вторник, 15 ноември 2016 г.

В Силистра чинарите зашумяха, между институциите писма заваляха

ИНЖ. ЕМИЛ ГОЙЧЕВ, ЗАМ.-КМЕТ по "Устройство на територията" и ръководител на проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – град Силистра“ е отговорил в писмо до министър Лиляна Павлова (МРРБ) във връзка със сигнал от Неформална група "Силистра диша" по повод същия проект. 

В писмото се казва: "На нашата първа среща, състояла се в началото на годината, приветствах появата на тази група, защото считам, че сдруженията на гражданите, независимо от формата, са основен коректив и израз на инициативата на гражданите в стремежа им да живеем по- добре. 

След като се запознах с последното писмо – сигнал на неформалната група, се убеждавам, че тяхната цел е различна от декларираната. Основание за това ми дава фактът, че все още никой не е видял тази подписка, а и тя е проведена по некоректен начин и с подвеждащо заглавие. Съзнателно или не, различни членове на групата, в различно време, пишат писма до всички институции или правят изявления пред медиите, в социалните мрежи, използвайки некоректно фактите. Именно в изпълнение на указанията на министър Павлова, на 8 септември 2016 г. организирахме и проведохме среща в общината с представителите на групата, експерти на общината и външни специалисти. 

На срещата присъстваха и представители на местните средства за масово осведомяване. Всички присъстващи декларираха желанието си да продължи работата по реализацията на проекта. В тази връзка се договорихме (което е пропуснато в сигнала и последващите писма) да се сформира контактна група или съвместна комисия, която да наблюдава, да съгласува и да координира действията по изготвянето на ново техническо задание, преработката на проекта, неговото обсъждане и одобрение. Уговорихме и всички последващи действия, които трябва да предприемем, включително кога и как ще обсъдим преработения проект. 

На тази среща бе договорено (което е пропуснато в сигнала) до 11.09.2016 г. 12.00 ч. неформалната група да излъчи, за членове на групата, до трима свои представители. На 11.09.2016 г., г-жа Надежда Бобчева поиска отсрочка с един ден. На 12.09.2016 г., в ст. 217, като зам.–кмет УТ, по искане на г- жа Надежда Бобчева се срещнах с шестима представители на групата, между които и г-жа Драгомира Боева. 

Отново изказах позицията на общината – Ще възложим преработка на проекта в частта му “Ландшафтно оформление”, след изготвяне на техническо задание с помощта на представители на Камарата на архитектите. За съжаление и на тази среща неформалната група не упълномощи свои представители, за участие в съвместната комисия. По отношение на правилата за работа на комисията, помолих неформалната група да предложи такива. 

На въпроса: Кои външни специалисти ще поканим? - предложих те да посочат. Също така предложих неформалната група да определи кои служители на общината да вземат участие в съвместната комисия. Поискаха още време. Тогава си поставихме нов срок – 20.09.2016 г. След тази дата кметът се срещна и допълнително разговаря с г-жа Надежда Бобчева и г-жа Драгомира Боева. Все още няма определени представители на групата, както и няма обявен от тяхна страна адрес, телефон и лице, с което да водим кореспонденция, и което да носи отговорност за действията на групата и последствията от тях. 

По отношение на техническото задание – действително представителите на Камарата на архитектите поеха ангажимента да предложат вариант или да дадат становище. Въпреки проведените няколко разговора, поради техни неотложни ангажименти, не получихме обещаната разработка. За да не пропуснем приетите срокове, съгласно указанията на МРРБ, техническото задание бе разработено от експерти на общината и членове на екипа на проекта. Основната идея в заданието бе: Да се преработи проекта така, че да бъдат запазени дърветата по улица “Симеон Велики” независимо от тяхното видимо състояние. 

При разработката да се вземат под внимание становищата на експертната комисия от научните институти, комисията, назначена със Заповед № ЗК-767 от 05.05.2016 г на кмета, и резултатите от новата оценка. Техническото задание бе изпратено в МРРБ и на УО на Оперативната програма с писмо наш изх. № 4300/28.09.2016 г. Междувременно, както бе договорено, възложихме нова експертна оценка с фитосанитарни показатели, която е разработена от г-н Мартин Славиев Георгиев, притежаващ удостоверение № 5089/20.12.2011 г. В разработката е посочено, че са започнали гнилостни процеси в короните и стъблата на някои дървета, има дълги и дебели хоризонтални клони, които са опасни, има корени, които засягат основите на сградите. 

Въпреки тези констатации, за задължително премахване са посочени само 10 дървета, които пречат на оформяне на кръстовището и изграждането на повдигнати пешеходни пътеки. По време на огледа на дърветата, г-н Мартин Георгиев е разговарял с представители на групата и живущи по улицата. Неговата разработка е на разположение на всеки пожелал да се запознае с изводите и извадки от нея бяха цитирани по време на общественото обсъждане на преработения проект. 

По отношение на въпросите на групата, поставени в писмо до МРРБ вх. № 99-00-6- 1745/04.11.2016 г: 1. КАБ не са представили становище за ново техническо задание, както обясних по-горе; 2. Вариантът за частична промяна на проекта, само в “Ладшафтното оформление”, е приет на първата среща при министър Павлова и за него знаят всички от самото начало на разговорите; 3. Проектът е разработен като два самостоятелни подобекта, с отделни проекти и отделни разрешителни за строеж. С цел да не се спира реализацията на Инвестиционната програма на общината, съгласно указанията на УО, за оценка входирахме само проекта за “Реконструкция и рехабилитация на пл. Албена”, а проектът за ул. “Симеон Велики” остана за преработка; 4. Всички огледи на дърветата по улицата, направени от експертна комисия, назначена от кмета на общината със заповед № ЗК-767 от 05.05.2016 г., от специалистите на БАН, УАСГ, Лесотехнически институт и новата оценка от г-н Мартин Георгиев показват, че видимо дърветата са здрави, има отделни дървета, по които са започнали гнилостни процеси, корените и короните на някои дървета нарушават целостта на сградите, тротоарната настилка и улицата, дърветата на кръстовището на ул. “Хаджи Димитър” и ул. “Симеон Велики” пречат на видимостта, а тези от източната страна на ул. “Хаджи Димитър” са опасни за околните сгради и движението на МПС, поради техния силен наклон и наличието на високи повърхностни корени; 5. Дърветата, влизащи в обхвата на пл. “Албена”, няма да се премахват. Това се знае много добре от представители на групата, защото те заедно с представителите на БАН, УАСГ, Лесотехнически институт и проектантския екип направиха оглед на площада и прилежащите улици. Дърветата по ул. “Добруджа" не са в обхвата на дискутирания проект. 

По отношение на становището за оформянето на дърветата: Предложението за премахване или скъсяване, или фрезоване на част от повърхностните корени е направено от доц. д-р ландш. арх. Ц. Кунева и подкрепено от доц. д-р арх. Бояров и ландш. арх. Пеев, цитирам – “В радиус от 4 м около стъблото и на дълбочина 0.6 м повърхностните корени могат да бъдат прерязани, например чрез изкопаване на канавка с ширина 30 – 40 см Отрезите с диаметър над 2 см следва да се обработят.” 

В своето становище проф. Христо Цаков- директор на ИГ-БАН, предлага цитирам: “Кореновите и стъблови напливи могат да се изрежат, а над тях да се изградят дървени сандъци и превърнат в цветарници”. На въпроса ми - Това няма ли да окаже влияние на стабилността на дървото? Отговорът бе – Навярно, но не толкова, че дървото да остане нестабилно или да бъде увредено. Становищата на учените са поместени на интернет страницата на общината. С тази част от протеста на групата, че премахването или обработката на повърхностните корени ще увреди дърветата и ще ги направи нестабилни, съм съгласен. 

Но без такава обработка на кореновата система и на короната, ако искаме да запазим дърветата, проектът не може да бъде реализиран. По отношение на проведеното обсъждане: С писмо наш изх. № 4738/26.10.2016 г. Ви информирахме и приложени Ви изпратихме доказателствени материали за начина на организация и провеждане на обсъждането. По отношение компетентността на ръководителя на проекта: Считам че изложените мотиви са твърде пристрастни и са основани на некоректно тълкуване на фактите. Вярно е, че поддържам решението за подмяна на съществуващите дървета. Но също така е вярно, че заявих: “Докато съм ръководител на екипа, ще работя за реализацията на този проект, за който сме се договорили в МРРБ и с неформалната група “Силистра диша” т.е. ще запазим дърветата”. 

В заключение: Ние, екипът на проекта, ръководството на общината, проектантският екип, се вслушахме в предложенията на неформалната група “Силистра диша”. На всички срещи членовете на неформалната група твърде високо и невъздържано изказваха своите предложения, и въпреки фалшивите нотки, те бяха взети под внимание – изготвена е нова експертна оценка, проектът е преработен, дърветата са запазени, преработена е велоалеята и в новата разработка са премахнати клоцовете (високите бордюри около дърветата). 

Да, управляващите и хората, които вземат решения, трябва да изслушваме гражданите и техните сдружения. Трябва да се съобразяваме с техните разумни, съзидателни и конструктивни предложения. Но заедно с това и управляващите, и гражданите, и техните сдружения трябва да вярваме на специалистите, проектантите, инженерите и архитектите, които отговарят с подписа си, с професионалния си опит и знания за взетите решения. Трябва да вярваме и на институциите, които са одобрили, съгласували и подкрепили съответния проект или решение. Мисля, че изразходваните през последните месеци, енергия, време и финансови средства можехме да използваме по-ефективно в полза на нашите съграждани и развитието на зелената система на града."

Отворено писмо до община Силистра  до кмета на Община 

Силистра д-р Юлиян Найденов от
 Неформална група „Силистра диша“
8 ноември 2016 г. Фейсбук


Обръщаме се към Община Силистра във връзка с предложените на 24 октомври 2016 г. промени на проект  „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” – гр. Силистра. Не стана ясно кога точно проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“ е бил разделен на два проекта и защо не информирахте гражданите на Силистра за това. Може да ни отговорите и на този въпрос, заедно с останалите, които повдигаме в това писмо.
Първо обаче искаме да изразим категоричното си несъгласие с предложените промени по отношение на дърветата и цялостното оформление на ул. Симеон Велики в Силистра.Обявяваме се абсолютно против: 1. Фрезоване на корените на дърветата, рязане на скелетни и други по-големи клони, тъй като това ще увреди трайно и ще дестабилизира дърветата. Неслучайно според европейското законодателство това е умишлена щета и подлежи на глоба от десетки хиляди евро.
Прилагаме експертните мнения на наши и чужди специалисти: „Недопустимо е фрезоване на корените на дълбочина  60 см, точно където корените в рамките на тази дълбочина черпят най-голямо количество вещества от почвата, а тези на по-голяма дълбочина имат укрепваща функция (FLL стандарт  в Нюрнберг, Германия), където също се използва този стандарт, дърветата са оградени с предпазни огради. Диаметърът на оградата = широчината на короната + 1,5 м! Хората там слагат преградите, за да не минават превозни средства, поради ВЕРОЯТНОСТТА корените да не се развиват в сбита, лишена от кислород среда...Подобно фрезоване е недопустимо!$
Консултирахме се и с водещи европейски специалисти от Германия и Австрия, ето и част от техните експертни становища: „Стърчащи корени не бива да бъдат фрезовани. Това застрашава изобщо оцеляването им, а възможно дори и стабилността в настоящия момент. В немското право фрезоването на корени се разглежда като умишлено причиняване на щета. Щета, която би довела до тоталното унищожаване на подобни по вид дървета, се оценява чрез „съдебния метод при щети на Кох“ на 20 000 - 70 000 евро. В случай на частична щета се отсъжда определено 50% от сумата. Според мен не трябва да бъдат отсичани дървета поради това, че причиняват евентуални щети.”
И още: „Проблемът е, че ако отстранят всички повърхности корени, които растат в най-плодородната част на почвата и усвояват дъждовната вода, то растението не може вече да се храни. Втори проблем за чинарите е, че те развиват такава коренова система, при която голяма част от корените са на повърхността - т.е. при отстраняването им се застрашава също и стабилността на дървото!
Критично е и кой ще го прави и как. Още един момент – по принцип подрязване на корените на дърветата се прави лесно, ако диаметърът на коренът е малък (по документи повече от 4 мм. да се избягва, а над 3 см. е забранено!), иначе дървото има проблеми и може да загине!..Затова такива подрязвания трябва да се правят от квалифицирани специалисти!“
2. Сеч на здрави дървета поради ново планиране на кръстовище и обяснения като „пречи на паркирането“, „на пешеходната пътека“ и др. Аргументът „няма видимост“ е абсолютно неверен! Очакваме да представите становище от КАТ и сме убедени, че решение може да бъде намерено със запазване на всички дървета, които, както ни уверихте, са здрави и в момента не пречат по никакъв начин на движението. Дърветата са във фокуса на промените и всичко останало трябва да е съобразено с тях. Нито едно здраво дърво не бива да бъде премахнато или унищожено чрез този проект! 
3. Предложението за „заместване” на чинарите с шестил смятаме за несериозно. Нарушава се характерът на улицата, прави се опит да се промени тунелът, който образуват дърветата, а точно това придава специфичният й вид и стил. Притеснително е предложението за замяна на чинари с шестил – дървета с малка листна маса, които не са надеждна защита за здравето на хората и потомството им.
Дърветата са единствените филтри за вредните емисии от автомобилите (азотни окиси и оловни аерозоли) и от твърдите горива. Рязането на дървета в градска среда вреди на качеството на въздуха ни, това е в нарушение със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/ 28.05.1996 г., посл. изм. бр. 14/ 20.02.2015 г.), изработен в изпълнение на Законодателната програма на МОСВ. 
4. Смятаме за неподходящо оформянето на тротоарите с пейки и перголи, и очакваме да видим ново предложение за оформлението им. Настояваме за запазване на асфалтова настилка на цялото платно включително и на местата за паркиране, които са предвидени да са с бетонна настилка - едно неподходящо и нетрайно решение.
Бордюрите, които са обхванати от корените и стволовете на дърветата да бъдат запазени до намиране на подходящо и щадящо дърветата решение. Ако премахването им ще ги дестабилизира и с това ще застраши целостта, стабилността, живота и здравето на минаващите хора, то единственото решение е тяхното запазване на място. Тези и други предложения ще приложим към писмото.
Искания: 
1. Запазване на абсолютно всички дървета. Да бъдат третирани, лекувани и оформяни само от специалисти по дърветата/арбористи, дендролози, а не от сметосъбираща или дърводобивна фирма. Настояваме да бъде запазено и дървото пред бл. 10 и оформено като дървесна скулптура – дърворезба. Подобни примери има в Градски парк „Св. Георги“ в Добрич и в Борисовата градина в София.
2. Изработване на задание от КАБ при спазване на всяко едно от изискванията и препоръките дадени от експертите на БАН, ЛТУ, УАСГ и независимите експерти. Да бъде обявено публично обсъждане при пълна прозрачност и информиране на жителите на града. Очакваме повече и истинска публичност. За следващото представяне на промените на този и други проекти екипът да представя 3D визуализация за онагледяване, работният проект да е достъпен преди това за граждани, отворен за промени и идеи, последващото представяне да включва финалните промени, съгласувани и одобрени от гражданите. 
3. Настояваме да няма излишни изкопни работи. Всички изкопни дейности в дълбочина застрашават целостта на дърветата. През 2015 г. на тази улица имаше дълбоки изкопни работи за нови ВиК съоръжения, а кабелите за интернет, кабелни тв и др. комуникации са на малка дълбочина. Осветлението също.
4. Точно указване на срок за строителните работи. Не беше посочен конкретен срок за реализация на дейностите по проекта, живущите настояват за максимално скъсен срок и избягване на неудобства по блокиране на улицата и движението – година преди това голяма част от улицата беше част от ВиК проект, със сериозни изкопни дейности няколко месеца и преасфалтиране. Нуждата от повишаване на товароносимост на платното да бъде доказана със съответните анализи. Настояваме за запазване на асфалта на улицата без да се нарушава целостта на бордюра, на който са стъпили дърветата.
5. Отстраняване на ръководителя на проекта и на членовете на проектантския екипа, предложили тези драстични мерки за увреждане на дърветата. Причините са явна некомпетентност и пренебрегване експертните становища на комисията. Прилагаме мотиви за това.
6. Специализирана фирма арбористи - алпинисти за оформяне на короните на дърветата преди започване на проектните дейности, която за сметка на бюджета на проекта да се погрижи за тях съобразно състоянието им и в подходящия за това сезон. Целта е запазване на дърветата здрави и адаптирането им. Всяко увреждане чрез фрезоване, строителна техника или др. ще считаме за умисъл. Изборът на фирма трябва да е съобразен с нашите искания, да е съгласуван с нас и да отговаря на условията за опит, експертност и квалификация. 
7. Промяна в проектирането на тротоарите – от представените изображения се вижда, че голяма част от тротоарите са оформени като паркова зона - с пейки, перголи и подобни на беседките в Парка. Това е главната улица на града ни, с интензивно пешеходно и автомобилно движение и тези почивни кътове са най-малкото подходящи на посочените места.
Очакваме да ни отговорите на следните въпроси: 
1. Кой всъщност изработи заданието? Съгласувано ли е с КАБ? Подвъпрос – защо бяхме поканени публично да участваме и впоследствие игнорирани?
2. Защо е избран този вариант – само за частични промени в част за ландшафтно оформление, след като има ново задание – т.е. подлежат на промяна всички части. 
3. Кога бяха разделени двата проекта? 
4. Какво точно показва фито-санитарната оценка на дърветата и има ли изработени паспорти за всяко дърво? 
5. Каква ще е съдбата на Чинарите в началото на ул. Симеон Велики и ок. бензиностанция OMV – това свързва улицата с т.н. площад. Какво е предвидено за чинарите на ул. Добруджа и всички други улици? Това отнася ли се и за липите?
След опита да общуваме коректно с общината заявяваме, че бъдещи срещи с нашата група ще има само при условие, че се протоколират и записват. Припомняме позицията на МРРБ: „Неформалната група „Силистра диша“ е в пълното си право да изиска и проведе допълнителни срещи на местно ниво с общината, на които да бъдат обсъдени въпросите, предизвикали недоволство сред обществеността на Силистра.
ОПРР е програма, която цели подобряване качеството на живот на хората в големите градове, вкл. и вписването на съществуващата среда в съвременните мерки за нейното подобряване. А това може да се постигне след публично обсъждане за вземане на най-доброто решение в полза на гражданите и екологичната среда." Оставаме в очакване на следващото представяне на проекта с исканите от нас промени, след предварително обявяване и информиране на гражданите чрез публикуване на последните промени. Представянето на проекта да е последвано от обществени обсъждания до постигане на най-доброто решение. 
Настояваме и очакваме да получим копие от фито-санитарната, екологичната, патологична и др. оценки на дърветата, както и да видим паспортите им – паспортизацията на дърветата, която липсваше при първоначалното подаване и без която няма основание за предложение за сеч на нито едно дърво. А вие ни уверихте, че те са здрави! 

Също така настояваме да бъде представен и другият проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра" и промените, които касаят дърветата на площад Албена и Чинарите от южната му страна, които са всъщност началото на ул. Симеон Велики - проект, на който също не е провеждано обществено обсъждане!


А ето и една осъществена идея в село Панагия на о. Тасос с "участието" на чинари столетници, при това влизащи в канавата на специално създадена легенда, гарнирана с любовна история, в основата на която са "сърца" - на практика огромни дупки в дърветата. 

И върхът на нещата е специален подход, дълъг стотици метри, за да стигнеш до композицията - впрочем единствената интересна в селото - бивша столица на острова. Подходящо артистично осветление има вечер, създаващо условия за въздишки, разходки, целувки и наздравици - специално за туристи с романтични души. За екология дори не говорим, защото в случая всичко е запазена природа, превърната в забележителност и градска среда....

Мостче, езерце, три чучура с "лековита" вода, старомоден фенер, цветя, пълзящи растения и лози..
Няма коментари:

Публикуване на коментар