петък, 18 юли 2014 г.

Всяка трета българка е претърпяла като дете физическо, сексуално или психическо насилие

         На 8, 9, 16 и 17 юли 2014 г. се проведоха семинари със социални партньори по прилагане на Закона за защита от домашно насилие в общините Кайнарджа, Ситово, Тутракан и Главиница. Инициативата се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с подкрепата и партньорството на общините, които домакинстваха срещите и поканиха за участие кметовете на кмества, учители и социални служители. Семинарите са част от дейностите по проект "Разширяване и надграждане дейността на ЦКПДН, чрез мобилна услуга в общините на област Силистра и обучения на професионални групи", финансиран със средства от държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-435 от 20.12.2013 година. 

      В рамките на семинарите беше представена дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие, Закона за защита от домашно насилие и правилника за неговото приложение, Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие /Истанбулската конвенция/ и резултатите от проведено изследване на европейско ниво за насилието над жените, реализирано от Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA). 
       Отчетено бе, че от страна на българската държава чувствителността към проблема все още е твърде слаба в сравнение с практиката в други европейски страни. В хода на проведените дискусии се отчете необходимостта от подписване и ратифициране от българска страна на т.нар. Истанбулска конвенция, както и факта, че ако бъде ратифицирана от 10 други европейски държави – членове на ЕС, тя ще стане задължителна и за страната ни, респективно законодателството ни трябва да бъде синхронизирано с нея.
     По време на проведените семинари бяха обсъдени възможностите за насочване на лица, обект на насилие, към програмите на Центъра. Представени бяха добри практики.- Заострено бе вниманието към необходимостта от координиран подход при подпомагане на лица обект на насилие.
        Особен интерес у участниците предизвика представеното изследване, реализирано с цел да даде аргументи и да ускори процеса на предприемане на адекватни мерки за защита от насилие, основано на пола на европейско и на национално нива. Изследването разкрива степента на злоупотреба, понесена от жените в семейната и обществената среда, на работното място, включително и в интернет пространството. Резултатите от изследването са въз основа на 42 000 интервюта, проведени през 2012 г. с жени на възраст между 18 и 74 години от всички 28 страни членки на Европейския съюз. Тенденцията в Европа показва, че вече всяка трета жена е жертва на тормоз, става дума за 33% от жените над 15-годишна възраст. В България този процент засега все още е 23%, като според специалистите стойностите са по-ниски, защото малко хора са готови да го признаят и да потърсят помощ. От друга страна 29% от жените в България в детството си са преживели поне една от трите форми на насилие - физическо, сексуално или психическо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар