сряда, 30 април 2014 г.

Областна администрация – Силистра заяви за област Силистра 198 работни места към Национална програма „Сигурност“ (2014 г.)


          http://silistra.government.bg/
        
       Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“. Тя е включена в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. За целта Областна администрация – Силистра създаде организация за стартиране на програмата в сътрудничество с кметовете на общини в областта, Областна дирекция на МВР и дирекция „Бюро по труда“ в Силистра, като подаде заявка за разкриване на 198 работни места по Национална програма „Сигурност“ през 2014 г. в област Силистра. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга ще допринесе за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в страната. През 2014 г. в цялата страна по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица за срок до 8 месеца. Лицата ще се наемат при пълно работно време на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“
           Национална програма „Сигурност“ е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще се финансират трудовото възнаграждение (340 лв.) на лицата за действително отработеното време, допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането. Със съвместна процедура, утвърдена от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации, териториалните поделения на МВР и АЗ. В разработена длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“ са определени основните задължения, отговорности, необходимите знания и компетентности за заемането й.
            

Няма коментари:

Публикуване на коментар