понеделник, 18 март 2013 г.

ОИЦ-Силистра: нужно е по-голямо внимание на правилното управление на „европейските пари”Момент от срещата в Ситово
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе поредица от срещи в общините от област Силистра. Местните общности бяха запознати, както с резултатите от изпълнението на Оперативните програми в България и общините, така и с актуални и предстоящи за отваряне схеми до края на 2013 г. Всичко това беше представено в контекста на започналата вече подготовка на Новия програмен период 2014-2020.
 Общинските администрации проявиха особен интерес към схема по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), подприоритет 1.3 - „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Процедурата осигурява финансиране за подготвителните дейности, необходими за планирането и консултирането на стратегическите програмни и планови документи на общинско ниво (общински планове за развитие и др.). Така процедурата отговаря на нуждата от стартиране на подготовката на местно ниво за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.) и създава условията за качественото разработване на документите, включително създаването и приемането на самите планови документи.
 По ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) Общините Силистра и Тутракан подготвят Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Тези планове ще осигурят устойчиво и трайно преодоляване на икономически, природни, и социални проблеми в градовете, като целта е да се прилага интегриран подход при реализация на проекти след 2014 г. По този начин различни по вид дейности ще се финансират от различни фондове и оперативни програми.
 Коментар и препоръка от участниците по отношение на последната година от настоящия програмен период - 2013 г., е да се обърне по-голямо внимание на правилното управление и изпълнение на вече сключените договори по ОП. Избягването на грешки и финансови корекции е сред основните приоритети на самите бенефициенти, с цел успешно приключване на поетите ангажименти и пълно възстановяване на средствата. Очакванията на всички са насочени към опростяване и уеднаквяване на правила и процедури за кандидатстване с проектни предложения след 2014 г. и се надяват това да е водещ принцип при подготовката на новите оперативни програми и Закона за управление на средствата от ЕС. 
Във всички общини беше представен и разпространен информационният сборник  „Успешните проекти в област Силистра“. Той е дело на експертите от ОИЦ – Силистра и обхваща част от приключилите проекти по Оперативните програми, които показват положителен и устойчив ефект върху различни целеви групи.
 ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Няма коментари:

Публикуване на коментар