вторник, 19 март 2013 г.

Денонощно наблюдение на нивото на река Дунав и на състоянието на дунавските диги
            Денонощно наблюдение на нивото на река Дунав и на състоянието на дунавските диги разпореди, със своя заповед, областният управител Николай Димов. Мярката е в отговор на предупрежденията за рязко повишаване нивото на реката, с цел – недопускане на наводнения. Организацията на тази дейност е възложена на кметовете на 4-те крайречни общини – Силистра, Ситово, Главиница и Тутракан, а за цялата област – на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Русе.
На кметовете на общини е възложено:  да се преразгледат и актуализират общинските  планове за защита  при наводнение и готовността за реакция с хора и техника, при критични ситуации; да бъдат попълнени складовете с необходимия брой и обем материали, посочени в плановете за защита при бедствия, в частта „Защита при наводнение“; да се обезопасят тръбните и шахтови кладенци за питейна вода, намиращи се в заливаемите тераси на река Дунав и др.
            В компетенциите на кметовете е да бъдат издадени заповеди за денонощно дежурство по целия участък на река Дунав. Данните ще се предават ежедневно на дежурните в общинските и областния съвет за сигурност и на оперативния дежурен в областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра
            Разпоредено е да се осъществи преглед на критичните места по дигите и при необходимост – да започне тампониране, надграждане и укрепването им, за да се предотврати в максимална степен наводняване на населени места и земеделски площи.
При нива на река Дунав до 500 см,  измерванията са 3 пъти дневно – в 8:00; 14:00 и 17:00 ч. Над това ниво – отчитането е на всеки час, а при необходимост – и по-често, е указано в заповедта.
            Ангажимент на началника на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е организацията за своевременно раздаване на чували за надстрояване на диги. Искания за това могат да правят кметовете на общини и ръководителите на застрашени инфраструктурни обекти и съоръжения, на територията на област Силистра.
В складовата база на управлението са налични 47 000 чували за пясък и 600 контейнера за изграждане на диги. Има готовност те да бъдат доставени, при необходимост, в проблемните участъци. Други 10 000 чувала още миналата година са разпределени на 4-те крайречни общини, информира началникът на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра – комисар Румен Мъров. Собствениците или ползвателите на водните обекти имат ангажимент да си набавят пясък, с който да бъдат напълнени чувалите.
По данни на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав –за 24 часа е установено повишение при Силистра от 37 см. Нивото днес е 528 см.
Прогнозното повишение за утре е с 96 см. Очаквано ниво – 624 см.
Критичното ниво на реката в силистренския участък е 777 см.

Няма коментари:

Публикуване на коментар