петък, 22 май 2015 г.

Кооперации от област Силистра сред най-добрите в страната

Петър ХАДЖИЕВ http://www.zemia-news.bg/

По станала вече стара традиция за единадесети път Национал­ният съюз на земедел­с­ките кооперации в Бъл­гария (НСЗКБ) и в. „Земя“ отличиха най-добрите земедел­ски кооперации за2014 година. Това стана на база номинации на облас­т­ните и регионал­ните съюзи на земедел­ски кооперации за получените от тях произ­вод­с­т­вени и финансово-икономически резул­тати. Взети са пред­вид и са съпос­тавяни показатели като средни добиви от основ­ните отг­леж­дани кул­тури — пшеница, слън­чог­лед, царевица и рапица, балан­совата печалба и изп­латената рента, както и вложените инвес­тиции, като всички те са отнесени към декар обработ­ваема земя. Въз основа на всич­ките тези неща ръковод­с­т­вото на НСЗКБ и редак­цията на в. „Земя“ определиха и отличават с грамоти най-добрите земедел­ски кооперации в страната.
За най-високи произ­вод­с­т­вени и финан­сови резул­тати през 2014 г. е отличена СК ”Един­с­тво” в с. Комощица, обл. Мон­тана с пред­седател Венета Димит­рова; ЗК ”Агрос­д­ружение” в с. Бър­кач, обл. Плевен с пред­седател Бог­дан Пет­ков и ЗК ”Мотор93” в с. Бабук, обл. Силис­тра, с пред­седател Ненко Димов.
За много добри произ­вод­с­т­вени и финан­сови резул­тати грамоти получават ЗК ”Дунав 93” в с. Малък Прес­лавец, обл. Силистра с пред­седател Анчо Ангелов; ЧППК ”Наша нива” в с. Горна Лип­ница, обл. В.Търново с пред­седател Алек­сан­дър Крумов; Кооперация ”Нап­редък” в гр. Велики Прес­лав, кв.Кирково, с пред­седател Йор­дан Йор­данов и ЗК ”Сила-95” в с.Самоводене, обл. В. Търново с пред­седател Вален­тин Миц­канов
За най-добри финан­сови резерви наг­радата е за ЗКПУ ”Златен клас” в с. Недан, обл. В. Тър­ново с пред­седател Георги Серафимов иППК ”Бразди” в с. Велино, обл. Шумен с пред­седател Живко Геор­гиев.
За висока инвес­тиционна актив­ност са отличени ППК ”Брат­с­тво” в с.Росеново, обл.Добрич с пред­седател Димчо Кос­тадинов и ЗК ”Съг­ласие” в с. Срацимир, обл. Силис­тра с пред­седател Емил Илиев.
За под­дър­жане на многоот­рас­лова струк­тура на произ­вод­с­т­вото през 2014 г. са отличени ППК ”Кор­тен” в с. Кор­тен, обл. Сливен с пред­седател Мария Начева, за високи резул­тати в произ­вод­с­т­вото на пшеница грамота е за ЧПТК ”Марен” в с. Новачене, обл. Плевен с пред­седател Георги Диманов и ВПТК ”Единство93” в с.Обнова, обл. Плевен с пред­седател Светос­лав Минчев,а за високи резул­тати в произ­вод­с­т­вото на слън­чог­лед – ППК ”Росица — Полик­раище” в с. Полик­раище обл. В.Търново, с пред­седател Марин Богомилов и Кооперация ”Сеячи92” в гр. Попово, обл. Тър­говище с пред­седател Пенка Грозева
За високи резул­тати в произ­вод­с­т­вото на царевица грамота получават ЗКПУ ”Съз­нание” в с. Пчелино, обл. Доб­рич, с пред­седател Иван Иванов и ЗПК ”Надежда94” в с. Алеково, общ. Свищов с пред­седател Атанас Бог­данов, а за високи резул­тати в произ­вод­с­т­вото на рапица– ЗК ”Г.Бенковски” в с.Бенковски, обл. Доб­рич с пред­седател Реджеп Низам
За добри произ­вод­с­т­вени и икономически резул­тати отличия има за Кооперация ”Чер­ноломие” в с. Горно Абланово, обл. Тър­говище с пред­седател Петко Пет­ков, ЗК ”Кривня” в с. Кривня, обл. Варна с пред­седател Иван Кир­чев, ЗК ”Добра вода” в с. Деб­ръщица, обл. Пазар­джик с пред­седател Дафинка Темел­кова, ЗК ”Плодородие” в с. Главиница, обл. Пазар­джик с пред­седател Камен Тилев, ЗК”Бразди” в гр. Суворово, обл. Варна с пред­седател Йор­дан Иванов, ЗПК ”Бъдеще93” в с. Овча Могила, общ. Свищов с пред­седател Анд­рей Анд­реев, ЗК ”Обединение” в гр. Долна Баня, обл. Софийска с пред­седател Филип Джам­базов и ЗКПУ ”Пробуда” в с.Мусачево, Софийска област с пред­седател Пенка Иванова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар