неделя, 24 март 2013 г.

На 28 март . заседание на ОбС - Силистра: втори опит за гласуване на бюджет на община Силистра


            Заседание на Общински съвет - Силистра на 28.03.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния 
Д Н Е В Е Н        Р Е Д:
1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Силистра за 2012
година.
2. Приемане Бюджета на Община Силистра за 2013 г.
3. Частично изменение в структурата на общинска администрация в Община Силистра.
4. Предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и пасища за 2013 г.
5. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.
6. Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра.
7. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра.
8. Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в община Силистра.
9. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.
10. Предприемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози по линиите Варна – Силистра, с часове на тръгване – 17,30 ч. – 13,00 ч.; 13,00 ч. – 06,00 ч. и Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16,15 ч. – 09,30 ч., от републиканската транспортна схема - квота на Община Силистра.
11. Разпределяне на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на пътища от Общинска пътна мрежа – 2013 г., в размер на 226 100 лв.
12. Приемане на предложение за утвърждаване на Природонаучен музей - Сребърна за второстепенен разпоредители с бюджетни кредити.
13. Безвъзмездно приемане на отпадъци, събрани в рамките на национална кампания „Да изчистим България за един ден” на регионално депо за ТБО.
14. Приемане на Отчета за дейността на отдел „Инспекторат” за 2012 г.
15. Приемане на Отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2012 година и План за работата на Съвета през 2013 година.
16. Приемане на Отчет за изпълнение на План за действие за
2012 г. по реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011- 2015 г. Приемане на актуализиран Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията. Приемане на актуализиран План за действие за 2013 г. по изпълнение на Стратегията. Приемане на План за действие за 2014 г. по изпълнение на Стратегията.
17. Одобряване на доклада за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2012 г.
18. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012-2020 г. на Община Силистра по проект „ENNEREG – „Regions paving the way for a suitable energy Europe”/Региони проправящи пътя за устойчива енергия-Европа/по програма „Интелигентна енергия-Европа”.
19. Промяна на предназначението на имоти с начин на трайно ползване „Пасище”/гробищни паркове в с. Айдемир и с. Калипетрово/.
20. Ликвидиране на съсобственост на Община Силистра и физически лица чрез продажба на съсобствениците или чрез търг на незастроен имот в гр. Силистра /ул.”София №59”/.
21. Придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв. "Дръстър:/„Каро” на с. Калипетрово от обитателите им.
22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост /”Съюз на слепите в България”/.
23. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Йорданово.
24. Прекратяване на договор за предоставяне на концесия.
25. Промяна в Решение №248, т.7 от Протокол №11 от
21.05.2012г. Решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху земи от ОПФ в землището на с. Айдемир на НЧ „Родолюбие-2006” и НЧ „Пайсий Хилендарски-2006” с.Айдемир. Решение за предоставяне приходите от земеделски земи – бивша собственост на закритото ОУ „Христо Ботев” на кметсво с. Айдемир, които да се ползват за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности. 26. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване и палцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имот № 66425.507.196 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Силистра, местност „Орта Табия”.
27. Одобряване на ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за поземлени имоти / ПИ / №№ 41143.503.25, 41143.503.2, 41143.503.7 и 41143.503.143 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра.
28. Изразяване на мотивирано мнение по исканото опрощаване на дължими държавни вземания от Мато Методиев Бренишки, с адрес гр. Силистра, ул.”Добрич” №166, ет.3, ап.12.
29. Изказвания и питания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ
* Поемане на общински дълг за бюджетната 2013 г. чрез ползване
на банков заем

* Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Емона
Ивайлова Колева/.

* Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Адриан
Тодоринов Тинков /.


Няма коментари:

Публикуване на коментар