четвъртък, 19 септември 2013 г.

Съветниците в Силистра стартират есента ударно с близо 50 точки в дневния ред на сесията си


П О К А Н А № 30
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 62 и чл. 63, ал. 2, т.1 от 
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Силистра
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Силистра
на 26.09.2013 г. (четвъртък) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
          1. Избор на временна комисия за промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Силистра.
Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет

         2. Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински
гаранции.

         3. Одобряване на Общински план за развитие 2014-2020 г.
2-3.Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

         4. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за
общинската собственост.
        Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет
         5. Промяна в Наредбата за търговската дейност и услуги на
територията на община Силистра.
Вносител: Александър Сабанов - общински съветник

         6. Одобряване предложението на Комисия за организиране и
провеждане на конкурс за избор на Управител на „ДКЦ-1-Силистра”
ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса.
Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет

        7. Разрешение за формиране на маломерна слята паралелка с
по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Брадвари
за учебната 2013/2014 година.

       8. Разрешение за формиране на самостоятелна паралелка в
Х”б” клас /с интензивно изучаване на немски език/ с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2013/2014 година в ЕГ „Пейо
Яворов”, град Силистра.

       9. Приемане на предложение за утвърждаване на Художествена
галерия-Силистра за второстепенен разпоредител с бюджет.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

        10. Определяне размера на възнаграждението на председателя на
Общински съвет – Силистра.
5-10.Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

       11. Избор на временна комисия за избор на съдебни заседатели за
Окръжен съд – Силистра.
Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет

       12. Одобряване на задание за проектиране и допускане
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –ПЗ - план за
застрояване, за създаване на устройствена основа за изграждане на два
броя навеси за имоти № 1 и 2, кв. 1 по плана на стопански двор на с.
Бабук.

       13. Предварително съгласие за изработването на подробен
устройствен план /ПУП/ - /ПП/ - парцеларен план, с цел промяна
предназначението на земята и създаване на устройствена основа за
изграждане на път I-7 „Силистра - Шумен”.

        14. Одобряване на задание за проектиране и допускане
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –ПЗ - план за
застрояване, с цел смяна предназначението на земята и създаване на
устройствена основа за изграждане на склад от навесен тип за
селскостопанска техника и търговия за имот № 00895.118.17 по КК и
КР на с. Айдемир, местност Бешевица.
12-14.Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

       15. Освобождаване на Димитър Генов Петров, като член на
постоянни комисии към Общински съвет - Силистра.

      16. Промяна на т. 1 от Решение № 32, взето на заседание с
Протокол № 2 от 30.11.2011 г. на Общински съвет – Силистра, относно
определяне на делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България.

       17. Промяна на т. 2 от Решение № 35, взето на заседание с
Протокол № 2 от 30.11.2011 г. на Общински съвет – Силистра, относно
определяне на заместник делегат в Общото събрание на Асоциация на
Дунавските общини „Дунав”.
15-17. Вносител: Димитър Генов - председател на Общински съвет

      18. Заявление от общинския съветник Мария Димитрова за
членство в постоянни комисии към Общински съвет-Силистра.
      
      19. Промени в списъка за 2013 година на общинските жилища по
групи, според тяхното предназначение.

       20. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
земеделски имот на народно читалище в с. Българка.

      21. Сключване на предварителен договор за продажба на земя –
общинска собственост в с. Ветрен по чл. 70 от Наредбата за
общинската собственост, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за
устройство на територията.
      22. Разпореждане с имот – частна общинска собственост,
находящ се на ул. „София” № 88 в с. Айдемир, по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.

       23. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.
Полк. Ламбриново.

       24. Разпореждане с имот, находящ се в с. Калипетрово, ул.
„Преображенска”.

     25. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с. Ценович,
местност „Лозята”.

      26. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „До Деленките“.
      
      27. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя“ /1/.
      
      28. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.
Айдемир /местност „Деленки-юг”/.

      29. Разпореждане с имот - частна общинска собственост (бивш
„Дом на отбраната” гр. Силистра).

     30. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя“ /2/.
  
     31. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр.
Силистра /ул. „Москва”/.

      32. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.
Калипетрово /ул. „Беласица”/.

      33. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, находящ
се на ул. „Каменно цвете” в с. Айдемир.

       34. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с.
Срацимир.

       35. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.
Айдемир.

       36. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /3/.

         37. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Панорамата”.

         38. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с. Брадвари,
местност „Карапелит”.

        39. Ликвидиране на съсобственост на Община Силистра и
физически лица чрез продажба на съсобствениците или чрез търг на
имот в гр. Силистра.

         40. Разпореждане с имот, находящ се на ул. „Иван Вазов” в гр.
Силистра.

         41. Разпореждане с имоти, находящи се в с. Айдемир, ж.к.
„Деленки-юг”.

         42. Разпореждане с имот, находящ се в ж.к. „Деленки-север” в с.
Айдемир.

        43. Разпореждане с имот, находящ се на бул. „Велико Търново” в
гр. Силистра.

        44. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Брадвари.

        45. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Смилец, местност „Казашки баир”.

        46. Отпускане на финансова помощ за издръжка на Едис
Шефудин за тренировъчна дейност и участие в контролни срещи в
„Спортен клуб по бокс ЦСКА”.

      47. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет
/Расим Наргин Расим/.

       48. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет
/Мария Колева Кърнакова/.
      -48. Внася д-р Юлиян найденов

49. Изказвания и питания.
В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на
заседанието на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМИТЪР ГЕНОВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар