петък, 27 септември 2013 г.

Предстои обществено обсъждане на Стратегия за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация


         Предстои обществено обсъждане на Стратегия за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация, стана ясно от регионално публично представяне на проекта, проведено във Велико Търново с участието на Джанан Халил, заместник областен управител, и Тодор Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областна администрация.  В дневния ред на форума с презентации се включиха Добромир Симидчиев, зам.-министър на МРР и Ивайло Колев от Световната банка. След обсъждането проектът влиза в министерството за съгласуване.
         В Плана за действие към Стратегията до 2023 г. са разчетени 7,5 млрда лева за финансиране на инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на води за постигане на т.нар. съответствие за постигане. Само 0,4 млрда от тях са за водоснабдяване, останалите средства са за отпадни води. На 3,2 млрда  е изчислено безвъзмездното финансиране от ЕС, т.е. 30-40% от общия размер на необходимите капиталови инвестиции. В намеренията влиза засилване на автономията на АВиК и ВиК, подкрепена с институционални мерки. В бъдеще капиталовите инвестиции трябва да отговарят на регионалните планове на ВиК. Необходима е актуализация на социалните политики за защита на уязвимите групи по отношение на разходите за ВиК услуги. Отчита се, че клиентите на ВиК не са добре информирани относно услугите и разходите по тяхното предоставяне.
         Каква е картината на водоснабдителната мрежа в страната? Дължината й е приблизително 75 000 км със средна възраст 36 години, което води до извода, че има нужда от постоянна поддръжка  срещу 800 млн. лева годишно, както и от подмяна. Със средства от еврофондовете може да бъдат покрити половината от разходите на бъдещи инвестиционни нужди.  Отделен е акцентът върху ключови показатели като „загуба на вода“ – целта е от 60% по данни от преди години загубите на вода да се снижат до два пъти в следващите 25 години при изпълнение на различните „сценарии“ в Стратегията. През последните 20-30 години в европейските страни върви процес на консолидация на ВиК отрасъла. Проучванията показват, че по-големите по размери дружества в сферата на комуналните услуги се справят по-добре от малките, включително в България. Цените на ВиК услугите у нас са увеличени значително след 2007 г., но те не са нараснали в реално изражение в съпоставка с размера на инфлацията за периода.
         Сред предложените в Стратегията мерки за подобряване на ефективността, управлението и регулирането: консолидация в отрасъл ВиК; асоциациите по ВиК да станат по-функционални; увеличаване на ролята на доброволните и регулаторните механизми за съгласуване на интересите на ВиК дружествата с отрасловите цели и др. Представяне на Стратегията за развитие на отрасъла за водоснабдяване и канализация в България по програма са още в Бургас, Враца и столицата. Проектът й е публикуван на страницата на МРР (www.mrrb.government.bg).

Няма коментари:

Публикуване на коментар