сряда, 9 ноември 2016 г.

Готовност в област Силистра за работа на институциите в зимна обстановка

9/11/2016

В Областна администрация Силистра бе проведено съвместно работно заседание с участието на представители на различни институции, включително Областния съвет за сигурност, във връзка с подготовката и готовността на област Силистра за зимния сезон 2016-2017 г. На него станаха ясни няколко важни момента. Област Силистра, респективно общините в областта, имат планове и актуализирани състави на щабовете си за защита при бедствия и аварии. Новите членове на щабовете са включени в системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт.
 
Областният управител Стоян Бонев е издал заповед  за подготовката на област Силистра за зимния сезон, отнасяща се до мероприятията и задачите в общините, кметствата, ведомствата, организациите и фирмите по повод ритмичното снабдяване на населението със стоки от първа необходимост.
 
От обсъдения доклад на Областно пътно управление Силистра става известно, че е сключен договор с „Пътперфект-Т“ ЕАД за зимно поддържане на пътищата от I-III клас  (общо 506 км) от републиканската пътна мрежа в областта. Договореният брой необходими машини е 66, като на 26 критични участъци, от които два са от т.нар. първа категория, е предвидено да има стационирани влекачи. На места с приоритетно значение са поставени снегозащитни огради.
 
Специалистите по зимно поддържане са преценили, че за пътищата в област Силистра (климатична характеристика: навявания и заледявания) осоленият пясък е най-подходящ за обработка на пътната настилка, поради което е съобразено какви материали за борба със заледяването трябва да бъдат осигурени: 1 200 т промишлена сол, 700 т минерални материали (пясък) и 25 т. студена асфалтова смес.
 
Заедно със сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Силистра са изготвени списъци на местата за поставяне на бариери при спиране на движението, на участъците със снегонавявания, на местата за настаняване на хора от закъсали автомобили и план за въвеждане на временна организация на движението при влошени метеорологични условия по първостепенната пътна мрежа на територията на Областно пътно управление Силистра.
 
Назначена е междуведомствена комисия, която е извършила проверка на готовността на снегопочистващата техника в област Силистра, като акцент в работата й е внимание върху техническите възможности на фирмите за изпълнение на поетите от тях договорни задължение.
 
Мрежовият експлоатационен район Силистра е докладвал пред заседанието в Областна администрация, че са осигурени нормални условия за работа на електропреносната (110 киловолта) мрежа, включително са уведомени кметовете на общини, както и ръководствата на В и К и ОДМВР за приоритетно почистване на пътищата и подходите към подстанциите.
 
Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ Силистра има изготвен План за действия при снегонавявания, поледици, обледявания и ураганни ветрове, като за изпълнението му е изградена Постоянна обектова комисия за действие при извънредни и екстремни условия. В някои от помпените си станции дружеството поддържа стационарни агрегати, а за останалите разполага с мобилен апарат и с верижна машина за разчистване на подходите към тях.
 
Конкретни задачи са възложени и на Регионалния отдел по образование Силистра, който също работи по свой план за работа при тежки зимни условия. За целта всяко учебно заведение има свой план и отговорници по изпълнението му. В 44 от училищата и извънучилищните звена на областта (88,5%) има осигурени медицински лица, а останалите 6 се обслужват от лични лекари.
 
Почти всички детски заведения също имат медицинско обслужване. Отбелязано е, че в четирите училища в община Ситово, както и в детската градина в село Искра в момента се извършва ремонт на покривите, прави се топлоизолация, подменят се дограми и отоплителни инсталации. В повече от половината училища и извънучилищни звена и в над ¾ от детските заведения в областта е осигурено алтернативно отопление.   
 
Според доклада на Регионална здравна инспекция Силистра е актуализиран списъкът на пациентите на хемодиализа (заедно със списъка на родилките той е предоставен на „Противопожарна безопасност и защита населението“), които трябва да получат обслужване в МБАЛ Силистра АД.
 
Направени са предварителни разчети с фирмата, осигуряваща транспортирането им. МБАЛ Дулово и МБАЛ Тутракан, съответно с 10 и с 19 резервни легла за спешни случаи и родилки, също създават организация по медицинското обслужване в съответните общини и територии. Окомплектовани са спешните медицински екипи и в Центъра за спешна медицинска помощ Силистра, където е проведена подготовката за работа в усложнена зимна обстановка.
 
Актуализиран е планът в Дом за медико-санитарни грижи за деца в Силистра. Изграденият Областен оперативен щаб на Български червен кръст Силистра е в постоянна връзка с НС на БЧК и с областния склад, намиращ се в област Добрич, като се поддържа минимален оперативен бедствен запас.
 
Изпълнителният директор на „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД е наредил на пристанищата в Силистра и в Тутракан да преминат към есенно-зимна експлоатация на машините, съоръженията и уредите на базата на общ план. До края на м. ноември предстои среща в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – дирекция „Русе, поделение „Силистра“ с всички собственици на кораби и на представители на пристанищни оператори. При евентуален ледоход корабите и плаващите устройства ще бъдат базирани на предварително определени места.
 
В заключение – направена е организация за дежурство в почивните и в празничните дни от 1 ноември 2016 до 31 март 2017 г. на членове на общинските щабове, които имат връзка с дежурния в областния съвет. До края на м. ноември предстои да бъдат сключени договорите за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в общините в област Силистра.
 
И тази година е актуална тенденцията те да бъдат сключени със земеделски производители (земеделски кооперации, еднолични търговци и арендатори, дружества с ограничена и еднолична отговорност). Както е известно, средствата за тази дейност се определят на километър общинска пътна мрежа, без да се отчита спецификата на региона и характерните за него климатични особености.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар