вторник, 22 март 2016 г.

НОВ ПРОЕКТ ЗА РАБОТАТА НА ОИЦ-СИЛИСТРА И НОВА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА, НАСОЧЕНА КЪМ БИЗНЕСА

Съвместна пресконференция проведоха Община Силистра и Областен информационен център – Силистра (ОИЦ). Поводът бе подписването на договор за предоставяне на БФП (безвъзмездна финансова помощ) с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“. Представители на местните власти от всички общини в област Силистра, партньори и медии бяха запознати с параметрите на новия проект, а по време на информационното събитие бе даден старт на Националната кампания на мрежата от ОИЦ в България „Успешни ЗАЕДНО“.

Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, приветства участниците, като обърна внимание, че разпространението на информационни материали, споделянето на добри практики и целенасочената работа, ще повиши познаваемостта на Европейските фондове и ще популяризира Оперативни програми.
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) е създаден през 2011 г. по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр.Силистра“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Новият проект – „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент отново е Община Силистра, а общият бюджет за дейностите по проекта до 31.12.2018 г. е 315 000 лв. 
Проектът продължава и надгражда дейността на центъра, като основната цел е да бъде осигурен равен достъп до информация на различни целеви групи и широката общественост в област Силистра относно предоставяните възможности от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и постигнатите резултати от инвестирането на европейски средства в България.
Областен информационен център – Силистра е позициониран в град Силистра, но обслужва информационно всички общини в областта. Дейностите, които реализира са следните: 
- Популяризиране на Политиката на сближаване на ЕС и възможностите за финансиране от ЕСИФ (Европейски структурни и инвестиционни фондове);
- Предоставяне на информация за открити и предстоящи процедури по Оперативните програми;
- Организиране на публични информационни събития по актуални теми във всички общини от област Силистра;
- Популяризиране на добри практики от изпълнени проекти;
- Издаване и разпространение на информационни материали.

На 22 март 2016 г. официално бе даден стартът на поредна обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) в България под надслов „Успешни ЗАЕДНО“. Информационната кампания е насочена към представители на бизнеса и ще протече в цялата страна в периода 22 март – 09 май. 
Областен информационен център – Силистра се включва в инициативата с поредица от събития във всички общини от област Силистра. Целта на експертите е да достигнат до потенциални бенефициенти по различни канали за комуникация и да представят актуална информация за отворени и предстоящи процедури за кандидатстване с бизнес проекти по Оперативните програми. На дневен ред отново е и темата за Опростяване на целия процес по кандидатстване и изпълнение на проекти в България. Различните гледни точки ще бъдат подложени на широко обсъждане по време на цялата кампания, а направените предложения ще бъдат обобщени и предадени към Управляващите органи на Оперативните програми.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар