вторник, 15 юли 2014 г.

100 обучения в приключващия проект „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“


15/7/2014

            Областна администрация Силистра е бенефициент по Проект „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“ по договор №ЦА12-22-15/16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно изпълнение на задълженията им. Срокът за изпълнение на проекта изтича на 16.08.2014 г.
            Екипът, начело с неговия ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, отчита постигнатите резултати: повишен административен капацитет на висшите държавни служители и на експертите в Областна администрация Силистра в резултат на проведените 94 обучения на Института по публична администрация в различни професионални направления.
            Те са организирани съобразно функционалните компетентности на служителите:  стратегическо планиране и целеполагане, електронно управление,  управление на хора и процеси, управление на промяната,  решаване на етични дилеми и морални конфликти, процесуално представителство и правно-нормативно осигуряване, производства по предложения и сигнали, обработване на лични данни, вътрешен контрол по спазване на ЗПУКИ, счетоводна отчетност и финансов контрол, разпореждане на държавна собственост, устройство на територията и регионално развитие, предотвратяване на корупционни практики и конфликт на интереси.
           С цел укрепването на институционалния капацитет на областната администрация за ползване на документи, писмена и устна комуникация на английски език, главният секретар на администрацията и петима експерти от специализирана администрация са обучени по английски език в ниво А1. Проектът предостави реална възможност за удовлетворяване на потребностите от обучение на 100% от служителите на администрацията, решавайки основния проблем: осигуряване на достатъчен финансов ресурс за провеждане на обучения за професионално развитие.
               Проектните дейности са изпълнени при липса на дискриминация като са предоставени равни възможности за обучение на всички служители, независимо от техния пол, социален произход, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Проведените 100 обучения по проекта осигуриха ефективно въвеждане на служителите в практиката на административната дейност. Те  усъвършенстваха техните знания и умения, повишавайки административния им капацитет и издигайки престижа на държавната служба.
http://silistra.government.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар