четвъртък, 19 януари 2017 г.

„Пътперфект-Т“ стана концесионер на варовиково находище „Богорово“ в община Силистра


Правителството предостави три концесии за добив на подземни богатства и одобри издаването на четири разрешения за проучване на възможностите за добив. Разрешение за срок от 2 години да проучва минни отпадъци в площта „Северозападно насипище“, която се намира на територията на общините Златица и Панагюрище, получава „Интерпром“ ЕОД. За този период дружеството ще вложи минимум 4 097 030 лв. в геолого-проучвателни дейности.

„Пътинженеринг-М“ АД ще проучва строителни материали в площ „Ливадето“, община Бойчиновци. Решението се предоставя за срок от 1 година. Инвестиционната програма на дружеството е за над 20 хил. лв. „Ивайловград-Ихтио-комерс“ ЕООД получава разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Бунара“, разположена в землищата на селата Железино и Черни рид в община Ивайловград. За 2-годишния срок на разрешението дружеството ще вложи минимум 35 хил. лв. в проучвателни дейности.

Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми получава „Горубсо-Кърджали” АД. Разрешението е за срок от 3 години за площта „Тинтява”, разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград. Планираните инвестиции надхвърлят 5,3 млн. лв. без ДДС.

На дружеството беше предоставена и концесия за добив на златно-сребърни руди от участъците „Централен” и „Южен” на находище „Седефче” в община Момчилград. Концесията се предоставя за срок от 26 години, като през този период „Горубсо-Кържали” ще вложи 2,548 млн. лв. за осигуряване на добива. Предвидените средства за закриване и ликвидация на миннодобивния обект са 195 хил. лв., а за рекултивация на нарушените терени – 163,6 хил. лв. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1,243 млн. лв. Според законовите разпоредби, половината от тази сума постъпва по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Правителството предостави на „Гугуланови“ ООД концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище „Сулица-1“, участъци „Юг” и „Север”. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания надхвърлят 851 935 лв. с ДДС. Предвидените инвестиции за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 241 500 лв.

Концесионер за добива на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Бойчовата круша“, участъци „Изток” и „Запад”, за срок от 35 години е „СМС - Родопи“ ООД. Кариерата се намира в община Ивайловград. Очакваните постъпления от концесионните плащания надхвърлят 637 644 лв. без ДДС, а инвестициите – 270 000 лв.

„Пътперфект-Т“ ще бъде концесионер на находище „Богорово“, община Силистра, реши Министерският съвет като одобри прехвърлянето на правата и задълженията по концесионния договор от „Благстрой“ ЕООД на неговия правоприемник. От находище „Богорово“ се добиват варовици, годни за трошени фракции за пътното строителство и за направа на обикновен бетони. Концесионният договор е 25-годишен срок, считано от 3 октомври 2003 г.

Аналогично решение беше прието по отношение концесионера на находище „Бялата скала” в община Плевен, от което се добиват варовици. С него е разрешено на „Водно строителство 2000“ АД да прехвърли изцяло правата и задълженията по предоставената през юни м. г. концесия на „Водно стопанство 2000“ ЕООД.

Прието беше и предложението на „Холсим кариерни материали” АД по взаимно съгласие да бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Нови силози“, намиращо се на територията на област София. Договорът е сключен през юни 2002 г. за срок от 30 години. Мотивът за прекратяването му е икономическа нецелесъобразност на добива.


Няма коментари:

Публикуване на коментар