събота, 16 март 2013 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и БенчМарк организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

   В периода 12 – 21 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Кърджали, Хасково, Габрово, Добрич, Силистра - 20.03.2013 г., (сряда)  от 10.00 ч. в хотел „Дръстър”, конферентна зала.
  Въвеждащите обучения са на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Участието в обученията е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.
   Учебните програми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).
 Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.
    Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96


Няма коментари:

Публикуване на коментар