сряда, 23 април 2014 г.

Проект: “Повишаване ефективността на работа в Община Силистра”

          В Заседателната зала на Общинска администрация Силистра се проведе заключителната пресконференция по проект“Повишаване  ефективността на работа в Община Силистра“. Проектът се реализира по Оперативна програма“Административен капацитет“ 2007-2013, ръководител бе г-н  Ростислав Павлов –Секретар на общинската администрация. Общата стойност на проекта бе 111 262.94лв. с период на изпълнение 18 месеца. Той  приключва  на 26 април т.г. Проектът  се финансира от Европейския социален фонд и от бюджета на Р България. ОП “Административен капацитет“ подкрепя изграждането на модерна държавна администрация чрез въвеждане на добро управление и подобряване на капацитета на служителите на администрацията за изпълнение на задълженията им.
       Общата цел на проекта е усъвършенстване  организацията  на работа за повишаване на ефективността на администрацията. За целта   бе  извършен  функционален анализ на Община Силистра , чрез който  се  индентифицираха слабите места в работния процес и бе подобрена координацията. Актуализирани са три вътрешни правила и устройственият  правилник за дейността на администрацията.
  
         Приключили дейности по проекта:
Дейност 1: “Организация и уравнение на проекта”;
Дейност 2: “Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители”;
Дейност 3: “Извършване на функционален анализ на общинска администрация”;
Етап 1: “Планиране и подготовка на функционален анализ”
Етап 2: “Провеждане на функционален анализ”
Етап 3: “Приключване на функционален анализ”
Етап 4: “Мониторинг, преглед и публичност”
Дейност 4: “Провеждане на информационна кампания” ;
Дейност 5: “Привеждане на вътрешните правила в съответствие с направените при анализа изводи”;
Етап 1: “Идентифициране на 3 бр. вътрешни правила”
Етап 2: “Актуализиране на 3 бр. вътрешни правила”
Етап 3: “Изготвяне на Наръчник с вътрешни правила”
Етап 4: “Провеждане на обучение по актуализирани вътрешни правила”  
Дейност 6: “Дейности за информация и публичност”.
          Постигнати резултати:
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители”; Проведени са следните процедури по проекта:
1.Директно възлагане с предмет: Организиране на фокус групи и работна среща за   провеждания функционален анализ и организиране на обучение по актуализираните вътрешни правила ”;
2.Публична покана с предмет: Изработване на тръжна документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП” ;
3.Публична покана с предмет: “Изработване на материали за информационна кампания и публичност”;
4.Открита процедура с предмет: “Изготвяне на функционален анализ и актуализиране на вътрешни правила”, разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция 1: “Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация Силистра”
Обособена позиция 2: “Актуализиране на вътрешни правила в общинска администрация Силистра”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар