сряда, 27 май 2015 г.

МЗХ внесе проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните.


На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, министърът на МЗХ Десислава Танева внесе за разглеждане от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Анализът на получената информация за изпълнението на Общинските програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на страната показва, че се прилагат различни подходи, което не води до постигане на задоволителни резултати на национално ниво, а именно подобряване здравето и благосъстоянието на населението, намаляване броя на безстопанствените животни и съответно намаляване на риска от възникване на зоонози (група от инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно).
Във връзка с това е необходимо разработването на единна, национална стратегия за овладяване на популацията от безстопанствени кучета, по хуманен начин, без да се нарушават принципите заложени в сега действащият Закон за защита на животните. Необходимо е изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, в който да бъдат включени разпоредби и текстове във връзка с необходимостта от изготвяне на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.
В законопроекта се създава общо правно основание, според което Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните приема Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Заложени са принципите, целите и рамката, с които трябва да бъде съобразена Националната програма, като по този начин се цели прилаганият от всички общини подход да бъде еднакъв. Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с успешното прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, което от своя страна ще доведе до постигане на здравословна среда на живот на населението, опазване на здравето на животните и спазване на принципите на хуманно отношение към тях.
Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С предвидените промени в Закона за защита на животните не се създават нови административни структури и не се увеличават разходите на съществуващите структури за неговото прилагане. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове законопроектът и докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации с 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища.

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар