петък, 24 октомври 2014 г.

В област Силистра ще се привеждат в изправност потенциално опасни водни обекти


24/10/2014
 
           http://silistra.government.bg/

       В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заключителната среща на Междуведомствената комисия, назначена от областния управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, за извършване на есенни проверки на потенциално опасни водни обекти (ПОВО) на територията на областта.  В срещата участва заместник областният управител Венцислав Маринов, председател на Междуведомствената комисия. Бяха анализирани в детайли констатациите от извършената дейност и обобщени резултатите с направените въз основа на тях изводи за действителното състояние на обектите. 
          Инж. Сидер Сидеров от сектор „Нови хидро-технически съоръжения“ на предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД-София изрази становище, че с малки изключения те не са в добро експлоатационно състояние. По тази причина се отчита, че са необходими мерки за изпълнение на предписаните дейности. Провеждането им цели потенциално опасните водни обекти в общините от област Силистра да бъдат приведени в изправно техническо състояние. Началникът на група „Планиране и превантивна дейност” в РДПБЗН –  Силистра Тодор Димитров изтъкна, че превенцията е най-важният фактор за недопускане на бедствия  на територията на областта.
         Чрез нея може да се предотвратят по-голямата част от потенциалните опасности и евентуалните щети на инфраструктурата, вкл. е възможно спасяването на човешки животи. Комисията взе решение в списъка на потенциално опасните водни обекти на територията на област Силистра да бъдат включени 10 язовирни стени, 3 участъка от дунавската дига и една корекция на река Бешовица. Те ще бъдат наблюдавани и обследвани с предстоящи проверки.
          Заместник областният управител Венцислав Маринов направи предложение общините да разработят планове за действие за изпълнение на предписаните дейности за съответните потенциално опасни водни обекти, които са общинска собственост. Резултатите от евентуалното им изпълнение ще бъдат обобщавани в периодични доклади, на базата на които след изтичане на сроковете ще бъде изготвен обобщаващ документ. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар