вторник, 30 юни 2015 г.

Резултати от инспекционната дейност на дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Силистра за периода от 1.05.2015 до 29.06.2015 г.

  
За периода от 1 май 2015 г. до 29 юни 2015 г. Дирекция "Инспекция по труда" - Силистра е реализирала 218 проверки по спазване изискванията на трудовото законодателство. Констатирани са общо 1044 нарушения.
Венета Бабанова,
д
иректор на дирекция „Инспекция по труда”
 Силистра
Установен е 1 случай на наемане на работа без учредено трудово правоотношение. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави необходимите документи. За констатираните нарушения са дадени 1044 задължителни за изпълнение предписания на работодателите. Съставени са 30 акта за установени административни нарушения (АУАН). Влезли в сила са 36 наказателни постановления, сумата по тях е в размер на 40 200 лева.
През указания период са постъпили 14 искания, сигнали и запитвания от граждани. Решени са всички. По- голямата част от исканията се отнасят до неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения. Повечето жалбоподатели са с прекратени трудови правоотношения. Контролните органи на Инспекцията по труда могат да дават предписания по реда на чл.404, ал.1, т.1 от КТ за преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, допуснати от работодателите при изпълнение на задължението им да изплащат точно и своевременно полагащите се трудови възнаграждения на наетите работници и служителите. В случаите, когато трудовите правоотношения са прекратени, в преобладаващата съдебна практика е възприето становището, че се касае за имуществени спорове с гражданскоправен характер между работници и работодатели, които следва да се решат единствено по исков ред пред граждански съд. Въпреки това Инспекцията по труда извършва проверки по всички постъпили искания и сигнали в законоустановените срокове и прилага законовите си правомощия.
През отчетния период са постъпили 3 искания за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица, издадени са 3 бр. разрешения. Детския труд е забранен. Трудът на непълнолетните лица се ползва със специална закрила от българското законодателство. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Дирекция "Инспекцията по труда" разрешение за всеки отделен случай. Забранено е назначаването на такива лица на работа, която е извън техните физически или психически възможности; свързана е с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие; в условия на радиация; при изключително ниски или високи температури; свързана е с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетното лице поради неговата физическа или психическа незрялост. Приемането на работа на лица до 18-годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда е обявено от закона за престъпление.
През периода 07.05. – 30.07.20015 текат проверки в болничните заведения на територията на Силистренска област. Те са разпоредени от Главната дирекция "Инспекция по труда" в София във връзка с инцидента в столична болница, при който акушерка нарани новородено. Инспекторите следят дали изрядно са сключени основните и допълнителни трудови договори, какъв е графикът на работа на медиците и спазени ли са изискванията за междудневната и седмичната почивка.
Инспекцията по труда при извършените проверки на 2 болнични лечебни заведения в Силистренска  област са установени 30 нарушения. Съставени са 5 бр АУАН.  Приключиха проверките в  МБАЛ Тутракан, където са проверени 4 отделения и в 4 от филиалите на Център за спешна медицинска помощ. В процес на проверка са  МБАЛ – Силистра,  МБАЛ – Дулово. 
Масирани проверки се  извършваха  и в строителните обекти на телиторията на областта . До 29 юни са приключили 24 проверки, като са констатирани 118 нарушения /115 на ЗБУТ и 3 по трудовите правоотношения/. Спрени от експлоатация са 3 работни площадки и 1 работно оборудване до отстраняване на несъответствията. За допуснатите нарушения в строителството са съставени 8 акта .
Най-чести нарушения са необезопасени арматури, използване на неокомплектовани скелета – липса на перила, плътен под, необезопасени с парапети площадки на високи етажи.


Венета Бабанова, директор на дирекция „Инспекция по труда” Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар