вторник, 8 юли 2014 г.

Гражданите трябва да си поискат от публичните власти загубеното доверие


В Областна администрация Силистра продължи реализацията на проекта „Развитие на компетентностите на служителите от Областна администрация – Силистра – гаранция за ефективна администрация“ с ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция в администрацията. Обучението е по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обучението участваха 25 служители от областната администрация с ръководни и експертни функции, пряко ангажирани с изготвяне на проекти на актове и общоадминистративни документи. То бе организирано от Института по публична администрация и бе водено от Младен Младенов, доктор по политология, юрист и магистър по публични финанси; консултант в публичния сектор, с опит в държавната администрация, адвокатурата и съдебната власт..
Темата на поредния семинар в програмата бе „Административна стилистика“. В своята презентация лекторът се спря на нормативната база и на административната практика. Направи преглед на изискванията при изготвянето на общоадминистративните документи, съгласно инструкция от 2009 г. относно институционалната идентичност администрациите, вкл. електронната комуникация между тях.
От 26 март 2015 г. влиза в действие т.нар. комплексно административно обслужване, което ще осигурява връзка между базите с данни на различните административни служби, вкл. и на първо място на общините.    Обучението очерта изискванията към езика и стила на различните видове документи, изготвени от администрацията. То съдейства за усвояване на писмен и устен изказ, осигуряващ ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица. Подпомогнато бе формирането на унифициран стил на общуване в администрацията.
 „Публичните власти са длъжни да върнат загубеното доверие от страна на хората, но и те трябва да си го поискат, защото в една демократична държава гражданите и предприемачите са на първо място,а администрацията е накрая“, заяви г-н Младенов в заключение на семинара.
Какво заяви специално за медиите д-р Младенов:
„Гражданите много често не разбират езика на администрацията, който е тромав и в себе си не носи послание. В Европейския съюз основната ценност са гражданите, хората, бизнесът, създаващи богатството на една държава. Когато посланието на органа на власт е неразбрано от създаващите брутния вътрешен продукт но води до доброволното изпълнение.
Българското общество трябва да надскочи себе си като начин на мислене. Интуитивно и емоционално се опитваме „нещата“ да ги правим добре, но не е достатъчно. Органите на власт и администрациите към тях трябва да се разглеждат като едно цяло, т.е. като публични власти, каквато е концепцията на Запад. Българският законодател и правителствата ни правят усилия в това отношение. Така след време комплексното административно обслужване ще бъде резултатът от него. Тогава, в която и да е точка да се намира човек, откъдето той подава едно заявление, впоследствие, не подателят ще обикаля, а документът му ще минава по институциите. Те ще си подават информация и ще вземат решения по компетентност, а гражданинът ще ги получи на място и във вид, в какъвто иска това да се случи.
 Според личното ми експертно мнение трябва да има разбираем стил на посланията към гражданите и бизнеса.
Администрацията би трябвало да тълкува законовите и подзаконовите актове винаги в по-благоприятния за бизнеса и за хората контекст, а не за себе си; и трето – нещо, което за съжаление ни липсва – да прилагаме принципите за последователност и предвидимост, т.е. сродни случаи да се тълкуват по един и същи начин, при положение, че фактите и законът за еднакви.
 Българската законова система е здраво свързана с правната система на Стария континент, поради което се смята, че Законът за задълженията и договорите би трябвало да е най-старият наш закон, връщащ много времето назад, тъй като е стъпил на Наполеоновия кодекс и върху Швейцарския граждански законник, изградени на базата на древното римско право.
Въпросите на служителите от администрацията, задавани по обученията, винаги произтичат от практиката. Най-често ни питат как да се обръщат в кореспонденцията си към адресатите: „Уважаеми дами и господа“ или „Уважаеми госпожи и господа“. Практиката: двата пола трябва да бъдат третирани по еднакъв начин. Ако е аристократично, трябва обръщението да е „Уважаеми дами и джентълмени...“; при гражданско правно понятие за учтивост – „…госпожи и господа“; в ЕС с развитието на  ценностната си система избягва обръщението „госпожица“, тъй като няма значение дали лицето от женски пол е в брачен статус или не. Във Франция това например е  забранено от 2012 г. насам.

Динамиката на обществото в икономическо, политическо и културно отношение изисква на всеки една-две години администрацията да преминава през обучения по някои акценти от настъпилите промени. През последните две десетилетия, например, само политически коректните изисквани я и определения на гражданите с увреждания претърпяха различни трансформации. България е част от престижния богат и ценностен клуб „Европейски съюз“, поради което държавните служители трябва да преминат през езикови курсове и периодично през обучения по основните законови актове, какъвто е Административно-процесуалния кодекс, който е задължителен за всеки орган на власт и и администрация.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар