сряда, 29 октомври 2014 г.

Приключва проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация“

29/10/2014

           Областна администрация Силистра за втори пореден път бе бенефициент по проект за обучение на служителите по Оперативна програма „Административен капацитет”. Договорът (№13-22-8/24.02.2014 г.) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е с период за изпълнение 9 месеца. Срокът за изпълнение на проекта изтича на 24.11.2014 г.
           Основната цел на проекта бе непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите в Областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Екипът, начело с неговия ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, отчита постигнатите резултати: повишен административен капацитет на служителите на Областна администрация Силистра в резултат на проведените 59 обучения на Института по публична администрация по различни професионални направления и 27 специализирани обучения по Административната информационна система.
     Проектът „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра – гаранция  за ефективна администрация“ е естествено  продължение на проектите „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна” по Оперативна програма „Административен капацитет“, приключил на 16 август т.г. – общият брой на обучените служители в резултат на изпълнението на двата проекта е 186; и на „Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса“, приключил през февруари 2011 г., по който бе внедрена Административната информационна система.
         Приключващият проект предостави възможност за удовлетворяване на потребностите от обучение на служителите на администрацията, решавайки основния проблем: осигуряване на достатъчен финансов ресурс. Проектните дейности са изпълнени при липса на дискриминация като са предоставени равни възможности за обучение на всички служители, независимо от техния пол, социален произход, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Проведените 87 обучения по проекта усъвършенстваха знанията и уменията на служителите, като повишиха административния капацитет на администрацията и  издигнаха престижа на държавната служба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар