вторник, 24 януари 2017 г.

15 станаха докторите на науките, живеещи и работещи в Силистра


На 20 януари 2017 година в гр. Свищов заместник кметът „Финанси и икономика“ на Община Силистра Мирослав Тодоров защити образователна и научна степен „доктор по Икономика“, съобщиха от общинска администрация. Неговият дисертационен труд е от 226 стр. на тема Теоретико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи“, а научен ръководител на ас. д-р Тодоров е доц. д-р Галя Иванова-Кузманова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, където г-н Тодоров е зъваршил магистратура и бе преподавател.


Публичната защита е оценявана от петчленно жури от Икономически университет Варна, и от СА „Д. А. Ценов“ Свищов. Резултатите от изследването са представени в присъствието на представители на академичната общност. Научното жури е взело предвид приносите на докторската дисертация за счетоводната наука и е дало своята категорична и положителна оценка за придобитата научна степен по научна специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност“.


Наскоро доктор на науките стана и директорът на Регионалния исторически музей Силистра Николай Тодоров, защитил степента във Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий с ръководител проф. с-р Милко Палангурски. Неговата колежка в музея Наталия Симеонова също защити сравнително наскоро степента доктор. В Силистра по-отдавна доктори на науките са историците доц. Румен Липчев, специалист по Възраждането на България - автор на книги за  този период, и Йордан Касабов, специалист по етнология, автор на няколко книги, както и Габриела Миткова - началник на РУО на МОН, а голям доктор - дин е проф. Георги Атанасов, 

Няколко са докторите преподаватели във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънев“: проф. Иван Недев, доц. Илиана Горанова, доц. Теменужка Богданова, доц. Румяна Лебедова, доц. Петранка Трендафилова, доц. Диана Железова, доц. Галина Лечева, Силвия Ангелова, Иван Григоров, Валентин Манев и др., а дфн е доц. Тодорка Георгиева. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар