петък, 19 юни 2015 г.

Годишен доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2014"

Програма Достъп до Информация представя годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014Петнадесетият годишен доклад съдържа:
  • оценка на проекта за закон за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от гледна точка на опита на ПДИ по наблюдение на практиките по активното публикуване, на опита от предоставяне на правна помощ за заявители, на анализа на съдебната практика по законодателството за достъп до информация;
  • анализ на резултатите от одита на Интернет страниците на 544 институции, проведен от 23.02.2015 г. до 23.03. 2015 г. от екип на ПДИ;
  • систематизация и анализ на случаите, постъпили за консултации и правна помощ през 2014 г.;
  • анализ на съдебната практика по ЗДОИ през 2014 г.
     За пръв път докладът на ПДИ е без препоръки. Причините за това са следните. През 2014 г. ПДИ изготви, публикува и разпространи „Концепция за изменения в законодателството за достъп до обществена информация”. Тя бе изготвена след широка обществена консултация с различни заинтересовани групи и съдържа препоръки за преодоляване на проблеми в практиката по прилагане на ЗДОИ.     
През лятото на 2014 г. експерти от ПДИ участваха в работна група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел да се подготви проект за изменение и допълнение на ЗДОИ за въвеждане на изменената Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информация от обществения сектор. Част от препоръките, които ПДИ направи в хода на обсъжданията бяха отразени в текстовете на проекта за Закон за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация, внесен в парламента на 29 април 2015 г.
         Една от основните препоръки на ПДИ – да бъде  определен орган по координацията и контрола по прилагането на ЗДОИ – не бе подкрепена. 
Автори на доклада са д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Дарина Палова, Кирил Терзийски, Стефан Ангелов и Фани Давидова.
Докладът е достъпен в електронна форма на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org//publications/ann_rep_bg/report2014.pdf.
       "Състоянието на достъпа до информация в България 2014", Програма Достъп до Информация, 2015, 128 стр., ISSN 1314-0515. Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


Няма коментари:

Публикуване на коментар