събота, 28 април 2018 г.

5 години Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“


В Дните на отворените врати във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ бе открита изложба по повод 5 години от създаването на Учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова.

Лабораторията е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ и в нея се включват студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, обединени от интереса си към хуманитаристиката.  

По повод юбилея бе проведено тържество с гости от ръководството на Филиала, от Областна и от общинска администрация Силистра, както и с участието на някои от учредителите.

По първоначален замисъл творческата и изследователската дейност на студентите създава умения, необходими в работата им на бъдещи учители, а и е възможност за прилагане на теоретичните познания в практиката.

Младежка група, чийто състав се обновява периодично, без да се губи приемствеността, се ангажира с различни инициативи. Сред тях най-значими и полезни са организираните семинари, посветени на годишнини на видни културни деятели и събития. В историята остова спомена за „Памет за Ботев“ по повод 165 години от рождението на поета революционер, „Изкуство-дълг-морал“, „Забранени автори и книги“, „Ние и другите“ по повод международния ден на младежта, „Българските обреди“, „100 години от рождението на Павел Вежинов“ и др.
През годините са издадени паметни листи, представени чрез мултимедийни презентации пред обществеността за: 135 г. от рождението на Йордан  Йовков, 75 г. от Крайовския мирен договор,  320 г. от рождението на Партений Павлович, 100 години от рождението на Пирин Бояджиев, 100 г. от гибелта на Димчо Дебелянов, 160 години от рождението на Стоян Михайловски, 140 години от гибелта на Христо Ботев, 140 години от Априлското въстание, 120 години от гибелта на Алеко Константинов и др.

Сред другите активности: участие с доклади в студентската и в докторантската научни сесии по време на Майските научни четения; провеждане на срещи с именити учени, чиято изследователска дейност е свързана с историческата съдба и културното наследство на Добруджа като акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Антонина Кузманова, д.ф.н. Кремена Митева.

Проведени са експедиции и посещение на обекти, дали възможност за получаване на знание в непосредственост и при опознаване на културното, историческото и природното богатство на страната.

Студентите от УИЛ имат своя принос и в областта на краезнанието. Те реализираха постоянна експозиция „Сбъдната надежда“ по повод 75 години от Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Подготвиха и представиха на студентски научни четения редица доклади, свързани с образователното дело в  Силистра и създадоха дигитализиран архив от документи и снимки, свързани с Педагогическото училище в Силистра по повод 125-ата годишнина от неговото създаване.

В осъществяване на своите проекти студентите от УИЛ осъществяват пълноценно сътрудничество с различни културни и образователни институции, които биха могли да бъдат и техни бъдещи работодатели – Община Силистра, Регионалната библиотека „Партений Павлович“, Историческия музей в Силистра, Държавен архив Силистра.

Голяма част от  инициативите са съвместно с ученици и ученически клубове, заедно с които младежите провеждат викторини, конкурси, кръгли маси, представят мултимедийни презентации. Това партньорство е обусловено от спецификата на професионалното направление, в което се обучават студентите от групата, но едновременно с това подпомага създаването на контакти и представяне възможностите на Филиала за бъдещите кандидат-студенти.

Дейността на студентите от УИЛ, подчинена на желанието да се инициират и осъществят различни идеи и проекти, свързани с културно-историческото наследство, е в контекста на стремежа да се познава и съхранява национално самобитното в духовен и в материален аспект –  задължително условие за осъществяване девиза на Европейския съюз – Единни в разнообразието.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар