четвъртък, 31 август 2017 г.

Силистра с най-голям брой обекти в бъдещ турмаршрут по долнодунавската граница

В Силистра бе проведен форум във вид на кръгла маса АДО Дунав“ с експертно обсъждане по Проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Представени са резултатите от предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския трансграничен регион - 7 области в Румъния и 8 области в България. Маршрутът ще включва набор от материални и нематериални културни и исторически елементи в Долнодунавския лимес.

В дискусията Превръщане на културно-историческия маршрут в туристически продукт – предпоставки, текущо състояние и перспективи на развитие“ мнение изказаха експерти от общинската администрация: Цветана Игнатова - директор дирекция Хуманитарни дейности“, членове на НПО и директорът на РИМ- Силистра, Николай Тодоров. 

Силистра ще бъде представена в туристическия маршрут с най-голям брой основни обекти от културно-историческото наследство. Обсъдена са т.нар. Визия и Стратегическа рамка на Стратегия за развитие, както и Маркетинг на туристическите дестинации по Долнодунавския лимес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар