четвъртък, 24 септември 2015 г.

Общински съвет – Силистра се прости с мандат 2011-2015

Общинските съветници приеха всички 18 докладни от Дневния ред на днешното заседание. Община Силистра ще участва в проект „Съживяване на миналото с поглед в бъдещето чрез възраждане на културното наследство в трансграничната зоона Силистра – Констанца“, в района на общините: Община Наводари – Република Румъния и Община Силистра – Република България по програма Интерег.
Общинските съветници подкрепиха кандидатурата на Община Силистра с проект за консервация и реставрация на „Южна крепостна стена“ с осигурен достъп на хора с увреждания и осигурена охрана на обекта. Проектът за Община Силистра възлиза на 1 900 000 евро.Задължителното финансово участие на Община Силистра, определено в параметрите на програмата, е 2.00 % от бюджета, а именно 38 000 евро.
С гласовете на всички присъстващи бе взето и Решението за участие на Общината в още един проект по програма Интерег  за създаване на „Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт“ в района на общините: Община Наводари и Община Ефория – Република Румъния и Силистра – Република България. Стойността на проекта за Силистра е 3 300 000 евро. Задължителното финансово участие на Община Силистра, определено в параметрите на програмата, е 2.00 % от бюджета - 66 000 евро.
Определени бяха минималните и максималните тарифи за таксиметров превоз за един километър пробег, за дневна тафира – 0, 89 лв. и 1,00 лв., за нощна – 0,99 лв. и 1,10 лв. Първоначалната такса варира от 0,90 лв. до 1,00 лв., а престоят ще струва на пътниците от 0,20 лв. до 0,25 лв.
С Решение на съветниците бяха направени промени в транспортната схема на Община Силистра, които касаят нови маршрутни разписания на автобусни линии №2 – Силистра – Айдемир – кв. „Татарица“ (броят на курсовете през делничните дни се променя от 46 на 25 курса дневно) и №2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица“ (броят на курсовете през делничните дни се променя от 44 на 32 курса дневно, а през почивни и празнични дни – от 42 на 36).
Положителните гласове на повече от половината съветници получи новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Силистра. Разработването и прилагането на горепосочената Наредба цели да бъдат регламентирани обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Силистра с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Във връзка с искане от директора на ОСУ „Дръстър“, с Решение на Общински съвет – Силистра днес бяха утвърдени 2 самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2016г.
Одобрена бе промяна в Бюджета на Община Силистра за 2015 г. и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. Заведената в канцеларията на Общинския съвет докладна записка е във връзка с големия брой археологически находки в обхвата на подобектите на проекта „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра.
Промяната е наложена поради факта, че към момента са изчерпани предвидените в бюджета средства за ангажиране на археологически екипи в размер на над 160 000 лв. и е необходим допълнителен финансов ресурс в размер на 40 120 лв. за довършване на проучванията.
С друга докладна записка се прие разходването на целевите средства по ПМС № 81 от 06.04.2015 г., от реализираните икономии при провеждане на обществените поръчки за асфалтиране на територията на Община Силистра, като бяха определени допълнителни участъци от уличната мрежа в град Силистра и селата от общината, които да бъдат асфалтирани.
Компенсирани промени в поименния списък на капиталовите разходи се приеха и за разработване на идейния проект за многофункционална спортна зала и газифицирането на училищата, които дейности ще се финансират от целевата субсидия и продажби, в рамките на утвърдения бюджет за тази година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар