сряда, 25 януари 2017 г.

В ход е организацията на фестивала "Пусть всегда будет солнце" и на ученическия конкурс "Не се гаси туй що не гасне"

Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на IV-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

 „Пусть всегда будет солнце” 2016 – 2017г.


Организатор на Фестивала

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, с подкрепата на:
– Националния Дворец на децата,
– Синдиката на българските учители,
– Община Казанлък и съдействието на Фонд „Русский мир”

Цели на Фестивала

Популяризиране на руската поезия, песен и танц;
Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;
Създаване на интерес към изучаване на руския език.
Фестивалът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017г. под № 37, направление „Изкуство”, като изява с национално значение.

Участници

За участие във Фестивала се допускат :
Предучилищни групи;
Ученици от I – ХII клас, разпределени в три групи:
I – IV клас,
V- VIII клас;
IX- XII клас.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните направления и жанрове:

Поезия – индивидуално рецитиране на руска поезия с продължителност до 5 мин.

Песни – изпълнени индивидуално или от певческа група – до 4 изпълнители. Допускат се до две песни, с общо времетраене до 8 минути. Изпълненията се оценяват в две категории –индивидуално и групово.
* Поезията и песните се изпълняват на руски език.
** При заявен голям брой участници в областния етап, журито има право да допусне изпълнение само на една песен;

Танци – изпълнени от формации (танцова трупа, състав, студия и др.), с продължителност до 8 минути.

Ученически духови оркестри и мажоретни състави

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се допуска явяване с репертоар, с който участниците са се представяли на предишните издания на Фестивала!

Етапи на провеждане на Фестивала

Фестивалът се провежда на три етапа:
Първи етап  ОБЛАСТЕН  от 1 март до 22 април 2017г.
Втори етап –   ЗОНАЛЕН  до 9-и май 2017г.

* Страната е разделена на шест зони. Допълнително ще се оповестят областите, в които ще се проведе зоналният етап.

В зоналния етап на Фестивала имат право да се включат класираните на първо място в ОБЛАСТНИЯ етап в съответния жанр и възрастова група.

Трети етап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  м. септември 2017г. в гр. Казанлък.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап  на Фестивала имат право да участват класираните на първо място в ЗОНАЛНИЯ етап по жанр и възрастова група.

Отличените на първо, вторo и трето място в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап на Фестивала, имат възможност да участват  в празничния концерт на ХIV–ия Национален събор на приятелите на Русия, който ще се проведе през м. септември 2017 г. край яз. „Копринка”, община Казанлък.

Награждаване на участниците

Жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбор на репертоара, сложност на изпълнението, сценична реализация, костюм, общо художествено въздействие.
На всеки участник в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се връчва ПОХВАЛЕН ЛИСТ.
Жури определя финалистите в ОБЛАСТНИЯ етап – т.е класира на първо, второ и трето място изпълнители по жанр от всяка възрастова група.

От духовите оркестри и мажоретни състави, независимо от възрастовата група, се класират три състава (съответно на първо, второ и трето място).

При класиране на певчески групи и танцови формации, с участници от различни възрасти, журито вземе под внимание преобладаващата възраст.

На заелите на първо, второ и трето място  в ОБЛАСТНИЯ етап се връчва ГРАМОТА.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на втория –
ЗОНАЛЕН етап на Фестивала.

Журито от ЗОНАЛНИЯ етап класира на първо, второ и трето място изпълнители от всеки жанр  и  възрастова група  и връчва ГРАМОТА за ЗОНАЛЕН етап

Изискването за класиране на духови оркестри и мажоретни състави е както в ОБЛАСТНИЯ етап – класират се три от тях на първо, второ и трето място, независимо от възрастта на учениците.

В третия – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН етап на Фестивала, който ще се проведе през м. септември 2017г. в гр.Казанлък, вземат участие класираните на първо място в ЗОНАЛНИЯ етап от съответния жанр и възрастова група. Всеки от тях получава ДИПЛОМ НА ФИНАЛИСТ.

Класираните изпълнители на първо, второ и трето място по жанр и възрастова група се награждават със СТАТУЕТКА на Национално Движение Русофили и Фонд „Русский мир” и ДИПЛОМ на ЛАУРЕАТА.
**** Изискването за класиране на духовите оркестри и мажоретни състави е както в ОБЛАСТНИЯ и
ЗОНАЛНИЯ етапи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявки за участие в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се изпращат до 17 февруари 2017г., по приложения ОБРАЗЕЦ, на адрес:1000 София, ул. „Г.С.Раковски” №108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител или на e-mail: konkursi@rusofili.bg, както и на Председателя (Координатора) на Общинската организация на Движението, в съответния областен град. Техните имена, телефони и e-mail адреси може да намерите на сайта www.rusofili.bg.

Протоколите от проведения етап на Фестивала се изпращат в НДРусофили, не по-късно до три дни от провеждането му. При неспазване на указания срок, изпълнителите не се допускат за участие в следващия етап на Фестивала.

Приложение:

Заявка за участие в областен етап на Фестивала, с посочване името на изпълнителя/те, училището/детската градина или друга институция, жанра, вида на формацията и възрастовата група, ръководителя, телефон, имейл за връзка.
Протокол за проведен ОБЛАСТЕН/ЗОНАЛЕН етап на Фестивала.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Разходите за транспорта и прехраната са за сметка на участниците.
2. Няма такса за участие във Фестивала

За въпроси и уточнения: гр. София :  Яна Спасова – тел. 0882 919 269 и 0893 492 883 и
                        Росица Младенова –   тел.: 0884 844 928
Гр. Силистра : Нина Димитрова – 0888 816 821 и 0877613 421; e-mail: ninad_ss@abv.bg


РЕГЛАМЕНТ
за организиране на
ХI  НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„Не се гаси туй, що не гасне”
2016 /2017 г.

Като национално-патриотична организация Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180 годишнината от рождението на Апостола на Свободата Васил Левски и 140 годишнината от началото на Руско-турската Освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили,
с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката,  Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.
Със заповед на Министерството на образованието и науката Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017г., под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народи, младите хора  да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика, да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

Основни положения: В тематиката на конкурса се предлагат следните основни направления:
В духовната сфера:
история – подвигът на руски и български воини в Руско – турската и Втората Световна война;
литература – български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;
изкуство – български и руски художници, композитори, филмови, театрални и кино дейци, посветили творби на българо – руските отношения;
–      православие – връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието.
В материалната сфера:
–       съвместни обекти – участие на български и руски специалисти и работници в обекти в Коми, Бухара, Козлодуй, АЕЦ „Белене” и др. местни обекти в Русия и България;
–        туризъм и отдих – маршрути, исторически забележителности, места за отдих, посещавани от българи и руси в България и Русия;
–        космически изследвания – съвместни полети в Космоса, принос на български учени в космическите програми.

Условия за участие: В конкурса участват ученици от училищата в страната само индивидуално в две възрастови групи: V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

Форми на участие в конкурса:

 Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта.

Специфични изисквания – разработките да не надвишават 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете -1,5.
Критерии за оценка:
да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути /за очерците, репортажите и пътеписите/;
интервютата да се вземат от участници в събитията и в изграждането на обекти и т.н., посочени в тематиката;
умение за излагане на фактите, анализи /очерци, репортажи, пътеписи/;
езикова и стилистична култура.

2. Реферати; есета.
Специфични изисквания – рефератите и есетата да бъдат не повече от 5 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете – 1,5.

Критерии за оценка:
2.1. ясно и точно формулирана теза;
2.2. умение за излагане на фактите /за реферати/;
2.3. удачно подбрани аргументи;
2.4. личностна позиция /за есе/;
2.5. елементи на изследователска дейност /за реферат/;
2.6. оригиналност и творчески подход към темата;
2.7. езикова и стилистична култура;
2.8. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване /за реферат/.

Стихотворения и разкази.
Специфични изисквания – разказите да бъдат не повече от четири страници, 1800  знака на страница /както при очерци/
Критерии за оценка:
3.1. творбите да отговарят на примерните теми;
3.2. да имат определена художествена стойност;
3.3. езикова и стилистична култура, ясен книжовен език /за разкази и стихотворения/;
3.4. изразяване на личностна позиция;
3.5. оригиналност и творчески подход.

Мултимедийни проекти.
Специфични изисквания  участието е само индивидуално
мултимедийни проекти да се изработват по примерните теми;
в конкурса може да се участва с мултимедийни проекти за уроци по история, литература, география, руски език и др., отнасящи се до България и Русия, български и руски автори, като те се изготвят, за да бъдат и в помощ на учебния процес;
всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект;
участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;
мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 мин. и да бъдат представени на диск.

Критерии за оценяване:
4.1. осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
4.2. умение за излагане на фактите;
4.3. елементи на изследователска дейност;
4.4. оригиналност и творчески подход към темата;
4.5. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
4.6. езикова и стилистична култура;
4.7. естетическо изпълнение;
4.9. спазване на посочените специфични изисквания.

Рисунки
Специфични изисквания – рисунките да бъдат на лист А 3 със свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Работите не се връщат и не бива да се паспортират.

Препоръчани допълнителни дейности във връзка с конкурса:

Организиране на викторини.
Препоръчваме в рамките на конкурса да се организират викторини за запознаване на по-голям брой учащи се с темите, разработвани в него. За определяне на въпросите за викторините може да се използват примерните теми и библиографията за конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”. Викторините могат да се провеждат на училищно и общинско равнища. В учебните заведения препоръчваме да участват отбори на отделни класове за излъчване на отбор – училищен първенец. Първенците на отделните училища могат да участват във викторина на общинско равнище. Предлагаме общинските ръководства на Национално Движение Русофили с помощта на Регионалните инспекторати и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да организират викторините в общините – комисии за оценка, награди, отразяване в местните медии и т.н
Важен приоритет при отчитане и награждаване на учители – научни ръководители ще бъде организирането от тях на училищни и общински викторини.

Организиране на клубове от участници в Конкурса, ръководени от учители, научни ръководители на разработки по теми от конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”.

Етапи за отчитане на конкурса: Конкурсът се отчита
до 15.04.2017 на училищно ниво;
до 10.05.2017г.  на общинско и областно ниво; 
до 15.06.2017г. на национално ниво.

Разработките се оценяват от училищни, общински, областни и национална комисии.

Общинските (областни)  комисии номинират първенците за национално равнище.
Препоръчва се в тях да се включат представители на съорганизаторите на конкурса.

Награди за научни ръководители и участници:

- Екскурзии до Русия. Изпращат се четирима ученика и учител, победители /9-12кл./ – реферати-1бр., есета-1бр., презентации-1бр., журналистически материали- 1бр..

- Предметни награди: таблети, електронни книги, DVD плейъри, MP-4 и др.

- Грамоти за всички участници.

Награди не се присъждат на групи, а само на индивидуални участници в конкурса.

Готовите разработки да се изпращат както следва:

– за Общинско равнище на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили до 20.04.2017 г.

      на Национално равнище – в офиса на Национално Движение Русофили –
София  1000, ул. „Г.С. Раковски” № 108 до 12.05.2017г.

Авторите точно да посочват трите си имена, училище, клас, адрес, телефон, e-mail /ако имат/.

Поради големия брой участници и разработки (реферати, есета, мултимедии, пътеписи, очерци, рисунки) комисиите по направления не могат да отговарят на запитвания и изказани мнения по направените класирания. Невъзможността за отговори произтича и от това, че след като направят оценките на разработките и определят първенците, комисиите се саморазпускат.

За уточнения и въпроси : Цвети Цветков, тел.: 0888 605 710

За гр. Силистра: Нина Димитрова,
тел.: 0888 816 821 и 0877 613 421
ninad_ss@abv.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар