петък, 9 май 2014 г.

Информационни дни за достъпа до информация в страната

82 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Видин и Перник се включиха в информационните дни на ПДИ
Видин: Все повече граждани търсят достъп до информация

На 8 април във Видин експерти от ПДИ се срещнаха с представители на държавите институции, местните администрации и общинските съвети от областта, за да представят проблеми и практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Аудиторията бе приветствана от областния управител инж. Кръстьо Спасов, който сподели своя опит като инициатор на проучване за установяване нивото на прозрачност и публичност в работата на общинските съвети и възможностите за гражданско участие и контрол върху дейността и решенията на органите на местното самоуправление. „След направените констатации отправих към общинските съвети конкретни препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация”, заяви  Кръстьо Спасов. Той предостави на ПДИ аналитичния доклад по темата, изготвен от експертен екип на областната администрация.
В презентацията „Активната прозрачност на институциите - развитие и проблеми” изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от проучването и оценката на публикуването на информация в електронните страници на 535 публични институции, както и на предоставянето на информация чрез подаване на електронно заявление. Д-р Жулева изрази мнение, че достъпът до информация в българската администрация се подобрява и вече няма община в България, която да не поддържа сайт. Сред последните, които го направиха във Видинска област, са общините Ружинци, Макреш и Бойница, Видинска област.
Адвокат Кирил Терзийски от ПДИ представи казуси и съдебна практика по ЗДОИ и даде съвети за решаване на конкретни проблеми.
Сред най-дискутираните въпроси, зададени от присъстващите, бяха: ще има ли санкции за предоставяне на недостоверна информация; защо не са достъпни договорите на общините за предоставяне на различни услуги (сметосъбиране и сметоизвозване) и защо липсва информация за остатъчните средства (снегопочистване) през изминалата безснежна зима. Председателите на общински съвети поискаха разяснение под каква форма следва да бъде предоставена документацията по точките, които ще бъдат разгледани на следващото заседание на общинския съвет и трябва ли да се чувстват задължени да го правят. Отговорът бе, че всяка администрация решава за начина, но е длъжна да предостави исканата информация.
На работната среща, посветена на практически проблеми при търсенето на информация от публични институции, участваха представители на медии и неправителствени организации. Юристът от ПДИ Дарина Палова даде практически съвети как да се подготвят и подават заявления за достъп до информация, а адвокат Кирил Терзийски разказа интересни случаи от своята съдебна практика, насочвайки вниманието към мълчаливите откази, възможностите за получаване на информация по електронен път, случаите с частичен достъп до информация и цената за получаване на информацията.
Според представителите на НПО липсата на информация много често е свързана с непознаване на задълженията от страна на общински служители. Коментира се и защо няма санкции за непредоставяне на информация от общински служител; защо се отказва достъпът до протоколи от заседания на общинския съвет; защо няма прозрачност какви са работните заплати на общински кметове и общински съветници; как могат да бъдат накарани институциите да публикуват информация.

Перник: конструктивни предложения от граждани

Да бъде предвидена законова възможност, чрез която на администрациите автоматично да се налагат санкции при мълчалив отказ. Тази идея беше предложена от перничани на работната среща на ПДИ със заявители по ЗДОИ на 25 април.
„Голяма част от нарушенията остават без последствия, тъй като гражданите се отказват от единственото си право – да водят съдебно дело. Причините – трябва да разполагат с финансови средства и време, делата често се точат години, а след приключването им актуалността на търсената информация вече се е загубила”, заяви Вихрен Матев, един от най-активните перничани.
Присъстващите граждани, журналисти и представителите на ПДИ  дебатираха по темата около час след края на срещата. Предложено бе създаването на независим координиращ орган, който да следи изпълнението на задълженията по ЗДОИ.
Срещата бе открита от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, която представи рейтинговото проучване на активната прозрачност на институциите за 2014. Оказа се, че с малки изключения общините и териториалните звена в Пернишка област са далеч назад в класацията. Сред отличниците е Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, а Община Брезник е сред най-бързо развиващите се в това отношение администрации и заема престижното 20 място в общия рейтинг и 19 сред общините. „В основата на успеха ни е постоянството и донякъде педантичността – когато започнеш нещо, трябва да го довършиш докрай”, заяви секретарят на Община Брезник Иван Борисов. „Опитваме се да съберем цялата информация, която е актуална и важна за хората – работата на общината, на Общинския съвет, на комисиите, заповедите на кмета, предстоящите събития, както и всичко останало, за което смятаме, че е важно за гражданите”, допълни Маргарита Петкова – директор АПОН Брезник. Останалите общини се нареждат в дъното на класацията – Трън (437), Ковачевци (402), Перник (440), Радомир (472). Причините за това може да са различни, обясни Гергана Жулева. Най-често те са свързани с липса на достатъчно финанси и обучени хора за поддържане на административните сайтове с актуална информация. По думите й проблемите ще се решат с усъвършенстване на правната уредба и детайлизиране на задълженията за активно публикуване, както и финансово осигуряване на тази дейност.
Законът за достъп до обществена информация, казусите и съдебната практика бяха представени от адвокат Александър Кашъмов в първата част на семинара, когато присъстваха служители на администрацията. Следобед той запозна гражданите и журналистите с тактиките за получаване на информация и с публичните регистри. Фани Давидова пък даде практически съвети при подготовката на заявление за достъп до информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар