вторник, 8 септември 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МРЕЖА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА      В област Силистра учебната 2015–2016 г. започва без промени в образователната структура, съобщиха от РИО на МОН в Силистра. Няма закрити училища (в момента 48) или звена - 4  в Силистра (Общежитиe "Младост", ОДК, Ресурсен център, НАО "Г. Галилей"). Начални училища – (с. Поройно, с. Алеково); основни училища – 24; СОУ – (2 от тях с професионални паралелки – с. Окорш, гр. Тутракан), професионални гимназии – (от тях 1 общинска, 2 към МЗХ); профилирани гимназии - (езикова и природо–математическа в Силистра); Общинско спортно училище– 1 (в Силистра); държавни специални училища - 2 (СПИ „Хр. Ботев”, с. Варненци и ГПУ „С. Врачански”, гр. Силистра). 
       Две трети от училищата в областта са с под 200 ученици (най-малкото училище по брой ученици е НУ "Отец Паисий" в с. Алеково – 22 ученици, най-голямо - СОУ "В. Левски", гр. Дулово - 720 ученици). Детски градини – 27. Общо 79 са образователните институции в област Силистра, като 24 от училищата са средищни, т.е. 50 % от училищата. Няма нови средищни училища.
     Две училища са подадени от общините за включване в списъка за защитените училища: НУ "Отец Паисий" в с. Алеково  и ОУ "Г. С. Раковски", с. Ситово. Няма промени в броя на училищата (3), в които учениците учат на две смениОУ "Отец Паисий", гр. Силистра, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Дулово, и ПГСУАУ "Ат. Буров", гр. Силистра.
      Изпълнение на държавния план прием. През тази година приемът след седми клас се изправи пред безпрецедентната ситуация на неочакван и рекордно нисък брой желаещи седмокласници да кандидатстват – 27,7 % (миналата година - 36,5 %). Закрити бяха на първо класиране 5 паралелки от 15 планирани при предполагаеми 1- 2 рискови паралелки. Няма закрити паралелки след трето класиране. Приети са 243 ученици. Всички формирани паралелки са над минималния брой ученици. Средната пълняемост на осъществените на 10 паралелки е 24,3 ученици. Съотношението по брой паралелки е 60% профилирано образование срещу 40% професионално.
        При приема след осми клас са закрити 3 паралелки: ПГС "Пеньо Пенев", гр.Силистра - специалност "Армировка и бетон/Вътрешни облицовки и настилки"; ПГООТ, гр. Дулово - специалност "Автотранспортна техника"; паралелката за ученици със специални образователни потребности в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра. Осъществени са 21 паралелки, вкл. в ОСУ "Дръстър". От тях 2/3 са в сферата на професионалното образование. Приетите ученици към този момент са 499. 
        Среден брой ученици в паралелки – 23,7. Паралелка под минимума към момента – в СОУ "Й. Йовков", с. Окорш – 16 ученици. Прогнозен брой ученици за учебната 2015-2016 г. – 9 738.  За сравнение: учебната 2014-2015 г. (в началото) – 11 080 ученици, учебната 2013-2014 г. (в началото) – 11 226 ученици. Първокласници - 987 за областта към момента: Алфатар – 21 в 2 училища; Главиница – 83 в 4 училища; Дулово – 305 в 10 училища; Кайнарджа – 91 в 3 училища; Силистра – 340 в 8 училища и ГПУ; Ситово – 35 в 3 училища; Тутракан – 112 в 4 общински училища и 1 специално. (950 ученици) или 96 % от първокласниците са пожелали да се включат в целодневната организация на учебния ден. В ХІІ клас е най-малкият випуск за 4-годишен период на обучение – 657 ученици в дневна форма.
       Назначения на учители. Няма информация от училищата да липсват кандидати за обявяваните свободни работни места. Възрастовият състав на учителите в областта за три учебни години назад не е показвал съществена промяна и има очакване пропорциите да са същите:
 
учебна година
до 35 години
36 – 45 години
46 – 60 години
Над 60 години
2012 – 2013
12, 7 %
29 %
55 %
3 %
2013 - 2014
12, 6 %
27, 2 %
56 %
4 %
2014 - 2015
12, 3 %
25, 8 %
57, 2 %
4,7 %
 
          По данни през м. юли педагогическите специалисти до 35 години бяха 123. Педагогически персонал, зает в училищата през изминалата учебна 2014-2015 г. –  1 189: директори – 48; помощник–директори по учебната дейност – 31; други помощник–директори – 6; педагогически съветници –11; психолози – 4; ръководители на компютърни кабинети – 8; възпитатели –258 (мин. год. – 242); учители в училищата –  823 (мин. год. – 839).  
           От тях: детски учители – 8; начални учители – 211; прогимназиални и гимназиални учители – 604. Педагогически персонал в детските градини – 303 (от тях 27 директори). Педагогически персонал в извънучилищните звена – 66 (от тях 4 директори). За новата учебна година очакването е за около 1 165 педагогически специалисти в училищата. Окончателни данни ще има в началото на октомври, след като училищата въведат всичките си данни в нова електронна платформа и приключи процесът на потвърждаване на данните и обединяването им на национално ниво.
        Целодневна организация на учебния ден. Няма недостиг на класни стаи в училищата за организиране на целодневната организация на учебния ден. През изминалата учебна 2014-2015 г. в полуинтернатни групи в средищни и в несредищни училища са били обхванати 5 311 ученици в 245 групи. Това е обхват на 73 % от учениците от І до VІІІ клас. В средищни училища са 4 146 ученици. 1 165 ученици са в несредищни училища. Две трети от тези ученици са от начален етап на обучение. Този обхват и пропорции ще се запазят.
      Финансиране по Националните програми за образование – 2015 г. Общо по всички програми за област Силистра (до момента) – 363 800 лева. НП „С грижа за всеки ученик” – модул за талантливи ученици – 18 200 лева за община Силистра и 3 247 лева за община Тутракан – общо 21 447 лева. НП "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" – 294 250 лева. ПГСУАУ „Ат. Буров“ – 98 000 лева за закупуване на микробус, ремонт на училищна кухня, закупуване на проектор и счетоводни програми; ПГМТ „Вл. Комаров“ – 97 000 лв. за нов автомобил и основен ремонт, обзавеждане и оборудване на 2 учебни работилници по АТТ; ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище – 99 250 лв. за земеделска и транспортна техника: телескопичен товарач, ремарке, косачка, плуг, сеносъбирач, фреза, апарат за диагностика на автомобили, заваръчен апарат и др. НП „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", МЯРКА „БЕЗ ОТСЪСТВИЕ”, 2015 г. – общо 11 160 лева. СОУ „Ю. Гагарин“, Силистра – 5 760 лева. ОСУ „Дръстър“, Силистра – 5 400 лева. НП "СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА" 2015 г. – общо 36 943 лева. ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра – 10 000 лева (ремонт на прилежаща инфраструктура); ПГООТ, Дулово – 17 547 лева (ремонт на прилежаща инфраструктура и санитарни възли). ПГС „П. Пенев“, Силистра – 9 396 лева (санитарни възли).
       Ремонти в училищата. От общо 48 училища в областта, в 15  (31 %) не са правени ремонтни дейности. Ремонтни дейности след началото на учебната година ще има във всички училища и в детската градина от община Ситово (поради стартирането на значим общински проект). Средствата, вложени в училищата в летния период, включително и стартиралия проект на община Ситово – 2 330 084 лв. (по данни, предоставени от училищата). За детските градини информацията не е пълна. Има данни за 112 905 лева. В почти половината детски градини (13 от 27) не са правени ремонти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар