четвъртък, 19 септември 2013 г.

Септемврийска сесия на ОбС - Алфатар

 


ПОКАНА
№ 09

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет – Алфатар на 24.09.2013 г. /вторник/ от 14,00 часа в Заседателната зала на ОбС Алфатар.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно ”Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар за месеците май-август 2013 година.
2. Докладна записка относно „Приемане проектобюджета за 2014г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015-2016 год.
3. Докладна записка относно” Приемане на Визия ,стратегически цели и приоритети за разработване на Общински план за развитие на Община Алфатар за периода 2014-2020 година”. 
4. Докладна записка относноПолзване на недвижим имот – частна общинска собственост”.
                              1-4. Докладва: кметът на Община Алфатар.
5. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ЗЛАТКА ПИТАКОВА/

Няма коментари:

Публикуване на коментар