сряда, 27 май 2015 г.

ВАЖНО: Покана до ползователите на финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г.


    Във връзка с приключването на програмния период 2007-2013 г., ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция Ви приканва за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от Вас договори. Напомняме, че всички разплащания по ПРСР 2007-2013 г. трябва да приключат до 31.12.2015 г. Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Затова в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси на ДФ „Земеделие” – РА и в централно управление.
    ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за ускоряване на процеса по обработване на заявките за плащане, с което се цели недопускане на загуба на европейски средства от Програмата. Въпреки това, Ви каним да подавате заявки за плащане непосредствено след приключване на дейностите по проектите и окомплектоване на изискуемите документи, без да изчаквате нормативно определения краен срок. По този начин ще се гарантира разплащането на одобрените проекти по Програмата в съответствие със заложените срокове и ще се намали риска от загуба на средства. Освен това ще се осигури нормалното протичане на работния процес на администрацията, ангажирана с обработка на заявките за плащане.
    Обръщаме Ви внимание, че предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, следва стриктно да се придържате към утвърдените образци на документите, придружаващи заявките за плащане; да се стремите към пълна окомплектованост; да спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо, с което се изискват допълнителни документи, регламентирани в съответната наредба по конкретната мярка; да оказвате съдействие на служителите, обработващи документите Ви, тъй като непредставянето в срок на изискани допълнителни документи и/или разяснения може да доведе до отказ за изплащане на част или на цялата финансова помощ.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар