понеделник, 9 септември 2013 г.

49 училища с 11 300 ученици в новата учебна година в Крайдунавсска Добруджа

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg


П Р Е С – И Н Ф О Р М А Ц И Я
Начало на учебната 2013 – 2014 г.


Областта ще започне учебната година с:

§   49 училища (няма закрити и преобразувани училища);
§   5 обслужващи звена – 2 общежития (Силистра и Дулово), Ресурсния център, НАО, ОДК;
§   25 от училищата са средищни;
§   27 детски градини

Очакван общ брой ученици в областта – около 11 300.

Брой първокласници – 928 ученика (към края на юли 2013 г.).
51, 5 паралелки в І клас.

Брой ученици в ХІІ клас в дневна форма – 835 (с 133 ученика по – малко от миналата година).

§         Най - голямото училище в областта е със 734 ученика за мин. година – СОУ “В. Левски” – Дулово.
§         Най – малкото училище е Градско помощно училище с 23 ученика за мин. година.
§         Училищата с брой ученици до 80 ученика са 24 % от общия брой. Нарастнал е от 6 на 9 броят на училищата с брой ученици от 40 до 80. Тези училища са в най- неблагоприятно финансово положение.
§         26 % от училищатата са с брой ученици над 300, като по- голяма част от тях са с над 500 ученика.
§         Най - голямата група училища са с брой ученици между 80 и 200 – 40 %

Тези данни показват поляризация на училищата. Около 50 % от училищата изпитват сериозни финансови затруднения при сегашната логика на финансиране, предназначена да стимулира общините да оптимизират мрежата. От друга страна тези училища изпълняват значими социални функции и са основен фактор за оцеляването на малките населени места.

По данни от училищата през летния период за подготовка на новата учебна година са извършени ремонти и закупени активи на стойност около 2 млн. и 300 хил. За детските градини са извършени ремонти на стойност 322 000 лв.
Средищните училища получиха мебели и подови настилки.

Маломерни паралелки

2013 – 2014 г. - 107
2012 – 2013 г. – 90
2011 – 2012 г. – 92
2010 – 2011 г. – 103
2009 – 2010 г. - 102

15 слети паралелки (мин. година – 15, по- миналата - 17).

Представяне на областта на националните външни оценявания:

Резултатите в ІV и в VІІ клас тази година са по - ниски от предходната – спрямо средните стойности за страната и спрямо миналогодишния ни резултат.
Загубихме придвижването нагоре в националната класация, което имахме в предходната година, въпреки че усилията не бяха отслабени.

Посоки на работа:

§         Подобряване на резултатите от националните външни оценявания, особено на училищата с най – ниски резултати;
§         Връзка между анализ на проблемите и планирани действия, между планирано и изпълнено, между дейност и резултат;
§         Борба с неизвинените отсъствия, напускането на училище, лошата дисциплина, агресията;
§         Координиране на националните проекти на МОМН;


Няма коментари:

Публикуване на коментар