петък, 27 септември 2013 г.

Министерският съвет създава Национален съвет за учене през целия живот за мобилизация в сектора „учене за възрастни“

   

       Министерският съвет на Република България създава Национален съвет за учене през целия живот, стана ясно на проведената наскоро във Велико Търново регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора на учене за възрастни“. Заедно с представители от други области на Северен централен район от името на областна администрация – Силистра в нея участва Лили Дочева, ст. експерт „Здравеопазване” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.
      Конференцията бе проведена в рамките на проект „BG– Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни“, финансиран от ЕК и изпълняван от Министерството на образованието и науката като национален координатор на програмата за учене на възрастните. В рамките на форума са представени Европейската програма по темата и изпълнението й в България; националните цели и приоритети за периода 2014-2020 г. с основните показатели за образованието и обучението на възрастни в Северния централен район, част от който е област Силистра. Бъдещият Национален съвет за учене през целия живот (НСУЦЖ) ще осъществява координацията и ще провежда обществени консултации между органите на държавата и на местното самоуправление, представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, на работодателите на национално равнище и на неправителствените организации, работещи в областта на ученето през целия живот. Проектът за правилник за организацията на дейността на НСУЦЖ е публикуван в интернет на адрес: http://lll.mon.bg. 
       В две от областите в СЦ район – Разград и Силистра (съответно 40.4 и 35.7% за хората с основно и по ниско образование, т.е. приблизително 8 и 8.5% от хората са без завършена образователна степен) се наблюдават завишени стойности на населението с образователна степен „начално образование – I-IV клас (МСКО-1)“ или по-ниска. По тези негативни показатели област Разград е на второ място след област Кърджали, а област Силистра е на четвърто след област Търговище сред останалите области в страната. Това показва силна поляризация между областите в СЦ район на планиране и по този показател.

Няма коментари:

Публикуване на коментар