна съдебна практика. Относно приходите и разходите по водените от общината дела Върховният административен съд (ВАС) приема, че тази информация е налична в общината, поради факта, че тези разходи следва да бъдат отразени в общинския бюджет. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, правилно първата съдебна инстанция е приела, че не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане. Относно текста на извънсъдебната спогодба ВАС приема, че искането за предоставяне на копие от документ е валидно по ЗДОИ, тъй като с предоставянето на искания документ заявителят ще получи информация за предмета на договора, условията, цената и санкциите, които би понесла неизправната страна.
С решение от м. март 2016 г. секретарят на общината предоставя справка от 10 страници по всички приключени съдебни дела в периода 2011 г. – 2013 г., която включва пореден номер, съответния съд, номера на делото, качеството на общината по делото (ищец или ответник), номера на решението по делото и информация за разхода или прихода за общината. С решение от м. април 2016 г. секретарят на общината предоставя копие от извънсъдебната спогодба, сключена между община Ямбол и "Технострой инженеринг 99" АД на 17.10.2012 г. Получената информация е използвана от Мариета Сивкова в качеството й на общински съветник за осветляване дейността и разходите на община Ямбол по множеството водени срещу нея съдебни дела.
нпо
Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са: 1. Последователност при търсенето на информация. 2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ? 3. Обществен ефект. 4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?
Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!
Сдружение за оптимизация на правосъдието и администрацията
Номиниращ: Кръстина Маринова - координатор на ПДИ във Варна
От началото на годината Сдружение за оптимизация на правосъдието и администрацията /СОПА/ с председател Юлиян Чолаков е подало 23 заявления по ЗДОИ до община Варна, областен управител, до МРРБ, до директор на ОД на МВР Варна и още 7 заявления до други общини в страната.
Акценти в исканата информация са  свързани със стари планове и карти на Варна и Морската градина/план на Варна от 26.09.1878, цветен генерален план 1900 , генерален план 1956  и др./. Сдружението се мотивира, че това е информация с обществена значимост, която ще даде възможност да се участва в дискусии за градоустройственото минало, настояще и бъдеще. Основната цел е да се качат на сайта на общината тези архивни документи и да станат публична информация. Има заявления за устройство на територията на Морската градина, за крайбрежната зона и Централните морски бани, както и калнолечебницата- собственост, статут, издадени строителни разрешителни за ремонт, попадат ли в историческото ядро на Морската градина и част ли са от културно-архитектурното наследство. С подадените заявления се търси информация за разходите за юридически услуги и съдебни разноски на община Варна и ОбС.

Българска ветроенергийна асоциация
Номиниращ: Фани Давидова - БГВЕА
Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) е представителна организация за ветроенергийния сектор в България, активно подкрепяща устойчивото развитие на вятърната енергия и другите форми на възобновяема енергия от името на всички заинтересовани страни. Основана през юни 2010 г., БГВЕА обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора за вятърна енергия в България, включително производители, предприемачи, финансови консултанти и адвокатски дружества. БГВЕА е член на Европейската ветроенергийна асоциация и сътрудничи активно с нея.
През годините (2011, 2012, 2014, 2015) БГВЕА подава заявления за достъп до информация до различни институции, имащи отношение към производството на електроенергия от възобновяеми източници. Получената информация е качена на страницата на асоциацията (към момента страницата се обновява).
През 2015 г. БГВЕА подаде серия заявления до Народното sъбрание, АДФИ и КЕВР, с които се опита да получи достъп до доклад на АДФИ, обобщаващ резултатите от проверките на агенцията върху търговски дружества, производители на електрическа енергия от ВЕИ. През ноември 2015 г БГВЕА подаде и заявление до КЕВР, с което поиска достъп до всички финансови модели, за няколко поредни години, използвани при изчисляването на преференциалната цена, по която се изкупува електрическата енергия, произведена от вятър, както и заложените в тях ценообразуващи фактори.
В законоустановения срок не беше получен отговор и БГВЕА подаде жалба срещу мълчаливия отказ на КЕВР пред АССГ. В рамките на съдебното дело се разви и административна преписка с КЕВР, в която регулаторът поиска уточняване на предмета на заявлението. Въпреки изпратеното уточнение, отговор не последва.
На 02.09.2016 Административен съд София град се произнесе с решение №5789 по адм. Дело 1015/2016 за достъп до обществена информация, заведено по жалба на БГВЕА срещу КЕВР. Към момента БГВЕА води второ дело срещу КЕВР, този път срещу изричен отказ регулаторът да предостави същата информация. Търсената от БГВЕА от информация е от силен обществен интерес, тъй като от нея ще е видно как се определя преференциалната цена, по която се изкупува електроенергията, произведена от вятърните централи, а това е от голямо значение за цялото общество, предвид широкия обществен дебат по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми източници и определянето на цените на тока като цяло.
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива БСНГИ
Номиниращ: Даниела Божинова
От 2003 г. Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) работи за законодателна реформа за честни и свободни референдуми в България, напоследък и за електронна демокрация. През последните две години, ползвайки ЗДОИ, събира и анализира информация по следните проблеми: Колко местни референдума са проведени в България през 21 век, по какви въпроси, с какъв резултат и по чия инициатива? Как действа Европейската гражданска инициатива в България, има ли проблем във верификациите на подписи, дадени онлайн за европейски инициативи от българските граждани?
По първия въпрос БСНГИ е изпратило над 50 заявления по ЗДОИ до всички областни управители и редица общини, за да успее да събере информация, която никой в България не събира, не обобщава и анализира, но която е важна за развитието на българската демокрация – а именно информацията за местните референдуми. В резултат на тази дейност БСНГИ създава първата база данни за местните референдуми, а след това застъпническа платформа за законодателни промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, неформална мрежа на инициаторите на референдуми МИР32 и наскоро учредява заедно с мрежата Национална гражданска инициатива "Участие, не участ", която предлага конкретен законопроект за промяна на ЗПУГДВМС (внесен в Министерски съвет на 26 май 2016 г.)
Установявайки фактите с помощта на ЗДОИ (заявления до МРРБ и МТС) около ползването правото на европейска гражданска инициатива у нас, БСНГИ излиза с предложение за въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива по вече работещия модел (което се доказва от отговорите на заявленията) на Европейската гражданска инициатива (отново разработва ЗИД към ЗПУГДВМС.) В допълнение се застъпва за защита на личните данни чрез корекция на изискването за пълни лични данни при подписването на подписки за пряко участие. С поредица от застъпнически действия (обществени консултации, 2 кръгли маси в парламента, 2 международни конференции, изявления в медиите, информационни издания и др.) БСНГИ успява да наложи включването на 2 желани промени в официален правителствен документ – Третия национален план за действие по Инициативата за открито управление. В него е записано, че до юни 2018 г. в България следва да бъдат въведени национална и местна електронна гражданска инициатива и да се облекчат изискванията за лични данни в подписките. За целта Министерски съвет си поставя за задача да инициира съответстващи промени в ЗПУГДВМС.

"Дружество за защита на животните" - Варна
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ
За последователните и упорити усилия на дружеството, в частност неговият председател Мария Радулова, към създаване на прозрачна и работеща система на територията на община Варна във връзка с грижата за безстопанствените животни в града. За целта вече няколко години от дружеството подават множество заявления за достъп до информация, както до община Варна, така и до областната дирекция за безопасност на храните, а също до кметовете на общини в по-малките населени места в региона. Темите на подаваните заявления имат за цел да осветлят различни въпроси, касаещи грижата за безстопанствените животни в града: приети ли са и изпълняват ли се общинските програми за това, дали ограничаването на популацията става по хуманен начин, какво се случва с бездомните животни, когато изчезнат от улиците – попадат ли в общинските приюти, какви грижи се полагат за тях там; имат ли достатъчно храна, отделят ли се средства за лекарства и лечение и т.н.
През 2015 г. дружеството заведе и спечели дело срещу Областната дирекция за безопасност на храните във Варна, по заявление относно дейността на дирекцията в качеството й на контролен орган по реда на Закона за защита на животните. От дирекцията предоставиха информация по две от исканията - удостоверение за регистриране на приют за бездомни животни и данни за неговото местонахождение, като отказаха да предоставят достъп до копие от правилника за вътрешния ред на приюта и програма за неговата работа; копие от договорите с общините, чиито райони обслужва този приют и копие от договора за работа с обслужващия ветеринарен лекар, позовавайки се на липса на съгласието на третите лица. Отказът беше обжалван в съда, който го отмени като незаконосъобразен. Информация за свършеното от дружеството и най-вече за откритите нередности, се публикува в местната преса в различни публикации по темата.
Природозащитник: Приютът за бездомни кучета в Каменар е център за източване на средства. Мария Радулова, природозащитник: Популацията на бездомни котки във Варна се увеличава. Във Варна се нарушава Законът за защита на животните

Сдружение "Фенове ЗА българския волейбол"
Номиниращ: Антония Спасова
Сред основните цели на Сдружението са повишаване на прозрачността в процеса на управление и администриране на волейболния спорт; осъществяване на непрекъснат граждански контрол върху спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта; граждански контрол върху законосъобразността и целесъобразността на разходването на средствата на данъкоплатците от страна на спортните организации, отговорни за управлението и администрирането на спорта и др.
В изпълнение на своите цели, Сдружението осъществява целенасочени усилия в борбата си за осъществяване на достъп до обществена информация от страна на Българската федерация по волейбол и Министерството на младежта и спорта. Още преди юридическото учредяване на Сдружението, негови членове са водили многобройни дела за достъп до информация както срещу БФВ, така и срещу ММС. Всички дела са спечелени до момента. Всяко едно заявление за достъп, срещнало отказ, е обжалвано последователно по съдебен ред. Повече информация за делата на Сдружението и нейните членове е налична тук: Съдебното дело между Негодниците и БФВ
Дело на Негодниците срещу МФВС. Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации

Всички процедури са използвани докрай, вкл. е направен опит в съда за налагане на наказания на БФВ за непредоставяне на пълната информация. След като това не успя и не получихме пълен достъп, започнахме второ дело, на ново основание, което беше окончателно спечелено във ВАС на 09.09.2016 г.
Активността на Сдружението в областта на ЗДОИ се допълва и от участието ни при общественото обсъждане на последните промени в закона: Становище на ФБВ по проекта на ЗИД на ЗДОИ. Общественият ефект се изразява в провокирания дебат по темата за управлението на волейболния спорт, както и в множеството сигнали до различни институции, в резултат на получената след съдебни битки информация. Някои примери за резултатите от дейността ни в областта на проучването на информация можете да видите тук:
Размерът има ли значение? Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ. Сигнал до министър Раданова за проверка на цялостната дейност на БФВ. Негодниците и спортните министри. Фиктивните клубове. Финансовите отчети на БФВ. Цялата получена до момента информация по реда на ЗДОИ е публикувана в пълен обем на сайта ни:http://bgvolleyfans.org/documents.
Упоритостта и целенасочените усилия за повишаване на прозрачността в дейността на БФВ доведе и до последното решение на ВАС, което е приложимо за всички спортни федерации в България, определяйки същите като публичноправни субекти и задължени в този смисъл по ЗДОИ. Решението е безпрецедентно, тъй като до момента не е имало произнасяне на съда по този въпрос. Смятаме да продължим, като популяризираме решението на съда и твърдо вярваме, че ще успеем да променим статуквото при управлението на спорта. Смятаме, че дейността на Сдружението трябва да бъде поощрена, тъй като развива и прокарва идеята за прилагане на закона в една област, в която същият не е използван по никакъв начин и това е изключително важно и трябва да бъде доведено докрай.

Народно читалище Делиорман 2014г.
Номиниращ: Хабибе Расим
Във връзка със заявление до община Разград за предоставяне на имот - сграда и земя, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване от Народно читалище "Делиорман 2014г", съгласно Закона за народните читалища, година и половина получавахме отказ за предоставяне с мотиви, че община Разград няма свободни имоти. При многократни посещения в качеството си на Председател на Народно читалище "Делиорман 2014г" при началника на Общински имоти в гр.Разград, най-културно бях отпращана, че не могат да ми предоставят справка за свободни имоти. На осн.чл.28 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация реших писмено да направя запитване за свободна частна общинска собственост до община Разград и съответно при направен отказ да се обърна към правораздавателната институция - Административен съд Разград. С малко забавяне успях да извоювам исканата от нас справка. Оказа се, че Община Разград имат имоти, които могат да ни предоставят за социални и културни нужди. И ето че през месец юни 2016 придобихме имот частна общинска собственост - Дом на Народно читалище "Делиорман 2014г" град Разград.

Неформална гражданска група "Силистра диша"
Номиниращ: Калина ГРЪНЧАРОВА, координатор на ПДИ в Силистра
В тази категория правя номинация на Неформална гражданска група "Силистра диша", която със своите последователни действия в защита на обществения интерес, успя да стопира намеренията на Община Силистра да осъществи проект за реконструкция и рехабилитация на централната улица "Симеон Велики" и площад "Албена" в града, по който се предвиждаше да бъдат изсечени 87 чинари. Дърветата са здрави и са 50-60-годишни.
До тук се стигна, след като в началото на годината Община Силистра обяви намерението си за реализирането на проекта и последвалата няколко месечна силно негативна обществена реакция - събрани са над 5 000 протестни подписи на граждани, заведено е дело от член на групата в Административен съд срещу решение на Общински съвет-Силистра, с което се дава съгласие Община Силистра да кандидатства с този проект.
В началото на м.март 2016 г. Христо Иванов от "Силистра диша" подаде заявление по ЗДОИ до Община Силистра, с което изисква копие от самия проект. Искането му е оставено без разглеждане, съгласно заповед на кмета на общината д-р Юлиян Найденов от 4.03.2016 г., тъй като заявителят не написал адреса си, а само телефон и електронна поща. Там, на електронната си поща, Иванов получава кметската заповед...
Законът за достъп до обществена информация успешно бе използван от депутата в Европейския парламент Момчил Неков, който също подкрепи протестните действия на Неформалната група и силистренци. Неков поиска от Община Силистра копие от спорния проект и то му беше предоставено. На 27 юни 2016 г. в Общинския съвет и в Община Силистра седем общински съветници са внесли искане за провеждането на местен референдум по казуса. Силният обществен натиск и недоволство, непримиримостта на Неформалната група "Силистра диша" да бъдат изсечени 87 здрави дървета, стигна и до правителството. В началото на м.юли МРРБ спира финансирането на проекта на Община Силистра. Разпореждането е на премиера Бойко Борисов. Парите по проекта, а покрай него и по цялата Инвестиционна програма на общината, са спрени до намиране на взаимно приемливо решение на проблема. Към настоящия момент, спорният проект предстои да бъде променен, като Община Силистра ще проведе поредица от консултации с Неформалната гражданска група "Силистра диша".

ЖУРНАЛИСТ
Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са: 1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията? 2. Обществена значимост на темата на публикацията. 3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти? 4. Професионално качество. 5. Ефект от публикацията
Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Божидара Ангелова, в. "Нов живот", Кърджали
Номиниращ: Иванка Ламбева, координатор на ПДИ в Кърджали
Когато усетиш, че имаш силен инструмент в ръцете си, се чувстваш уверен в работата си. Такъв инструмент в работата си като журналист вече има Божидара Ангелова, репортер от регионалния всекидневник "Нов живот" в Кърджали. Използва внимателно и последователно Закона за достъп до информация, за да разнищи чувствителни и важни за хората от региона проблеми, свързани с екологията и здравето на хората. Насърчена е още от първия си опит - заявление до Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Отговорът идва в определения 14-дневен срок. Следват още заявления до Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Хасково, Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). После следват публикациите.
Изводите са тревожни. Натрупани са сложни екологични проблеми. Но сега обществеността е информирана и мотивирана да действа за промяна. Защото цената на бездействието е здравето на всеки един човек от региона. Стряскащо е, но благодарение на публикациите на Божидара хората вече знаят, че онкологичните заболявания тук нарастват с много по-бързи темпове, отколкото на други места в страната. Изключително тревожни са данните за децата.
Всичко това изследва репортерът Божидара Ангелова благодарение на ЗДОИ. И това е само началото. Защото тя повдигна въпросите и продължава да търси отговорите. Ето заглавията на публикациите с материали на Божидара Ангелова в електронното издание на вестник "Нов живот", подготвени с данните, изискани по ЗДОИ: "Въздухът и почвата в Кърджали добри или опасни за живеене?" в 5 части
Част 1: http://www.novjivot.info/2016/06/02/57861/ (02.06.2016)
Част 2: http://www.novjivot.info/2016/06/03/58125/ (03.06.2016)
Част 3: http://www.novjivot.info/2016/06/07/58614/  (07.06.2016)
Част 4: http://www.novjivot.info/2016/06/08/58786/  (08.06.2016)
Част 5: http://www.novjivot.info/2016/06/09/58928/  (09.06.2016) и  "Заболелите от рак в кърджалийско се множат. Защо?" (05.08.2016) 

Панайот Ангарев, в. "Сега"
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ
Номинирам Панайот Ангарев от в. „Сега“ за разработката Строежът – любимият спорт на село (19.10.2015).
Темата за неефективното изразходването на средства по Програмата за развитие на селските региони за строежа и обновяването на спортни съоръжения в малки населени места с малък брой население,  липса на потенциал за развитие на спортни дейности и съответно капацитет за поддръжка, стана актуална в общественото пространство благодарение на журналисти като Панайот Ангарев. Правейки пълен преглед на информацията за подкрепените проекти в публичните онлайн регистри на Фонд „Земеделие“,  сравнителни данни от Националния статистически институт, и интервюта с участниците в процеса, Ангарев демонстрира за пореден път абсурдното разходване на средства за т.н. селски стадиони, когато парите могат да се инвестират за ремонт на пътища, мостове, ВиК мрежи, общински сгради и изграждане на социални и културни центрове.
За подготовка на статията Ангарев ползва основно информация от публични онлайн регистри, публикувани общински стратегии за развитие, договори за обществени поръчки, данни от Националния статистически институт, по специално за общините Ружинци, Белоградчик, Ново село, Земен, Ковачевци.
Проверката показва, че през 2013 и началото на 2014 г. са били одобрени общо 93 проекта за спортни съоръжения в страната, на обща стойност над 335.8 млн. лв. Медийният шум предизвика и проверка на Европейската сметна палата за разходването на средствата по Програмата за развитие на селските региони: Масовият строеж на стадиони предизвика европроверка (14.05.2016)
Интересът на Ангарев по темата е траен. Той пръв писа за обществена поръчка за изграждане на спортна площадка, отново с голяма част европейско финансиране, в бежанския лагер в Харманли, когато едва 5% от него е зает: Спортните площадки с европари стигнаха и до бежанските лагери (13.06.2016).

Също и какво се случва с вече построените с европейски средства съоръжения: Паметниците на безумното усвояване на европари пустеят (12.09.2016).
В резултат на изнесените в общественото пространство данни, публикации като тази на Панайот Ангарев, през новия програмен период, по ПРСР няма да бъдат допускани нецелесъобразни инвестиции, включително за т.н. „селски стадиони“.

Красен Николов, Медиапул
Номиниращ: Веселин Стойнев, зам.-главен редактор на сп. "Икономист"
Красен Николов използва активно Закона за достъп до обществена информация в журналистическата си работа. Така не само поставя на дневен ред важни за обществото теми, но и работи за по-голямата публичност и прозрачност на институциите.
На 16 март т.г. беше публикувана разработката му "Антикорупционното звено на Цацаров: За една година - една присъда на първа инстанция". Информацията за този текст е получена след мълчалив отказ на прокуратурата да я предостави и спечелено дело за достъп. Статията поставя темата за смисъла от подобно специализирано звено и от тайния подбор на магистрати и служители, които работят в него. По-късно, през юли, Красен Николов разкри и че това спецзвено е незаконно. Темата ще бъде актуална и тепърва заради подготвените от Министерството на правосъдието промени в Наказателно-процесуалния кодекс.
С разследване по ЗДОИ журналистът разкри и че за всеки спечелен от конфискацията лев държавата плаща пет. През 2012 г. Красен получи Златен ключ за използването на ЗДОИ за подготовката на публикации от голямо обществено значение – помилванията по време на мандата на президента Георги Първанов, както и за охранителната дейност на МВР.

Николаос Цитиридис, Offnews.bg
Номиниращ: Юлиан Христов
В поредица от публикации Цитиридис проследи скандалните обществени поръчки, в които няколко горски предприятия обявиха покупката на ултраскъпи джипове уж за ловен туризъм. Строга тайна е колко шейхове се возят на скъпите джипки на горските http://offnews.bg/news/Razsledvane_68/Stroga-tajna-e-kolko-shejhove-se-voziat-na-skapite-dzhipki-na-gorskite_627942.html.
Купени от съученик на министъра на земеделието Десислава Танева, колите и техните ползватели останаха скрити от обществеността и така от стопанствата отказаха информация как и колко се ползват за т.нар. "скъп ловен туризъм" и какви са приходите от него.

Таня Петрова, в. "Сега"
Номиниращ: Доротея Дачкова
Таня Петрова е един от мислещите и четящи журналисти, от тези, които търсят отговор и на въпроса "защо". В журналистическата си работа тя често използва Закона за достъп до обществена информация и има цялостен принос към принуждаването на администрацията да е по-прозрачна. Но я номинирам конкретно заради битката й за публичност на финансовата обосновка на законите. Важна тема, която някак си винаги остава извън светлината на прожекторите. Таня поиска по ЗДОИ от МВР, МФ и МЗ да получи достъп до финансовите обосновки на ключови закони от висок обществен интерес. Целта е да се покаже как администрацията спазва задължението си да мотивира актове с ефект върху държавния бюджет. Вече има и решение на Софийския административен съд в полза на публичността на тази информация. Част от публикациите по темата:
МФ обяви за тайна финансовите обосновки на данъчните закони, Таня Петрова, в. "Сега", 13.04.2016. Най-строго пазената тайна? Как законите бъркат в джоба ни, Таня Петрова, в. "Сега", 10.06.2016. "Сега" спечели дело срещу Министерството на финансите, Таня Петрова, в. "Сега", 07.07.2016

Юлиан Христов, Offnews
Номиниращ: Панайот Ангарев
Предлагам за номинация поредица от публикации на журналиста Юлиан Христов, свързани с неправомерното съхранение от специалните служби на разсекретена вече информация.
От публикациите: Колко секретна е смъртта на Ахмед Емин? и На ръба на закона: Службите редовно "забравят" да разсекретяват документи, които са основани на запитвания по ЗДОИ, че документи с изтекъл срок за защита на информацията отпреди 5, 6 и повече години, продължават да бъдат засекретени.
Поредицата от статии е свързана с може би един от редките случаи на разсекретяване на информация от страна на службите. Разследванията започват още от средата на 2015 година като в края на годината Юлиан Христов успява да се "добере" до пет документа по случая със смъртта на Ахмед Емин. Първоначално искането му е отхвърлено, но в края на 2015 г., при повторно запитване, от ДАНС му отговарят, че искат удължаване на срока по запитването. Оказва се, че от контраразузнаването са искали този срок, за да разсекретят пет документа, създадени през 2008 година, като някои от тях до края на 2015 година са останали секретни, въпреки че са били маркирани с гриф за секретност от 6 месеца. На следващо запитване по реда на ЗДОИ през 2016 година от ДКСИ отговарят, че на въпросните документи не е удължаван срокът за класификация, което означава, че Комисията пряко признава без от това да има преки последици, че в ДАНС са нарушили ЗЗКИ, съхранявайки документи с изтекъл гриф без да ги предадат в държавния архив или да ги унищожат.
От поредицата статии става ясно, че и останалите служби – НСО, НРС (ДАР) и СВИ, масово не спазват закона. От отговор по реда на ЗДОИ от ДКСИ посочват, че най-абсурдно е положението при Военното разузнаване. В писмо до ДКСИ от 22 март 2016 г. от службата заявяват, че в последните три години Военното разузнаване не е разсекретило нито един документ. Въпреки изискването в закона за ревизия на документацията в рамките на не повече от две години, се оказва, че и в ДАНС две поредни години не са разсекретявали документи, а през 2015 г. са декласифицирани едва три документа. Това би могло да означава, че през тези години не е имало нито един документ с изтекъл срок на защита, което, само по себе си е абсурдно. В случая има и друг парадокс: чрез ДКСИ от ДАНС отговарят, че през 2015 година са разсекретили само три документа. 2015 е именно годината, в която от ДАНС разсекретиха пет документа по искане на OFFNews за случая Ахмед Емин. Излиза обаче, че в отчета на контраразузнаването тези документи или не фигурират, или е отразено разсекретяването само на част от тях.
В резултат от поредицата материали беше направено и интервю с бившия председател на ДКСИ Цвета Маркова - Цвета Маркова: Спецслужбите неглижират разсекретяването на документи, с което се потвърждават констатациите в направеното от журналиста разследване.

Генка Шикерова, Нова ТВ
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ
Номинирам разследването на Генка Шикерова от Нова телевизия "Линейка-касичка", излъчено в предаването "Разследване" (Епизод 24, Сезон 4) на 20.03.2016 по Нова телевизия. Темата на предаването е от голям обществен интерес – обединяването на "Център за спешна медицинска помощ" в София с този на област София.
Журналистът разследва как се харчат парите от бюджета на Бърза помощ след сливането, свързани със зареждането с гориво и ремонта на линейките.
Генка Шикерова проверява как на практика се изпълняват договорите за обществена поръчка като интервюира директора на ЦСМП, бивши и настоящи служители в ЦСМП и представители на фирмите, изпълнители по договорите за зареждане с гориво и ремонт. Журналистът разкрива абсурдната практика всички линейки от столицата и областта да зареждат на една единствена бензиноколонка на бензиностанция в София. Подобна практика затруднява работата на служителите в центъра и обслужването на пациенти.
В разследването се посочва, че обединяването на двата центъра води и до обединяване на бюджета за ремонтите на линейките в размер на около 1 700 000 лв. Журналистът разкрива поне две нередности в разходването на тези средства. Първо, че се ползват услугите на подизпълнител, което не е регламентирано в договора за обслужване. Както и че се надписват часове за извършването на ремонтните услуги. За излъченото разследване Генка Шикерова е атакувана с жалба от директора на ЦСМП пред Комисията за журналистическа етика, която я отхвърля като неоснователна.
Разследването на Генка Шикерова продължава. С помощта на ПДИ тя подава жалба срещу два отказа на директора на ЦСМП София да предостави достъп до договори, свързани с ремонтите на линейките и информация за реалното сервизиране на колите. Генка Шикерова от години използва ЗДОИ в своите журналистически разследвания.
През 2006 г. тя бе отличена с наградата "Златен ключ" в категорията за използването на ЗДОИ и публични регистри в разследване за незаконно строителство край Несебър.

Цветелина Йорданова, "Медиапул"
Номиниращ: Цветелина Йорданова
Предлагам за номинация публикациите: "Министерството на отбраната се кани да унищожи 218 декласифицирани документи, били безинтересни" (2 май 2016); "МО публикува пълен списък на разсекретените си документи" (12 май 2016) и интервюто с адв. Цвета Маркова "Унищожават се документи с цел прикриване на корупция" (15 юни 2016).
Материалите са част от няколкомесечна работа на "Медиапул" по проблема с нежеланието на институциите да осигурят достъп до декласифицирани документи въпреки гарантирането на този достъп от закона и въпреки новата разпоредба на чл. 15, ал. 1, т. 14 от ЗДОИ. Това е сериозен и неразрешен проблем в България, свързан със сериозна липса на контрол и беззаконие. Въпреки слабия обществен интерес към декласификацията, моето убеждение е, че тя има сериозен потенциал да подобри качеството на публичния дебат по ключови въпроси, ако се изпълнява според предписанията на закона.
За целите на конкретните публикации бяха изпратени няколко заявления за достъп до информация до 4 министерства – Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката, като в процеса на кореспонденция беше ползвана експертната подкрепа на "Програма Достъп до информация".

В процеса на работа бяха проведени неформални консултации с експерти от Държавна агенция "Архиви", а също и консултация на място с трима експерти от Държавната комисия по сигурността на информацията.
Основният ефект от първата публикация бе фактът, че Министерството на отбраната на практика се превърна в първото министерство в България, което изпълни разпоредбата на закона и предостави пълен списък на декласифицираните си документи, който "Медиапул" публикува пред обществеността.
Като допълнение към темата за прозрачността в отбраната в средата на 2015 г. авторът представи доклад на тема "Дилемата прозрачност-сигурност в национален и международен контекст (сравнителен анализ на политиките на прозрачност или тайнственост на ООН и НАТО)" (The Transparency-Security Dilemma in National and International Context (A Comparative Analysis of the UN and NATO's Transparency/Secrecy Policies)) по време на Четвъртата глобална конференция за изследвания на прозрачността в Лугано, Швейцария. В доклада подробно се разглежда въпросът с достъпа до документи на НАТО. Част от констатациите бяха отразени в портала "Freedominfo".
През юни 2016 г. авторът, която има и докторска степен по "Обществени комуникации и информационни науки", бе одобрена да води през учебната 2016/2017 г. хонорувани курсове – "Източници на информация в международната журналистика" и "Журналистика в сферата на външната политика и отбраната", във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основен акцент и в двата курса са въпросите на достъпа до информация.

Спас Спасов, в. Дневник и в. Капитал
Номиниращ: Спас Спасов
Номинирам разследването за финансирането на частни медии в десет български общини през местните им бюджети.
За целта на разследването изпратих искания по ЗДОИ до кметовете и председателите на Общинските съвети в десетте общини. Отговорите, разбира се, не дойдоха нито бързо, нито лесно. До някои от общините се наложи да бъдат изпращани по няколко уточнения и допълнителни писма. В този "документооборот" изключителна помощ ми оказа Кирил Терзийски от ПДИ.
След окончателното събиране и систематизиране на информацията от общините проведох интервюта с колеги, работещи на място. За целта на разследването се наложи да проуча в детайли и съдържанието на голяма част от регионалните медии в общините, които анализирах.
Резултатът от разследването, което направих със съдействието на ПДИ, са общо 11 текста, публикувани в Дневник.bg и в блога ми www.spasspasov.com, както и на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания.
Това са анализи на практиките за купуване на медийно влияние в девет общини (администрацията в Стара Загора не отговори на искането ми по ЗДОИ), текст - обобщение на финансовите данни от всички общини и отделна статия с изводите от разследването.
Беше доста трудно, но си струваше!
Разследването показа безусловната липса на свободни и независими регионални медии във всички общини, от които бях поискал информация по ЗДОИ. Нещо повече - от анализа на данните стана ясно, че в разпределението на общински средства за "медийни услуги" със сериозен дял са участвали и някои от най-големите национални електронни и печатни медии в България.
Макар и с ограничен обхват, тази картина дава ясни обяснения за причините, довели до кризата в българската журналистика и медийна среда през последните десет години. По тази причина имам намерение на следващ етап да разширя обхвата на това разследване с още общини - областни центрове.

Биволъ, частен независим сайт
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ
Номинирам частния независим сайт БИВОЛЪ за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.
Номинацията е за публикации по три различни теми, което показва, че използването на ЗДОИ не е инцидентно и спорадично, а е свързано с постоянен журналистически интерес в областта на отчетността и прозрачността.
МИЕ и ДФЗ погнаха Марио Николов за 8 европроекта. Сезирали се след питане по ЗДОИ на Биволъ. – публикация от 4 май 2016 г. Милионери живеят в държавни апартаменти в Лондон на цени за студенти – публикация от 9 август 2016 г. БНБ призна за убийствените доклади за ПИБ. Били тайни. – публикация от 13 август 2016 г. 

ИНСТИТУЦИЯ

В резултат на публикациите се поражда общестевн дебат по важни теми. Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани": 1. Определен ли е в институцията служител/звено по ЗДОИ? 2. Определено ли е място/стая за преглед на документите? 3. Публикувана ли е информация по чл. 15 от ЗДОИ: - описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация; - списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия; - описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация; - наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация. 4. Има ли секция „Достъп до информация” в страницата на институцията? 5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията „Достъп до информация”? 6.  Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления? 7. Публикувани ли са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията? 8. Положителни практики в предоставянето на информация – отговор на устни запитвания, бърз отговор на заявление по ЗДОИ; подпомагане на гражданите при търсенето на информация; предоставяне на информация след направен баланс на интереси; публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията. 9. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? 10. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път? 11. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите.
Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Община Сливен
Номиниращ: Таня Балабанова - Главен експерт в Община Сливен
Община Сливен прецизно изпълнява задълженията си по ЗДОИ. Работата по този закон e сред приоритетите на общинското ръководство и администрацията. Организацията на предоставяне на информация е съобразена напълно с последните изменения на закона. Общината е с най-висок рейтинг на активна прозрачност през 2016 г., според проучване на ПДИ, сред всички административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. При това проучване още на втория ден даде по електронен път отговор на подаденото също по електронен път заявление.
Официалният сайт е в унисон с измененията на ЗДОИ, има обогатено съдържание, секция "Достъп до информация", в главното меню е обновена, съдържа целия задължителен набор от данни по чл.15 от ЗДОИ и има изключително прегледна визия.
Със заповед на кмета е определено длъжностно лице, което отговаря за организацията и предоставянето на информация, както и още две длъжностни лица, отговорни за публикуване на информацията - на сайта на общината и в Портала за отворени данни на МС.
Всеки гражданин може да посети профила на Община Сливен в Портала на МС чрез линк, който е на сайта на общината. На Портала Общината публикува регистри, като следи стриктно за спазване на сроковете. Не е за пренебрегване фактът, че Община Сливен бе първата община, която "качи" регистрите си на този портал.
Общината е крачка напред, с поглед към 2017 г. - има готовност за работа, когато се създаде и функционира електронната Платформа по ЗДОИ. За целта е определено длъжностно лице, което ще получава заявленията, подадени чрез нея и ще публикува решенията и отговорите.
Публикувани са всички категории информация по чл.15 от ЗДОИ: описание на правомощията на органа, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, издадените актове в изпълнения на неговите правомощия, описание на информационните масиви и ресурси.
Обявено е мястото за приемане на заявления, адрес , телефон и раб. време на звеното в ЦАО, което работи без прекъсване. Има определено място за преглед на документи, достъпно за хора с увреждания. Разработени и публикувани са нови вътрешни правила за ДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор, както и заповедта на Кмета, с която са утвърдени. С новите правила процедурата по ДОИ е много гъвкава и динамична, гарантира съдействието и участието в процеса на даване на информация на служителите от всички звена. Ежегодно се публикува годишния отчет.
Разработени са и нови Правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от общината, които са публикувани със заповедта, с която са утвърдени. Правилата са отворена система и могат да се актуализират по всяко време, с цел доброто им и ефективно функциониране.
На сайта секция "Публичен регистър" съдържа пълни и леснодостъпни регистри. Има и уеб-базирани регистри, с линкове към тях. Приемат се заявления по електронен път, техният брой нараства, отговаря се също по електронен път винаги изключително бързо. Води се електронен регистър на всички заявления.
Положителна практика е, че длъжностното лице поддържа винаги обратна връзка със заявителите и ги информира за хода на преписката им, при нужда ги консултира за тяхно улеснение и да избегнат разходи - напр. да получат информация по електронен път, а не на хартиен носител, или да се запознаят на място с нея.
Стриктно се спазва Заповед ЗМФ №1472/29.11.11г. На видно място има вътрешни табла, само с полезна и актуална информация по ЗДОИ. Това улеснява гражданите в процеса на търсене и получаване на информация. Тук могат да се запознаят с бланки на Заявления, Решения, Уведомления, Протоколи по ЗДОИ. Радващо е, че всички звена на Общината разполагат с новото издание на наръчника на ПДИ "Как да получим информация", добре са запознати със ЗДОИ и спазват задълженията си по него.

Община Сливен
Номиниращ: Биляна Стоянова
Община Сливен отговаря на всички критерии за тази престижна номинация и награда. Има доказан опит и утвърдени добри практики, които постоянно развива в стриктното спазване и прилагане на ЗДОИ. Това е общината, която заслужено спечели признание и е на І място сред всички 565 институции в България на местно и централно ниво в тазгодишния Рейтинг на активната прозрачност при проведения граждански одит от ПДИ.
Това е общината, която веднага съобрази работата си с последните изменения на ЗДОИ. Община Сливен първа публикува информация – публични регистри в Портала за отворени данни, създаден и поддържан от МС, дори предсрочно. И информацията е актуална, богата, достъпна, в машинно четим формат. Иновационна практика е, че на официалния сайт има линк към профила на общината в този електронен портал.
Секцията в сайта на администрацията "Достъп до информация" съдържа целия набор от данни, който се изисква по закон. Дори има много допълнителна полезна информация за гражданите. Изключително бързо се отговаря на всички заявления, в това число и по електронна поща. Впечатлена съм от цялостната отлична и динамична организация на процеса по предоставяне на информация и от индивидуалния подход и внимание към всеки гражданин – на място, по телефона, по мейл. Имам преки наблюдения. Отговорният служител по ЗДОИ ежедневно приема граждани и се откроява с компетентност и отзивчивост. Лично аз съм ползвала многократно консултациите му по ЗДОИ. Тук, в общината съм получавала информация, свързана с моите права по ЗДОИ. Има информационни материали , наръчници, брошури по ЗДОИ, които гражданите могат да ползват. На мен са ми полезни и като гражданин, и като учител. Не ми се е налагало да подавам заявление, защото винаги съм точно насочвана и също така от сайта получавам актуална информация. Положителна практика е, че има обособен кът в общината по ЗДОИ със специални информационни табла. Не всеки гражданин има интернет. Тези табла съдържат цялата информация, която ориентира гражданите в процеса на търсене и даване на информация. Общината е новатор с това, че не само е поставила на таблата бланките на заявление и решение, а и на уведомление, на примерен протокол и др. материали. Ползват се динамично всички комуникационни канали, по които може да се даде достъп до информация. Прогресивно се подобрява процеса на активната прозрачност.

РИОСВ-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
През тази година РИОСВ-Пазарджик работи изключително ефикасно по ЗДОИ - от януари до края на август има подадени 19 заявления за достъп до обществена информация, на 18 от които е отговорено с решение за предоставянето й, а по едно е изпратено уведомително писмо с частична информация и указания къде може да бъде намерена останалата информация. Да не забравяме, че през годините РИОСВ-Пазарджик държи едно постоянно високо ниво вРейтинга на активната прозрачност на Програма "Достъп до информация" (тя е пълен отличник сред институциите в системата на изпълнителната власт в Пазарджишка област и в последния рейтинг). Важен е фактът, че и през тази година тя най-адекватно и експедитивно от институциите в Пазарджишка област се приведе във вид, отговарящ на изискванията на ЗДОИ. В РИОСВ-Пазарджик е определен служител по ЗДОИ - Цветана Чочева, определено е и място за преглед на документите. На сайта (http://new.riewpz.org/main.php) е публикувана информация по чл. 15 от ЗДОИ с описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, както и списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия, описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ, наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в екоинспекцията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация. На страницата има секция "Достъп до информация", в която са публикувани вътрешните правила за работа по ЗДОИ, достъпен е и годишният отчет за постъпилите заявления, който се актуализира най-малко веднъж месечно. Публикувани са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията, публикувани са и пълните публични и специализирани регистри: публичен регистър на данните за извършване на процедурите по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС), публичен регистър на данните за извършване на процедури по екологична оценка (ЕО), Регистър на процедурите по ОВОС, регистър на процедурите по ЕО и Административен регистър.
Налице са трайни положителни практики в предоставянето на информация - бързи и адекватни отговори на устни запитвания, на заявление по ЗДОИ, подпомагане на гражданите при търсенето на информация, предоставяне на информация след направен баланс на интереси, публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията, план на контролната дейност, финансиране, включително месечни и годишни отчети. Приемат се заявления по ЗДОИ по електронен път (те все повече се увеличават) и на тях повсеместно се отговаря по електронен път, без да се вземат такси. В останалите случаи таксите за достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ.

Община Русе
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ
Номинация за община Русе. Общината е на шесто място, сред всички институции, в рейтинга на активната прозрачност, изготвен от ПДИ през 2016 г. В общината има определени служители, който отговарят по достъпа до обществена информация. Това са гл. архитект на общината и тричленна комисия в състав – секретарят на общината, старши юрисконсулт отдел „Правно нормативно обслужване“ и началник отдел „Информационно и административно обслужване“. Общината държи високо ниво на изпълнение на задълженията си за публикуване на информация в интернет. Публикувани са всички издадени от кмета заповеди, както и редица пълни, лесно достъпни и актуални регистри. Общината поддържа секция „Достъп до информация“ в основното меню на страницата си. Съдържанието на секцията е в унисон с изискванията на ЗДОИ и е актуално. В нея са публикувани разяснителна и подробна контактна информация, годишните отчети по ЗДОИ и вътрешни правила за предоставяне на достъп до информация. Любопитен момент, е че в приложенията към тези правила се открива и бланка на решение за предоставяне на достъп до обществена информация. Това представлява положителна административна практика, тъй като гарантира прецизното изпълнение на задължението на администрацията за включване на определени по закон задължителни реквизити в решенията за достъп до информация. Общината приема заявления по електронен път, като отговаря и предоставя информация също по електронен път. В рамките на годишното проучване на ПДИ през 2016, в което се искаше да бъде предоставено копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в съответната институция, община Русе отговори на осмия ден от получаването на заявлението като изпрати по електронен път съпроводително писмо, решение за достъп на тричленна комисия, Вътрешни правила за организация на административното обслужване (PDF – 9 стр.) и Инструкция за документационната и деловодната дейност в община Русе (PDF – 22 стр.). Електронното писмо бе е от адреса на кмета – Пламен Стоилов.

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Номиниращ: Симеон Георгиев
Отношението на служителите на АДФИ по подадени заявления за достъп до обществена информация винаги е адекватно. Получавал съм точно търсената информация, в желаната от мен форма и винаги съм срещал уважение и разбиране у служителите на АДФИ. Никога не е имало необосновани забавяния по произнасянето. АДФИ има добре работеща и ефективна електронна система, което мотивира и насърчава търсенето на информация без да създава трудности при упражняване на това право. Има обособена страница на сайта, където се черпи информация за отчети, вътрешни правила. При необходимост от заплащане, винаги се е спазвала Заповедта на МФ.

Апелативна прокуратура - Пловдив
Номиниращ: Галина Константинова, координатор на ПДИ в Пловдив
По повод Деня на правото да знам предлагам Апелативна прокуратура-Пловдив за позитивна награда "Златен ключ". Мотивите ми са промяната в медийната политика на Апелативна прокуратура от средата на 2015 г.
Първо – обновеният сайт на Апелативна прокуратура-Пловдив, в който освен ведомствената информация е възобновена секция "Новини", която е с две подкатегории – „Прессъобщения" и „Публикации и интервюта".  В тази рубрика ежедневно се публикуват информации за случващото се в 6-те Окръжни прокуратури и 27-те районни прокуратура в апелативния район. Публикуват се информации и снимки за новоназначени магистрати, обвинителни актове, внесени искания в съда, срещи на прокурори с ученици и студенти, прокурорски проверки, включително и по публикации и репортажи в медиите и по реда на надзора за законност, постановени осъдителни присъди, бързи и незабавни производства, официални срещи и посещения и др. Прессъобщенията са представени на достъпен и разбираем език, чрез който се обясняват и лесно възприемат правните норми закони, както от журналистите, така и от гражданите.
Второ - от средата на 2015 г. до момента зачестиха пресконференциите и брифингите в целия апелативен район, на които прокуратурата изнася информация по обществено значими теми. Максимално бърз е и срока за отговора на конкретни журналистически запитвания, свързани с работата на магистратите от Южна България, не само от окръжните, но и от районните прокуратури.
Трето - положително се възприемат инициативите на прокуратурата съвместно с МВР, органите на местната и изпълнителната власт, както и различните кампаниите с цел превенция – например „За безопасно поведение на пътя", в която прокурори от Пловдив изнасяха лекции пред ученици от 11 клас за опасността от шофиране при неспазване на правилата за движение, както и инициативите за дискусия със студенти по право и магистрати по актуални казуси. Всички тези инициативи предизвикват интерес сред журналистите и обществото. Прокурори посещават часове в горните класове в различни училища, за да разясняват правата на гражданите, както и информират учениците какво да правят, ако станат жертва на престъпления и да се предпазят. Много повече се засили участието на магистрати в тв- и радиопредавания по дискусии за различни обществени теми, от които се интересуват гражданите, както и кратките изявления на магистрати от районни прокуратури от малки градове.
При предоставянето на информация от Апелативна прокуратура-Пловдив ясно се спазва принципа за равнопоставеност на всички медии.
 Смятам за положителна промяна назначаването на журналист за медиен експерт в Апелативна прокуратура-Пловдив, тъй като ежедневната му работа улеснява достъпа до информация на журналистите по актуални теми.

КАТИНАР
Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ": 1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация: не е определен служител; липсва контактна информация, място за преглед на документите, вътрешни правила, секция „Достъп до информация” на Интернет страницата на институцията. 2. Институцията не отговаря на устни запитвания по ЗДОИ. 3. Институцията не отговаря на писмени заявления /мълчаливи откази/. 4. Събираните такси не са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите. 5. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация. Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Общинска администрация Варна
Номиниращ: Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
В основата на тази номинация е застъпена тезата, че в община Варна действа „организирана престъпна група“ за саботиране на сроковете по ЗДОИ.
Мотивите ми са следните. От началото на годината досега в община Варна са постъпили около 140 заявления по ЗДОИ, видно от сигнатурата на входящите им номера. От тях 16 са подадените от СОПА. Това означава, че СОПА разполагаме с представителна извадка от над 10% собствени наблюдения за работата на общинската администрация със ЗДОИ.
До председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов сме подали 3 заявления с 33% успеваемост. В рамките на този успех се сдобихме с информацията, че в Общинския съвет липсвала актуална информация за местонахождението на подписката с 33 хил. подписа за местен референдум от 2013г. Обръщам внимание, че мястото на подписката е именно в Общинския съвет и одисеята продължава. Показателно е, че за последното съдебно заседание на 12.09.2016г., председателят на Общинския съвет и адвокатката му се разболяха едновременно и делото беше отложено.
До кмета на община Варна Иван Портних сме подали 13 заявления, по които имаме 12 мълчаливи отказа и едно положително решение, от което узнахме длъжността на служителката, кординираща мълчаливите откази – главен инспектор „Контрол и санкции“. Забележително е, че преди да подадем съответните жалби до съда, с нарочни писмени молби поискахме да прегледаме преписките на основание чл.34 ал.1 от АПК, за да научим какво и дали въобще е работено по завленията ни, но и това право ни беше отказано. Поисках разговор по проблема от заместник-кмета по правните въпроси Пламена Маринова, но и молбата ми за такъв разговор беше отклонена.
От разговорите с други активни граждани и НПО обаче, се потвърди, че през тази година мълчаливите откази в община Варна са повсеместни. Тоест, налице са данни за съзнателни действия, заслужаващи със сигурност номинация за антинаграда от ПДИ по случай деня на правото да знам.
Но щом има какво да крие общинската администрация, не заслужава ли тя вниманието и на една друга институция, номинираща за награди, раздавани от съда?

Община Ловеч
Номиниращ: Цветослава Банева
Аз съм независим общински съветник през текущия мандат 2015 - 2019г. Като служебно лице изисках информация от Община Ловеч по чл.33, т.5, ал. (2) от ЗМСМА относно:
1. Копие на актове за собственост на следните обекти : Средновековна крепост "Хисаря", Градска баня "Дели Хамам", "Младежки дом" на хартиен носител.
2. Цялата налична кореспонденция между Община Ловеч и отговорните институции, касаеща инвестиционните проекти "Преустройство и рехабилитация на Покрит мост", "Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом", "Рехабилитация на Зоопарк", "Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков". /писма и e-mail – и от и до МРРБ, МК, Управляващия орган по оперативната програма, НИНКН и др.заинтересовани страни/ - на хартиен носител.
3. Проект "Рехабилитация на Зоопарк, гр.Ловеч" – на електронен носител.
4. Отчет на финансовите средства, изразходвани от Община Ловеч за проектиране на проектите.
Тази информация ми бе отказана. Като мотив за отказа ми бе посочено, че проектите подлежат на авторство и не могат да ми бъдат предоставени за разглеждане. Бях посъветвана да поискам информацията по ЗДОИ като гражданин или да заповядам в удобно за мен време да разгледам информацията на място в Община Ловеч.
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Номиниращ: Симеон Георгиев
Номинирам за наградата "Катинар" Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ).
Софийският университет е институция, която целенасочено и усилено крие информация относно управлението си от своите студенти. По множеството подадени от мен заявления (в качеството ми първо на гражданин, а след това и на студент) за достъп до обществена информация до ректора на университета се работи хаотично – често не се спазват сроковете по ЗДОИ, а в някои случаи дори се стига до мълчаливи откази. При поредния мълчалив отказ и след множество изпратени напомняния по електронната поща, трябваше да заведа съдебно дело, за да получа решение по заявлението си. В неколкократните ми разговори с ректора и юристите на университета, когато просрочат сроковете по ЗДОИ, като оправдание ми се изтъква, че исканията ми "не са едно и две". Действията на юристите на университета са неадекватни, нелогични и крайно непрофесионални по отношение на познаване и прилагане на ЗДОИ. По едно от заявленията ми получих две решения във връзка с един и същи предмет – първо решение за предоставяне на достъп и последващо за отказ за предоставяне на достъп.
По надлежния ред водя 3 съдебни дела срещу откази за предоставяне на обществена информация. От комуникацията ми със служителите на СУ, в частност юристите, затвърждавам впечатленията си, че прозрачността по управлението на СУ не трябва да бъде известна на обществото ни, като това не е причинено от професионална небрежност, а е целенасочена политика с цел укриване на реалното финансово състояние на държавното висше училище и съответните управленски решения довели до него.
Ректорът на СУ отказа (по реда на ЗДОИ) да ми предостави доклад от служител на университета, в който доклад ме набеждава в престъпление, а цитираният доклад е предоставен на правоохранителните органи (МВР). Ректорът на СУ показва двойни стандарти – предоставя информация относно заплащането на едни служители в университета, а за други отказва да предостави. По случая спечелих дело пред Административен съд – София-град (АССГ), но в момента ректорът го обжалва пред Върховния административен съд. По много от заявленията ми избирателно се предоставя информация само по определени въпроси, като се твърди, че предоставеното съдържа информация и по други мои питания, а на практика по този начин чрез злоупотреба с право се отказва да се отговори на тези мои въпроси.
По заявление за получаване на информация относно текущите съдебни дела на университета, както и разходите за съответната правна помощ получих категоричен отказ, който обжалвам пред АССГ. Няма определено квалифицирано лице за предоставяне на достъп до търсената информация. По едно от заявленията ми бе предоставена информация, съдържаща множество лични данни (ЕГН-та), като за случая съм сезирал Комисията за защита на личните данни. Липсва и помещение, където гражданите, търсещи информация да се запознаят със същата. Често необосновано се отказва предоставяне на съответни търсени документи по електронна поща с аргумента, че възпроизводството на същите представлява непреодолима трудност и ще доведе до значителен разход на университета. В същото време ми се предоставя достъп до преглед на съответните документи, като при извършването му се ограничава правото ми да си водя бележки и абсолютно ми се забранява да ксерокопирам или фотографирам даден документ до който съм получил достъп. Изпадал съм в парадоксални ситуации, в които съм писмено уведомен, че мога да извърша само преглед на документите поради големия им обем, а при извършване на същия установявам, че исканите от мен документи съставляват не повече от няколко листа. Софийският университет по никакъв начин не толерира търсенето на обществена информация, а напротив опитва се да прикрие всичко, което прави от обществеността. Всеки път когато съм търсил информация устно получавам категорични откази, а напоследък безцеремонно ми се натяква да я потърся писмено.

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Втората ми номинация за категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" е Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към Министерството на правосъдието. Във връзка с проверка, уловила цяла смяна надзиратели да спят в затвора в Пазарджик и допуснали цивилни външни лица в близост до оръжейна, в която се съхранява автоматично оръжие за цяла рота и по повод статия във вестник "Знаме", описваща случилото се, подадох заявление за достъп по ЗДОИ до ГДИН, в което исках информация за резултатите от проверката, евентуално наложените наказания на виновните (ще има ли наложени такива и какви) и евентуално открити престъпления (ако има, подаден ли е сигнал в прокуратурата или ще бъде ли подаден). Получих отговор, според който докладът от извършената проверка не представлява обществена информация, а вътрешно-служебен документ, който съдържа класифицирана и конфиденциална информация. Като правно основание за отказа на заявлението за достъп до обществена информация, което подадох, бе посочена разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ. И нищо повече.
С помощта на правистите от Програма "Достъп до информация" обжалвахме "голия" отказ, тъй като въпросната информация попада в членовете на ЗДОИ като обществена, служебна обществена и официална обществена, още повече, грубото неизпълнение на служебните задължения на цяла смяна и излагане на риск сигурността на затворниците, а покрай тях и на цял град, няма как да не представлява обществена, че дори и обществено значима, информация. Потулването й от обществото води след себе си опасението, че на виновните ще им се размине - при условие, че има данни за извършени от тях не само административни нарушения, но и престъпления, за които евентуално може да им се търси наказателна отговорност. В момента делото е висящо и се чака решение на първа съдебна инстанция. И в съдебната зала обаче от ГДИН настояват, че отказът е законосъобразен, понеже представлявал служебна тайна и осветяването й щяло да изложи на риск охранително-постовата система в тъмничното заведение. От ГДИН обаче не се иска схема с разставянето на постовете в сградата, а в заявлението е подчертано, че всяка класифицирана информация или лични данни в отговора следва да бъдат заличени.

Община Белово
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Номинирам община Белово в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ", въпреки че в последния Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление, извършен от Програма "Достъп до информация", Беловската община е на 55-о място от 265 общини и на трето място от 12-те общини в Пазарджишка област.
Класирането не е учудващо, защото в общинската администрация приемат заявления на място, но не отговарят на устни запитвания по ЗДОИ, нито на писмени, или поне отговарят, когато изнесените данни не са в техен ущърб. В края на март аз лично подадох писмено заявление за достъп до информация относно работата на общинското дружество "ВиК-Белово" относно приключила проверка на КЕВР с констатирани фрапиращи нередности по отношение на контрола и поддръжката на водомерите и констатации, че дружеството незаконосъобразно е калкулирало и събирало такси за потребление на вода в продължение на години и продължава да го прави. Заявлението ми бе регистрирано с входящ номер, но така и не получих отговор. Тази реакция не ме изненада. Аз самият съм автор на поредица статии за източване на общината за милиони левове през годините. По този повод съм търсил неведнъж, но не съм откривал обяви за конкурси за продажба на земи и имоти, а когато съм правил запитване в администрацията къде да ги открия, съм получавал отговор, че те са били качени, но после са били свалени "поради изтекъл срок" (при условие, че даже да имаше такъв абсурд "изтекъл срок", той не би могъл да изтече толкова бързо).
На сайта на общината (http://www.belovo.eu/) не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация - в секцията "Достъп до информация" има единствено образец на заявление, но нищо друго. Не са публикувани правилата за достъп, процедурата, тарифите, работното време и пр. Няма посочен служител за достъп до информация, липсва контактна информация. Няма определено лице за работа по ЗДОИ - дежурният на входа на общинската администрация препраща към юристката, или направо в деловодството. На сайта и други секции със задължителна информация са празни или непълни. Например регистрите на концесиите, и на частната и публичната общинска собственост са от май 2014 г. (преди скандалните сделки, описвани по медиите като сделки, оставили общината без земеделска земя). Практика е задължителна за публикуване информация, касаеща важни сделки, или се публикува лаконично, или не се публикува - на подобни парадокси се натъкнаха и колеги от БиТиВи и вестник "Банкер" по повод скандалните продажби на земеделски общински земи.

Българска федерация по волейбол
Номиниращ: Антония Спасова
От 2012 г. до момента се полагат неимоверни усилия да се получи достъп до обществена информация от БФВ. До момента са спечелени две дела срещу федерацията, в които съдът обявява БФВ за задължено лице по ЗДОИ, на две различни основания - като публичноправна организация и във второто дело - и като публичноправен субект, независимо от начина на финансиране.
1. На сайта на БФВ няма никаква информация във връзка със ЗДОИ: http://www.volleyball.bg/
2. Институцията или не отговаря на запитванията, или отказва изрично достъп, с аргумента, че не е задължено лице по ЗДОИ. Повече информация можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/sadebnoto_delo_mejdu_negodnicite_i_bfv 
Информация относно второто спечелено дело можете да намерите тук:http://bgvolleyfans.org/news/bezprecedentno_reshenie_na_varhovniya_administrativen_sad_za_statuta_na_sportnite_federacii_
4. Такси не се събират, тъй като информация не се предоставя.
5. След първото спечелено дело срещу БФВ, същата не предостави цялата изискана информация, съгласно съдебното решение, а предостави минимална част от исканата информация. Повече информация можете да намерите тук:http://bgvolleyfans.org/news/predostavenata_ot_bfv_informaciya_

Община Елин Пелин (Кмет и Общински съвет)
Номиниращ: Мая Томова
В сайта на общината http://www.elinpelin.org/:
1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация: не е определен служител; липсва контактна информация, място за преглед на документите, вътрешни правила, секция "Достъп до информация" на Интернет страницата на институцията.
2. Институцията не отговаря на устни запитвания по ЗДОИ.
3. Институцията не отговаря на писмени заявления /мълчаливи откази/.
4. Събираните такси не са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите.
Държавна агенция за бежанците
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ
Номинирам Държавна агенция за бежанците за "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ".
Мотиви за номинацията:
Седем години след влизането в сила на Член 15а от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) институцията няма секция „Достъп до информация“ на интернет страницата.
Агенцията не е отговорила на електронно подаденото заявление в рамките на проучването на интернет страниците на институциите от изпълнителната власт, проведено от ПДИ в периода 10 март-23 април 2016 г . 
На интернет страницата на ДАБ няма публикувана информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси – нарушение на Чл. 15 (7) на ЗДОИ. Тази информация е абсолютно необходима, особено като се има предвид големия брой бежанци, които преминават през България като външна граница на ЕС.
Освен това, според данни от журналистическото разследване на Генка Шикерова по Нова ТВ, Държавната агенция за бежанците харчи държавни пари в разрез с правилата. През последните няколко години няма обществени поръчки за доставка на храна, а само пряко договаряне с фирми.Няма коментари:

Публикуване на коментар