понеделник, 28 април 2014 г.

Започват тристранни проверки в предприятия от областта с участието на работодателите, синдикатите и „Инспекцията по труда“ в Силистра

          В Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) под ръководството на заместник областния управител г-жа Джанан Халил, която е и заместник председател на Съвета. Директорът на дирекция „Инспекция по труда“ в Силистра г-жа Сюзан Хасан информира присъстващите във връзка със Световния ден за безопасност на труда – 28 април, честван за първи път от Международната организация на труда през 2001 г. По данни на НОИ според класификацията в различни раздели трудовите злополуки се разпределят по следния начин: най-много трудови злополуки с работници стават съответно във възрастите 45-54 г., 35-44 г. и 25-34 г; най-голям е броят на трудови злополуки, допуснати както от квалифицирани производствени работници (оператори на машини и транспортни средства), така и от нискоквалифицирани. Най-често инцидентите са по време на подготвяне, инсталиране, ремонтиране, поддържане и ремонтни дейности, но и при произвеждане, обработване, преработване, складиране и движение. Най-много злополуки през 2013 г. е имало в секторите „Преработваща промишленост“ – 657 или 23,7%, „Транспорт“ – 249 (9%), „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 245 (8,9%), „Строителство“ – 201 (7,5%). В ДИТ-Силистра през миналата година са регистрирани 7 трудови злополуки.
       Най-честите причини за възникване на трудови злополуки в национален мащаб са: принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа; нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции; неправилна организация на работното място; неблагоприятни условия на труд; липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда; високият производствен риск в някои дейности; необезопасено работно оборудване; занижена трудова и технологична дисциплина; незадоволителна квалификация на работещите и др. Най-често трудовите злополуки се случват с работници без трудов договор. Освен с контролната си дейност, Главна инспекция по труда се включва в тази мисия с разработването на проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. („Да се завърне всеки у дома след края на работния си ден трябва да бъде обща мисия на държавата, бизнеса и на самите работещи“.) „След приключването му през м. май бизнесът ще може да използва напълно безплатно разработени инструменти за оценка на риска в 30 рискови икономически дейности, 14 модела на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа в 30 рискови икономически дейности, както и да черпи опит от най-добрите практики“, обещават от ИА „ГИТ“.
      През първото тримесечие на 2014 г. инспекторите от ДИТ-Силистра са извършили общо 333 проверки, 203 от които по мерки от Програма 1 на годишния план на ДИТ-Силистра; 20 проверки за проучване на искания и сигнали; 105 последващи проверки; 8 проверки за периодичен контрол; една за разследване на трудова злополука. Проверени са 308 предприятия от различни икономически дейности  с 4 336 обща численост на персонала. Констатирани са 1 283 нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. 620 бр. по ТПО и 663 бр. по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, отправени са 1 269 задължителни за изпълнение предписания. През отчетния период на 2014 г. са спрени 2 машини за нарушения на правилата за безопасен труд и е отстранен един работник. Издадени са 2 постановления по чл. 405 а, ал. 1 от КТ за обявяване съществуването на трудови правоотношения.
     Ефектът от извършените последващи проверки е повишаване на нивото на спазване от работодателите на трудовото законодателство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изплащане на основни и допълнителни трудови възнаграждения, връщане на задържани трудови книжки, надлежно оформяне на документите по прекратяване на трудовото правоотношение, намаляване броя на неизпълнени предписания за спазване на трудовото законодателство. За проучване на искания и сигнали са извършени 20 проверки. През първото тримесечие на 2014 г. в инспекцията са постъпили общо 32 искания, сигнали и запитвания за нарушения на трудовото законодателство, 19 от които са решени. Отчетени са 65 458 часа извънреден труд. 
      От името на КНСБ регионалният председател на най-големия синдикат – г-жа Димитричка Пейкова, предложи да се върне практика от дейността на ОСУТ от преди 5-6 години, а именно: представители на работодателите и синдикатите, съвместно с ДИТ да извършват съвместни проверки – предимно в нови предприятия, които нямат свои представители. Преди години в предприятията е имало щатни служители, които са се занимавали с охраната на труда, а сега това се прави в съчетание с други задължения и често е формално. Профилактичните прегледи също минават на заден план основно поради липса на финансови средства. При тези съвместни проверки са посещавани по 1-2 предприятия месечно. Проверявани са ведомости, работни места и предпазни средства, книга за извънреден труд и др. За ГИТ такива проверки не биха били много по-различни от тези, които те извършват, но тъй като са тристранни, биха могли да допълнят и обогатят извършваните планови проверки. Дирекция „ИТ“ в Силистра има годишна програма за изпълнение и инспекторите се разпределят по отрасли: всеки инспектор трябва да извърши по 180 проверки годишно по различни икономически сектори, като отделно се правят проверки по сигнали, последващи проверки и др.
     Участниците в заседанието на Съвета споделиха необходимостта да заседават по-често, а не само веднъж в годината, за да се споделят проблемите навременно. В обобщението си г-жа Джанан Халил направи няколко предложения: да бъдат извършвани съвместни тристранни проверки с участието на представители на работодателите и синдикатите и ДИТ-Силистра в предприятия от областта, както и превенция чрез провеждане на информационна кампания в селското стопанство. След като те бъдат обсъдени с ръководството на дирекция „ИТ“-Силистра и се получи обратна информация по предложенията, ще се свика отново заседание на ОСУТ за вземане на решения за по-нататъшни конкретни действия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар