петък, 29 март 2013 г.

Информация за отпуснатите помощи през месец март 2013 г.


     
Месечна
помощ по
чл. 9 от ППЗСП
Месечна помощ
за брой деца по чл.7 от ЗСПД
Еднократна помощ
 при раждане чл. 6,
ал. 1 и 2 от ЗСПД
Еднократна помощ
при бременност
чл. 5а от ЗСПД
Месечна помощ за
отглеждане на дете до
1 година по чл.8 от ЗСПД
Месечна помощ за
отглеждане на дете с трайно
 увреждане по чл.8д от ЗСПД
Брой лица с
увреждания
Подпомогнати
 военноинвалиди и
военнопострадали
Брой лица получили
помощ за отоплителен
сезон 2012-2013
Алфатар
18
342
1
1
12
8
519
0
106
Главиница
76
1478
5
2
56
39
1349
2
696
Дулово
199
4618
20
7
191
121
3682
2
1269
Кайнарджа
122
1167
5
6
76
23
425
1
280
Силистра
75
4866
26
8
102
160
8591
17
846
Ситово
43
732
2
4
29
10
692
2
189
Тутракан
49
1804
11
4
52
41
1715
0
608
ОБЩО:
582
15007
70
32
518
402
16973
24
3994В три общини в област Силистра - „Помощ в дома”. Проектът се реализира в общините Дулово, Ситово и Главиница. В Община Дулово предоставянето на услугата стартира от 1.03. т.г. В общините Ситово и Главиница предоставянето на услугата ще стартира от 1 април. Към 26.03.2013 г. информацията за реализацията на проект „Помощ в дома”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 за област Силистра е следната:

Община
Заложен брой потребители по проекта
Брой подадени заявления от кандидат потребители
Брой извършени оценки към 26.03.2013 г.
Главиница
60
158
158
Дулово
100
164
150
Ситово
60
105
105

 Анелия Василева, директор на РДСП – гр.Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар