вторник, 19 март 2013 г.

Поредна публичност на дейностите по интегрирания план за градско развитие на Силистра


Известни са резултатите от срещата (22 февруари 2013 .) на  работната група по проекта на тема: „Организиране и провеждане на публични обсъждания и представяне на ИПГВР“ във връзка с идентифицираните и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на гр. Силистра 3 зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие бяха идентифицирани проектни идеи, вкл. възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г. Идентифицираните проектни идеи следва да се представят, обсъдят и консултират с представители на заинтересованите страни. 
Обсъждането в рамките на срещата осигурява висока степен на прозрачност и информираност на заинтересованите страни, представени в работната група, както и включване в процеса на планиране на политиката за градско развитие за периода 2014-2020 г. В рамките на срещата са структурирани и определени приоритетни проекти, вкл. възможности за публично-частно партньорство чрез участие на заинтересовани страни. Участваха представители на общинската и областната администрации, общински съветници, на съсловни организации на строителите и архитектите, Силистренска търговско-промишлена палата, проектанти и други. Събитието беше открито от заместник-кмета на община Силистра Ивелин Лозев, ръководител на екипа от страна на Възложителя. Представянето бе направено от Силвия Тодорова, представляващ Изпълнителя - ДЗЗД „Устойчиво развитие за Силистра“, която описа основните резултати, постигнати до момента по проекта. Арх. Ани Маркова, представител на проектантския екип на ДЗЗД „Устойчиво развитие за Силистра“, запозна присъстващите с идентифицираните групи проекти, конкретните проектни идеи и включените в тях мерки по всяка една от одобрените три зони за въздействие: Зона за въздействие с преобладаващ социален характер І (С1 – Юг 1 и Юг 3); Зона за въздействие с преобладаващ социален характер II (С2 – Север и Изток); Зона на публични функции с висока обществена значимост (П – Център и Пристанищен район). 

Всички проекти, които са идентифицирани следва да бъдат включени в програма за реализация на дейностите по прилагане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на всяка от одобрените три зони за въздействие. В рамките на обсъждането бяха представени и добри практики от цял свят като възможности и потенциал на всяка от зоните. Внимание беше отделено на възможностите за развитие в Пристанищния район, свързани с рекреация и спорт, обновяване на инфраструктурата в района; прокарването на панорамна велоалея с велостоянки; озеленяване; ландшафтно оформление, елементи на градския дизайн и др. В процеса на обсъжданията се включиха д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра и Николай Димов, областен управител на област Силистра. Сред направените препоръки: прецизиране на финансирането от различните бюджети на здравните заведения в Силистра. Относно спортната инфраструктура с приоритетност да се разгледа „Луи Айер“ с оглед броя посетителите и факта, че част от тях са основно деца и ученици. След извеждането на децата от Дом „Димчо Дебелянов“ в процеса на деинституционализация, сградата, която е в добро състояние да се използва за  подходящи нужди. От детските градини с приоритет да се структурира проект за ОДЗ „Добруджа“. Да се проучи възможността за разширение на ул. „Дръстър“ в границите от ДАП до кв. „Изток“, защото е изключително тясна, но много натоварена. Трябва да се съобразят текущи мерки за финансиране на образователна инфраструктура при структуриране на проектите – към момента е осигурено финансиране от 160 000 лв за енергийна ефективност за ОСУ „Дръстър” и СОУ „Юрий Гагарин”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар