сряда, 18 септември 2013 г.

219 млн. лева стигат на община Силистра да стане модерна община до 2020 година


В зала "10 февруари" на Общински съвет – Силистра се проведе представяне на проекта за Общински план за развитие на община Силистра за периода 2014-2010 г. Той бе представен от Ивелина Парашкевова от името на експертен състав, подготвил го за одобрение от местния законодателен орган. В рамките на 350 страница се предлага как визията за община Силистра може да бъде реализирана за 7 години в следващия програмен период. Направена е и сметката: 219 млн. лева са необходими за това, като около 6 млн. трябва да дойдат от местно финансиране, 185 млн. от европейско и 10 млн. от партньорство с частни фирми. На практика това са 1/3 от средствата, предвидени в реализацията на Областния план за развитие. 
Сред внушенията на експертите: бизнесът е активен играч в този процес на усвояване на средства; печелившата тенденция е да се заложи на идеята " Силистра - специфичен дунавски град като част от дунавския мултикултурен коридор и т.н. Според "определенията": на база "полицентризъм" Силистра е град на мега европейско ниво, в който трябва да има т.нар. свободни зони; на база "изходно състояние" Силистра е на трето ниво в йерархичната система от градове с регионално значение в Южна Европа.
Кои са ключовите думи, характерни за развитието на Силистра в бъдеще време: река Дунав, малки и средни предприятия, човешки ресурси и пр. По актуална до преди 2-3 години статистика в община Силистра фирмите на т.нар. микро ниво са 78% от стопанските субекти, а само 1% са в категорията "големи". Ниска е степента на реализация на проекти от страна на бизнеса, като голяма част от тях са прекратени. Голям е делът на неефективните производства, което обуславя ниските доходи. Нивото на безработицата обаче е близко до средната за страната, средната работна заплата обаче не е в унисон с нея. Общият извод: лошо социално-икономическо състояние и негативни тенденции в развитие на общината. Във връзка с извода: по една разработка Силистра и Разград с в общ клъстър (б.а.-грозд). Независимо, че повече от 1/4 от пътищата са в добро състояние,  ад 1/3 са "средни". По отношение на административния капацитет средната оценка е 2,5 по четирибална система. Най-висок резултат има контролната среда, т.е. одитът. 
Каокво виждаме в огледалото та SWOT-анализа, така модерен напоследък в разработките? Сред силните страни на първа линия са: географското положение, плодородните площи, пътната мрежа, културно-историческото наследство, обекти като езерото "Сребърна" и мн. други. Сред слабите страни: отчетлива демаркирана териториална периферност, проблеми с пространствената обвързаност на Силистра с отсрещния град Кълъраш, климатът, липсата на фирми - икономически лидери и др. 
Сред препоръките: използване на повече маркетингови подходи за представяне на Силистра, вкл. и в сферата на туризма, защото в момента Силистра е трудно разпознаваема в тона отношение. И както каза кметът на общината д-р Юлиян Найденов: "Да не се получи ефектът на Видин - има мост - няма Видин" по повод заплахата демографският срив да продължи, предвид прогнозата, че в 2030 г. в област Силистра ще живеят под 100 000 души. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар