сряда, 9 август 2017 г.

Край на писането на документи за изнесено обучение

ФсБ-профил на Милена Дамянова: Кръглата маса „Училището в музея, музеят в училището“, която организирах заедно с колегите от Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, Столична община, директори на музеи, галерии и училища, Министерството на образованието и науката променя Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. На 13 май 2016 г. кръглата маса излезе с декларация, в която поиска промяна и повече свобода в използването на ресурсите на културните институции при обучението на децата. Сега всяко училище само ще решава как да уведоми родителите, когато учениците могат да отидат със своите учители да учат история в музея, литература в библиотеката или биология в зоопарка. Без да губи време! Без бюрокрация! Това е само началото към премахването на бумащината. Отново благодаря на всеки един от съмишлениците на кръглата маса „Училището в музея, музея в училището“.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ КРЪГЛА МАСА
 „Училището в музея, музеят в училището“, организирана от Комисията по образованието и науката на 13.05 2016 г., зала „Изток“, Народно събрание 

Ние, участниците в кръглата маса „Музеят в училище, училището в музея“, единодушно приехме, че в основата на възпитанието и на качественото образование на всяко дете и ученик е връзката между музеите, галериите, библиотеките, читалищата, от една страна, и училищата и детските градини, от друга. Ние твърдо вярваме, че изграждането на национални и европейски ценности в бъдещите поколения е приоритет на общите усилия между преподаватели, родители, музейни деятели, културни специалисти, синдикати, местна власт и политици. 

По време на първата дискусия по темата, организирана от Комисията по образованието и науката към 43-то Народно събрание, се наложиха няколко извода: I. Културните институции разполагат с база и кадри за реализиране на конкретни образователни политики и програми. Те имат нужда от подкрепа – материална и под формата на квалификации, за да отговорят на съвременните изисквания. 

II. Новият Закон за предучилищното и училищното образование дава възможности за използване на добрите практики и насърчава взаимодействието между институциите в процеса за качествено образование на децата и учениците. III. Необходими са промени в подзаконовите нормативни актове, които да подобрят сътрудничеството и координацията между културните и образователните институции. Участниците в Кръглата маса препоръчаха: I. Изготвяне и приемане на нова наредба, на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, която да регламентира условията за извършване на детски и ученически туристически пътувания. 

В съответствие с приетия през 2013 г. Закон за туризма, в шестмесечен срок, Министерският съвет е следвало да приеме горецитираната наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на туризма. В наредбата следва:  да се разпишат ясно различните видове пътувания на децата и учениците, като се разграничат тези с образователна цел в рамките на населеното място (посещения на музеи, библиотеки, галерии и др.) от тези, които са за отдих и туризъм;  да се предвиди облекчен режим за извеждане на децата и учениците от детските градини и училищата при посещението им в музеи, галерии, библиотеки и читалища. 

Оформиха се две предложения: a) родителите да подписват една декларация в началото на съответната учебна година, с която да изразяват своето съгласие определен брой педагогически ситуации, както и определен брой учебни часове по различните предмети да се провеждат извън детската градина, съответно извън училище, но в рамките на учебния ден; b) режимът за обучението в културни институции да се определи чрез разпоредба в Правилника за вътрешния ред на съответната образователна институция. II. Организиране на квалификационни курсове за добри педагогически практики за музейните деятели. III. Създаване на нова Национална програма за финансиране на съвместната дейност между културните и образователните институции. IV. Създаване на предпоставки за пълноценно използване на възможностите, предвидени в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за реализиране на съвместни програми между културните и образователните институции. 

V. Осигуряване на безплатен достъп на учителите до културните институции. VI. Съвместните дейности между културните и образователните институции да се считат за част от кариерното развитие на педагогическите специалисти. VII. Създаване на обща „интерактивна карта“, която да включва възможностите на музеите за провеждане на учебни часове по различни предмети, с цел е да се подобри комуникацията и координацията между музеите и училищата при създаване на модерни и гъвкави учебни програми. VIII. Залагане на средства за провеждане на учебни часове в извънучилищна среда, които да бъдат част от единния разходен стандарт за издръжка на един ученик. 

Представителите на държавните институции се ангажираха: I. Всички институции в сферата на образованието и културните дейности да потърсят възможности (финансови и нормативни) за стимулиране на сътрудничеството между културните и образователните институции с цел повишаване на грамотността и качеството на образованието. II. Министерството на културата да потърси възможности за финансиране на образователните програми на музеите и галериите. III. Министерството на образованието и науката да подготви в кратък срок новата наредба, с която да се облекчи режимът за извеждане на децата и учениците с цел образователна дейност в рамките на населеното място. IV. Народните представители от Комисията по образованието и науката се ангажираха да използват всички механизми на парламентарния контрол, за да следят процедурите и сроковете по приемането на новата наредба. Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова обяви учредяването на специална годишна награда на Комисията за постижения в работата между културна институция и училище. Предстои работна група на Комисията да определи правилата за номинации. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар